Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Отримання спеціальності дає можливість працевлаштування:

 • Працевлаштування в науково-дослідних установах, у вищих навчальних закладах, в структурних підрозділах Державного управління екології та природних ресурсів, Держрибагенства, Інспекції рибоохорони, Державної екологічної інспеції 
 • Експерт із акваріумного рибництва та аквадизайну
 • Фахівець з проєктування та розробки бізнес-планів з вирощування та переробки об’єктів аквакультури (креветки, устриці, форель, ікра чорна, червона та ін.)
 • Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства 
 • Науковий співробітник, керівник науково-дослідних установ
 • Організація міжнародного співробітництва в сфері рибництва та рибальства
 • Експерт ветеринарно-санітарної експертизи для різних систематичних та екологічних груп гідробіонтів, що є об’єктами аквакультури 

Фахівець-бакалавр зі спеціальності знатиме:

 • класифікацію, морфологію, анатомію і біологію риб;
 • професійно визначати риб;
 • всю різноманітність риб та інших гідробіонтів, способи життя та поширення іхтіофауни;
 • значення біорізноманіття гідробіонтів для збереження стійкості гідросфери;
 • біохімічну й фізіологічну організацію об’єктів аквакультури;
 • знати й використовувати в роботі сучасні досягнення генетики об’єктів аквакультури;
 • знати, як правильно годувати рибу, виготовлювати й зберігати корми, культивувати живі корми;
 • знати хвороби риб та впроваджувати запобіжні заходи з їх профілактики і лікування;
 • знати рибогосподарську гідротехніку та інженерну геодезію настільки, щоб грамотно використовувати гідротехнічні
 • споруди та обчисляти площу рибницьких господарств, що проектуються;
 • знати різні технології переробки риби і вміти їх впроваджувати на підприємствах.

умітиме:

 • професійно визначати риб;
 • прогнозувати динаміку чисельності та біомаси риб, їхню продуктивність, складати прогнози на вилов;
 • вміти вирощувати рибу в ставах, контролюючи якість води, продуктивність кормової бази та рибопродуктивність;
 • вміти застосовувати різне технологічне обладнання та знаряддя промислового,
 • вміти здійснювати аналіз діяльності рибогосподарського підприємства;
 • володіти прийомами та інструментами акваріумістики, вміти розводити й вирощувати риб та інші об’єкти аквакультури в акваріумах і в акватераріумах.

На рівні кваліфікації «Магістр» фахівець зможе:

 • управляти поведінкою і трудовою діяльністю рибницьких колективів і особистостями в їхньому складі при цьому виявляти лідерські якості і професійну компетентність;
 • організовувати підприємницьку і фінансову діяльність з вилову водних живих ресурсів у рибницьких господарствах різних форм власності;
 • проводити підрахунки економічних збитків, ризиків, втрат і економічної
 • ефективності використання водних біоресурсів;
 • застосовувати базові знання з економіки для вартісного і законодавчого забезпечення вилову живих водних ресурсів;
 • управляти продуктивністю і виловом водних біологічних ресурсів;
 • складати прогнози продуктивності і обсягів допустимого улову (ОДУ) водних
 • біоресурсів;
 • здійснювати дослідження обсягів допустимого улову, використання і прогнозування продуктивності водних живих ресурсів природних водойм;
 • організувати дослідження з вивчення динаміки та функціонування водних
 • живих ресурсів природних водойм;
 • організувати роботу рибогосподарських підприємств в умовах зниження травматизму, пожежної та електробезпеки під час вирощування і вилову риби.

Навчальна та методична робота.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр» за освітньо-професійними програмами «Водні біоресурси та аквакультура».

Інформація про викладачів на ОП Водні біоресурси та аквакультура

Навчальний план ВБА магістр ДФН 2021

Освітньо-професійна програма магістр ВБА 2021

Проєкт Освітньо-професійної програми магістр ВБА 2021

Договори про проведення практики

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Підвищення кваліфікації викладачів

Орієнтовна тематика курсових робіт

Орієнтовна тематика дипломних робіт

Міжнародне стажування викладачів

Меморандум про Дуальну освіту

Договори про проведення практики

Договори про наукову співпрацю та співробітництво

Методичні рекомендації до атестаційного іспиту

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи

Каталог вибіркових дисциплін ОС Магістр ОП 2021

Експлікаційні форми вибіркових дисциплін ОП 2021

 

Результати опитувань

Опитування щодо вибіркових дисциплін ВБА-21м

Опитування щодо вибіркових дисциплін ВБА-20м

Опитування майбутніх випускників щодо їх кар`єрного шляху та траєкторії працевлаштування

Опитування ЗВО щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання

Опитування ЗВО щодо академічної доброчесності

Опитування задоволеністю ЗВО критеріями оцінювання

Опитування задоволеності ЗВО підтримкою у вирішенні проблем навчання

Опитування з обʼєктивності та неупередженності оцінювання здобувачів вищої освіти

Опитування випускників щодо їх кар`єрного шляху та траєкторії працевлаштування - Google Форми

Опитування викладачів щодо академічної доброчесності

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Анкета для опитування роботодавців

