Історія кафедри

Кафедра загального лісівництва створена у 2006 році рішенням Вченої ради університету (наказ № 34-к від 23.01.2006 р.) внаслідок реорганізації кафедри лісівництва, лісових культур і таксації з метою удосконалення організації структури забезпечення напрямків розвитку факультету лісового господарства університету.

В 2014 році до кафедри загального лісівництва приєднаний колектив реорганізованої кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (наказ № 203-к від 26.06.2014 р. «Про реорганізацію кафедр університету»).

В 2016 році на базі Державного підприємства «Житомирське лісове господарство» (договір між Житомирським національним агроекологічним університетом та Державним підприємством «Житомирське лісове господарство» про створення філії кафедри загального лісівництва ЖНАЕУ від 04 листопада 2016 р.) створена філія кафедри загального лісівництва.

Очолював кафедру загального лісівництва з часу її створення до 2018 року доктор сільськогосподарських наук, професор В.І. Ткачук. З вересня 2018 року по червень 2019 року кафедрою завідував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Л.К. Тичина. З липня 2019 року очолює кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.О. Климчук.

За час діяльності кафедри загального лісівництва в різний час працювали Ф.М. Турчак, Г.К. Приступа, Д.П. Іванюк, О.М. Дзюбенко

Колектив кафедри загального лісівництва 2018

Колектив кафедри загального лісівництва (2018 р.)

Зліва направо: Тичина Л.К., Козачинська Н.Л., Ткачук В.І., Климчук О.О.,

Ковальчук І.С., Ковтун Т.І., Кудєлькін І.М.

Загальна інформація про кафедру

Найважливішим та основним пріоритетом роботи кафедри загального лісівництва є якісна підготовка фахівців для роботи в галузі лісового господарства.

Колектив кафедри основні зусилля спрямовує на подальше вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Під час навчання студенти засвоюють наукові основи лісознавства, лісових культур, деревинознавства і лісового товарознавства, регулювання продуктивності лісів, підвищення продуктивності лісів та раціонального використання лісових ресурсів.

У складі колективу кафедри працює 5 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор сільськогосподарських наук, професор, 4 кандидати сільськогосподарських наук, доценти (з них 1- за сумісництвом),  а також навчально-допоміжний персонал – 1 завідувач навчальної лабораторії цивільного захисту, 1 старший лаборант із вищою освітою.

Кафедра забезпечена навчально-лабораторними приміщеннями: 1 лекційна аудиторія, 2 лабораторно-практичних аудиторії: загального лісівництва, лісових культур та лабораторію цивільного захисту. Наявні приміщення обладнані навчальними стендами та ілюстративним матеріалом, які дають можливість студентам в повному обсязі виконувати програми практичних занять з дисциплін, які вивчаються.

Колектив кафедри проводить навчальну, методичну, наукову та організаційну роботи, готуючи кваліфікованих бакалаврів і магістрів лісового господарства на достатньому навчально-методичному та науковому рівнях. Науково-педагогічні працівники залучають студентів до наукових досліджень, участі в конференціях, олімпіадах та наукових конкурсах (щорічна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів «Ліс, наука, молодь»; стипендіальна програма «Zavtra.UA» (2014, 2015 рр.); конференції «Студентські читання»; Всеукраїнський конкурс студентських робіт для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України; Всеукранський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство»).

Доцент О.О. Климчук є членом проектної групи з розробки Ліцензійної справи з надання освітніх послуг з підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство», член групи з розробки освітньо-професійної програми «Лісове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

На кафедрі проводять науково-дослідну роботу за ініціативною тематикою: «Лісовідновлення, продуктивність дикорослих ягідних рослин родини брусничних в умовах Житомирського Полісся» (державний реєстраційний номер 0116U007985, терміни виконання роботи: 09.2016 р.–09.2021 р.). Науковий керівник тематики: професор Ткачук В.І. Виконавці окремих розділів: асистент Ковальчук І.С., доценти Тичина Л.К. та Климчук О.О.

Також науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи за ініціативною тематикою: «Мисливствознавство, захист лісу та вирощування стійких насаджень в умовах Житомирщини з використанням засобів механізації лісогосподарських робіт» (державний реєстраційний номер 0115U006735, терміни виконання роботи: 01.2016 р.–12.2022 р.). Виконавці окремих розділів: доценти Климчук О.О. та Ковтун Т.І.

