Історія кафедри

У 2006 році рішенням Вченої ради університету створена кафедра загального лісівництва (наказ № 34к від 23.01.2006 року), яка входить до складу факультету лісового господарства.

Кафедра загального лісівництва створена внаслідок реорганізації кафедри лісівництва, лісових культур і таксації з метою удосконалення організації структури забезпечення напрямків розвитку лісогосподарського факультету університету.

У 2014 році до кафедри загального лісівництва був приєднаний колектив реорганізованої кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (наказ №203-к від 26.06.2014 р. «Про реорганізацію кафедр університету»).

Колектив кафедри основні зусилля спрямовує на подальше вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Колектив кафедри загального лісівництва ЖНАЕУ

Колектив кафедри загального лісівництва

Кафедра готує фахівців для роботи в галузі лісового господарства.

Під час навчання студенти засвоюють наукові основи лісознавства, лісових культур, деревинознавства і лісового товарознавства, підвищення продуктивності лісів та раціонального використання лісових ресурсів.

Кафедра забезпечена навчальними лабораторіями, але недостатньо необхідного обладнання та технічних засобів навчання, які дають можливість студентам виконувати програми лабораторно-практичних занять з дисциплін, які вивчаються. Кафедра має відповідну документацію, яка забезпечує організацію і проведення цих занять.

Колектив кафедри проводить достатню навчальну, методичну, виховну роботу, готуючи кваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів лісового господарства. Студенти залучаються до наукових досліджень, участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Етап розбудови кафедри полягає у створенні наукової школи з лісознавства та використання лісових ресурсів, підготовці аспірантів за напрямами згідно з науковою тематикою кафедри.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за державним замовленням та тематиками:

 • «Міграція Сs-137 у лишайникових борах Поліського природного заповідника» – Бєльська О. В. (№ держреєстрації 0106U010957, до 2014  р.);
 • «Вивчення особливості регуляції росту деревних рослин методами мікрорезонансної біоактивації» – Іванюк І. Д., Шикіло І. С. (№  держреєстрації 0111U007677, 2012-2015  рр.).

Формування науково-педагогічного складу кафедри здійснюється за рахунок аспірантів, які успішно виконують дисертаційні роботи.

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковано ряд методичних розробок. Завідувач кафедри, професор Ткачук В. І. видав посібник «Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному Поліссі», «Довідник із захисту лісу». Доцент Приступа Г. К. та інші підготовили і опублікували: «Навчально-методичний порадник до виконання курсових робіт з лісових культур», навчальний посібник «Основи екологічного підприємництва», «Практикум виробничої практики та методичні вказівки до її виконання». У співавторстві доцентами Турчаком Ф. М., Тичиною Л. К. та Приступою Г. К. опубліковані методичні розробки: «Деревинознавство та лісове товарознавство», «Визначення деревних порід за ознаками та будовою деревини», «Вади деревини», «Лісове насінництво», методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з розділу «Лісові культури», методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з лісового насінництва. Доцент Іванюк І. Д. опублікував методичні вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни «Регулювання продуктивності лісів», збірник нормативно-довідкових матеріалів, методичні вказівки для практичних занять з лісівництва «Сучасні методи поліпшення якісного складу лісів».

Колектив кафедри у своїй діяльності виконує наступні функції:

 • організовує і виконує навчальний процес зі студентами відповідно до навчального плану та програми дисциплін, рішення ректорату, ради університету, деканату, ради факультету та методичної комісії факультету;
 • формує та удосконалює матеріально-технічну базу шляхом організації нових лабораторій, нових робочих місць у лабораторіях, оновлює обладнання, прилади та інструменти;
 • проводить лабораторно-практичні заняття та забезпечує студентів методичними матеріалами;
 • організовує та проводить додаткові заняття, консультації, конференції, конкурси, які сприяють підвищенню якості теоретичної і практичної підготовки;
 • систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі занять, у гуртожитку і в період надання допомоги лісогосподарським підприємствам;
 • здійснює контроль теоретичних знань і практичних навиків студентів;
 • забезпечує керівництво дипломними роботами випускників;
 • проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільної оборони;
 • надання майбутнім спеціалістам уміння безпечним методам роботи з механізмами, добривами, отруйними речовинами;
 • організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців в даній галузі;
 • систематично проводить виховну роботу з студентами в процесі навчання, в гуртожитку та в період надання допомоги учбовому господарству;
 • розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі.
Перелік дисциплін:
 • Лісові культури
 • Лісовідтворення та лісові культури
 • Лісове товарознавство
 • Лісознавство
 • Регулювання продуктивності лісів
 • Промислові методи вирощування садивного матеріалу
 • Плантаційне лісовирощування
 • Недеревні ресурси лісу
 • Підсочка лісу (ОКР «Магістр»)
 • Підвищення продуктивності лісів (ОКР «Магістр»)
 • «Основи охорони праці»
 • «Охорона праці»
 • «Охорона праці в галузі»
 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Цивільна оборона»
 • «Виробнича санітарія»
 • «Організація охорони праці»
 • «Охорона праці в ветеринарній медицині».