 

Перелік компонентів ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня "Магістр" 

Обов’язкові компоненти:

ОК 1

Фахова іноземна мова (рівень В2)

ОК 2

Методологія та організація наукових досліджень 

ОК 3

Інформаційні технології в рибництві

ОК 4

Моделювання технологічних процесів в аквакультурі

ОК 5

Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів

ОК 6

Біопродуктивність водних екосистем 

ОК 7

Інтенсивні технології в рибництві

ОК 8

Економіка рибогосподарської галузі

ОК 9

Виробничий менеджмент в рибництві

ОК 10

Методичні рекомендації до виробничої практики

ОК 11

Методичні рекомендації до атестаційного іспиту

ОК 12

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи

Силабуси вибіркових дисциплін

1.Силабус Рибогосподарське законодавство 

2.Силабус Гідробіоценологія 

3.Силабус Аквапонiка у рибництві 

4.Силабусус Механіко-технологічні основи функціонування установок аквакультури

5.Силабус Сучасні проблеми іхтіопатології 

6.Силабус Фермерське рибництво

7.Силабус Лососiвництво

8.Силабус Пасовищна аквакультура

9.Силабус Водне законодавство

10.Силабус Сировинні ресурси рибної промисловості

11.Силабус Біоіндикація та біотестування

12.Силабус Техобладнання галузі рибництва

13.Силабус Екологізація економіки рибогосподарської галузі

14.Силабус Міжнародна стандартизація і сертифікація ГПР

15.Силабус Інноваційні технології в рибництві

16.Силабус Гельмінтози та протозойні хвороби риб

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, рекомендованої літератури тощо.

На кафедрі Біоресурсів, аквакультури та природничих наук викладачами створено науково-методичну базу представлену навчальними посібниками, підручниками та методичними рекомендаціями для проведення занять.  Навчальні посібники і підручники які підготовлені викладачами кафедри, рекомендовані для використання в навчальному процесі і в інших вищих навчальних закладах України, що сприяє інтеграційним навчальним процесам в освіті України.

Наукова робота

Науковці кафедри співпрацюють із науковими установами: Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), Житомирська філія Державна установа Держгрунтоохорона, Державна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», Поліський природний заповідник, Поліський філіал Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

На кафедрі Біоресурсів, аквакультури та природничих наук відповідно до наукової тематики проводяться дослідження за напрямками відтворення та раціонального використання біологічних ресурсів, розробки та впровадження сучасних технологій збереження ландшафтів, технології розведення та вирощування об’єктів аквакультури.

 

На кафедрі розробляються наукові тематики: Матковська С.І. є керівником НДР за ініціативною тематикою Світельський М.М. є керівником спільної НДР кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук за ініціативною тематикою «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття». Тема має номер держреєстрації 0118U004998. «Розробити сучасну систему озеленення урбокомплексів Правобережного Полісся» (номер державної реєстрації  0117U006397)», В рамках наукових тематик проводиться наукове консультування провідних господарств Житомирщини: ДП «Романівський ЛГ АПК»,  ДП «Олевське ЛГ», ДП «Новоград-Волинський ЛГ АПК», Аквафарм м. Васильків Київська область, ТОВ Українська креветка м. Узин Київська область.


Фахівці кафедри надають науковий супровід ТОВ Атошник м. Житомир із питань розведення та умов утримання австралійського червонопалого рака та проводять разом наукові семінари, так 28 жовтня 2019 року для студентів спеціальності Водні біоресурси та аквакультура працівниками ГО «Атошник» за участі викладачів кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук Житомирського національного агроекологічного університету був проведений практичний тренінг  на тему: «Перспективи вирощування австралійського червонопалого раку в аквакультурі». 

     Викладачами кафедри разом зі студентами спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура проводяться виїзні заняття, які дозволяють студентам оволодіти сучасними методами моніторингу водних біоресурсів, вивчення стану антропогенних ландшафтів та розробки комплексу сучасних технологій збереження та перетворення в стійкі культурні ландшафти.

 

Студенти Житомирського національного агроекологічного університету спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» і «Екологія» долучились до екологічної акції по зарибленню Житомирського водосховища в районі провулка Гуйвинський. разом з представниками Житомирського рибоохоронного патруля і начальником управління екології та природних ресурсів ОГА Оксаною Ревенко. 

Також студенти активно долучаються  до  акцій по вселенню щуки в водосховище «Житомирське» в районі провулка Гуйвинський м. Житомира. Роботи по вселенню водних біоресурсів контролювались представниками Житомирського рибоохоронного патруля.

 

 

Викладачі кафедри беруть участь у семінарах, круглих столах, конкурсах та екологічних акціях не лише в межах Житомира, але й усієї України.

Проводяться виїздні заняття за участю стейкхолдерів, так в рамках співпраці зі стейкхолдерами зокрема з Житомирським рибоохоронним патрулем студенти  Поліського національного університету спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» відвідують Дні відкритих дверей, приймають участь у зариблені рік та створенні нерестовищ.