Результати досліджень викладачів використовуються у навчальному процесі та підготовці матеріалів для публікацій у фахових виданнях, збірниках наукових праць та в інших виданнях.

Протягом останніх років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано ряд навчально-методичних праць.

Професором Ткачуком В.І. опублікована монографія «Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному Поліссі» (2004), у співавторстві видано навчальний посібник «Дендрологія» (2002), «Довідник із захисту лісу» (2011), «Довідник спеціаліста лісового господарства» (2013). Також у співавторстві з доцентом Тичиною Л.К. та ін. видано навчальний посібник «Основи деревинознавства та лісового товарознавства» (2016).

Викладачами кафедри підготовлено та опубліковано наступну навчально-методичну літературу: «Деревинознавство та лісове товарознавство» (2005), «Робоча програма виробничої практики та методичні вказівки до її виконання студентами факультету лісового господарства» (2006), «Визначення деревних порід за ознаками та будовою деревини» (2006), Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Регулювання продуктивності лісів» (2007), «Вади деревини» (2008), «Збірник нормативно-довідкових матеріалів» (2009), Методичні вказівки для практичних занять з лісівництва «Сучасні методи поліпшення якісного складу лісів» (2009), «Лісове насінництво» (2009), Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з розділу «Лісові культури» (2009), Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Лісознавство» (2010), Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Лісові культури» (2011), Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Промислові методи вирощування садивного матеріалу» (2013), Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з лісового насінництва (2013), навчальний посібник «Типологія лісу» (2013), Методичні розробки для проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Недеревні ресурси лісу» (2014), Методичні розробки для проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Підсочка лісу» (2014), Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Лісознавство» (2015), Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці в галузі екологічної безпеки» (2016), «Мисливствознавство: навчальний посібник» (частина перша) (2017), «Лісова таксація: практикум» (2017), «Захисне лісорозведення (історичний аспект)» (2017), Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»(2018), Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісова екологія і типологія лісу» (2018), Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» (2018), Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісознавство» (2018), Мисливствознавство: [навчальний посібник (частина друга)] (2018), Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України: монографія (2018), Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Деревинознавство» (2019), Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Регулювання продуктивністю лісів» (2019).

Колектив кафедри у своїй діяльності виконує наступні функції:

 • організовує і виконує навчальний процес зі студентами відповідно до навчального плану та програми дисциплін, рішення ректорату, ради університету, деканату, ради факультету та методичної комісії факультету;
 • проводить лекційні, лабораторно-практичні заняття та забезпечує студентів навчально-методичними матеріалами;
 • організовує та проводить додаткові заняття, консультації, конференції, конкурси, які сприяють підвищенню якості теоретичної і практичної підготовки;
 • систематично проводить організаційно-виховну роботу зі студентами у процесі занять, у гуртожитку і в період надання допомоги лісогосподарським підприємствам;
 • здійснює контроль теоретичних знань і практичних навиків студентів;
 • забезпечує керівництво дипломними роботами випускників;
 • проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань охорони праці;
 • систематично проводить організаційну та виховну роботу із студентами в процесі навчання, в гуртожитку та в період проходження навчальної та виробничої практики;
 • розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі.
Перелік дисциплін:
 
Науково-педагогічний колектив кафедри загального лісівництва забезпечує викладання навчальних дисциплін на факультеті лісового господарства:
 • Лісознавство (ОС «Бакалавр»)
 • Лісові культури (ОС «Бакалавр»)
 • Лісове товарознавство (ОС «Бакалавр»)
 • Лісова пірологія (ОС «Бакалавр»)
 • Регулювання продуктивності лісів (ОС «Магістр»)
 • Плантаційне лісовирощування (ОС «Магістр»)

Навчальні дисципліни кафедри забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами у відповідності до розробленої структури НМК дисциплін.

Фото аудиторного фонду кафедри

Аудиторія лабораторно практична загального лісівництва Фото 1 Аудиторія лабораторно практична загального лісівництва Фото 2

Лекційна аудиторія

 

Аудиторія лабораторно практична загального лісівництва Фото 1 Аудиторія лабораторно практична лісових культур 2

Аудиторія лабораторно-практична лісових культур

 

Аудиторія лабораторно практична лісових культур 2 Аудиторія лабораторно практична загального лісівництва Фото 2

Аудиторія лабораторно-практична загального лісівництва

 

Навчальна лабораторія цивільного захисту 2 Навчальна лабораторія цивільного захисту

Навчальна лабораторія цивільного захисту