Історія кафедри

Кафедра загальної екології створена 19 серпня 1995 року як міжфакультетська на базі кафедр селекції та насінництва, агроекології агрономічного факультету (наказ №221-к від 19.08.1995). Мета створення – забезпечення викладання природничо-екологічних дисциплін у зв’язку із екологізацією освіти та зміною статусу вузу, а також розробка стратегічних напрямків екологічної освіти та науки. 

Посилання на сайт кафедри загальної екології 

Кафедра загальної екології 2019 сс

Колектив кафедри загальної екології (2019 рік)

«Кафедру очолювали: Вінничук М. М. (з моменту створення до 2000 року), Михайловський Л. В. (2000–2002 рр.). З 2003 року по лютий 2011 року завідувачем кафедри була доцент, к.б.н. Котюк Л. А. З лютого 2011 року кафедру очолював професор, д. с.-г. н. 
Дубовий В. І.. У липні 2019 р. завідувачем кафедри призначено доцента, д.б.н. Котюк. Л. А.

Дисципліни

Кафедра загальної екології забезпечує підготовку фахівців ОС Бакалавр» та ОС «Магістр» на факультетах екології і права, агрономічному, лісового господарства, обліку та фінансів. Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження (ініціативні тематики) та керівництво науковими роботами студентів у галузі екології, збереження біорізноманіття, є організаторами та учасниками наково-практичних конференцій міжнародного та республіканського рівня.

Всі зусилля колективу спрямовані на формування екологічної культури студентів, виховання бережного ставлення до навколишнього середовища, збереженні  природних ресурсів, що є важливою ланкою у формуванні висококваліфікованих фахівців.

Кафедра загальної екології має потужну матеріальну базу. Співробітниками кафедри підготовлено значну кількість наочних посібників (таблиці, стенди, фотографії, відеофільми, гербарії, колекція цінних рослин, слайди) для забезпечення викладання навчальних дисциплін та практичної підготовки студентів.

Викладачами кафедри забезпечено викладання наступних дисциплін: загальна екологія; біоконверсія та біодиверсифікація; стратегія сталого розвитку; екологія та безпека життєдіяльності; ботаніка; біологія; ботаніка і агрозоологія; агроекологія; міжнародна екологічна діяльність; радіоекологічний моніторинг; екологія грунту; екологія грунту та охорона земель; екологічна раціоналізація сучасних технологій; радіологічний та токсикологічний контроль продукції рослинництва та тваринництва; екологічна митна експертиза; екологічна раціоналізація сучасних технологій; методика оцінки якості довкілля; оцінка впливу сільськогосподарського виробництва; екологія людини з основами соціальної екології; екологічне інспектування; органічне виробництво; охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація; еволюція біосфери землі; нормативно-методичне забезпечення контролю експертної діяльності; екологічна безпека та управління; екологічне страхування; екологічний контроль земельних ресурсів; природоохоронний контроль та інспектування; методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; оцінка впливу на довкілля; радіобіологія та радіоекологія; гідрорадіоекологія; моніторинг та експертна оцінка земель; основи наукової діяльності; рекультивація земель (біоенергетика та біоконверсія); збалансоване використання земельних ресурсів; методика викладання у вищій школі; наукова документація та інформаційні системи; екологія з основами радіобіології; екологічний аудит; технології захисту довкілля.

ОПП Екологія (*pdf)