День відкритих дверей Житомирський рибоохоронний патруль 2019 рік

Практичне виїздне заняття на базі  Житомирського рибоохоронного патруля, 2020 рік

Студенти спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» і «Науки про Землю» Житомирського національного агроекологічного університетуприймали участь у  обласному конкурсі з акваріумістики та мистецтва аквадизайну «AQUASCAPE» на базі комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради (директор еколого-натуралістичного центру Бордюг Н.С.).

Науково-педагогічними співробітниками кафедри проводяться дослідження з відтворення порушених ландшафтів на філіях кафедри та наукових установах і аграрних підприємствах різних форм власності за темами:

  «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття». Тема має номер держреєстрації 0118U004998

 «Розробити сучасну систему озеленення урбокомплексів Правобережного Полісся» (номер державної реєстрації  0117U006397)»  

 «Розробити шляхи інтенсифікації вирощування садивного матеріалу сосни звичайної у ДП «Романівський лісгосп АПК» 2019 рік. Госпдоговірна науково-дослідна робота.

“Розробка асортименту декоративних рослин для озеленення присадибної ділянки у місті Житомир” 2020 рік.,  госпдоговірна науково-дослідна робота.

“Розробити проект декоративної водойми для присадибної ділянки у місті Житомир” 2021 рік, госпдоговірна науково-дослідна робота. Активно проводяться наукво- практичні конференції, традиційними на кафедрі є 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», «Екологія. Наука. Практика».

Конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття»

 

За результатами наукової роботи  науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти публікують статті, тези, розроблять курсові проекти та випускні дипломні роботи.

На основі отриманих результатів науковці кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук отримали відзнаки та нагороди:

Еколог року – 2017 О.В.Іщук 

Еколог року – 2018 М.М. Світельський

Почесна грамота Президії Національної академії наук України  В.Д. Соломатіна - 2002 рік.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Географічні об’єкти України та залучення студентської молоді до їх вивчення : колективна монографія. Умань, «Візаві», 2018. – 261 с. (автори Браславська О.В., Половка С.Г., Ситник О. І., Козинська І.П., Максютов А. О.).
 2. Біогеографія. Навчальний посібник / [О.В. Іщук, М.М. Світельський, М.І. Федючка, С.І. Матковська, Т.В. Пінкіна, В.Д. Соломатіна] За загальною редакцією О.В. Іщук. – Херсон: вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 2019. – 225 с.
 3. Ботаніка з основами екології : навчальний посібник / [М.М. Світельський, О.В. Іщук, М.І. Федючка, С.І. Матковська, Т.В. Пінкіна, А.А. Романюк] За загальною редакцією М. М. Світельського. – Херсон: вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 2019. – 540 с.іогеографія. Навчальний посібник. 
 4. Дорохов В.І., Заблоцька О.С., Вовк М.В. Неорганічна і органічна хімія: навчальний посібник. Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2016. 326 с.
 5. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: [колективна монографія] / за заг. редакцією Фещенка В.П. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. С. 250.
 6. Бордюг Н.С., Ращенко А.В., Алпатова О.М. Моніторинг довкілля: навчально-методичний посібник / Н.С. Бордюг, А.В. Ращенко, О.М. Алпатова. – Київ, 2019. 168 с.
 7. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу: «Геологія з основами геохімії» студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. «Географія» (експериментальний варіант виправлений і доповнений). Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г. – Умань УДПУ імені Павла Тичини. – 2017. – 72 с.
 8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу: «Картографія з основами топографії» для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. Географія. Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 48 с.
 9. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу «Картографія з основами топографії» для студентів природничо-географічного та історичного факультетів напрямів підготовки 6.040104 «Географія» (заочного відділення) і 010114 «Історія» (спеціалізація географія) педагогічних університетів. Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 32 с.
 10. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу «Геологія з основами геохімії» для студентів природничо-географічного та історичного факультетів напрямів підготовки 6.040104 «Географія» (заочного відділення) і 010114 «Історія» (спеціалізація географія) педагогічних університетів. Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 32 с.
 11. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із навчального курсу «Історична географія» студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. «Географія» (експериментальний варіант виправлений і доповнений). Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 40 с.
 12. Методичні вказівки для проведення семінарсько-практичних занять із навчального курсу: «Історія географії» за ступенем «магістр» спеціальності 014.07 Середня освіта. «Географія» (стаціонарного та заочного відділення). Автори-укладачі доктор геол. наук, проф. Половка С. Г. та викл. Половка О. А., Умань УДПУ імені Павла Тичини. – 2017. – 56 с.
 13. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських занять із навчального курсу «Геоекологія» для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. Географія (експериментальний варіант виправлений і доповнений). Автори-укладачі доктор геологічних наук, професор Половка С. Г. та викладач Половка О. А., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 40 с.
 14. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із навчального курсу «Гідрологія та океанологія» для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 103 «Науки про Землю» освітній ступінь перший (бакалаврський) (експериментальний варіант) // С.Г. Половка, В. Д. Соломатіна, М. М. Світельський, О. В. Іщук, Т. В. Пінкіна, С. І. Матковська, М. І. Федючка, О. А. Половка // Житомир ЖНАЕУ, 2019. – 62 с.
 15. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із навчального курсу «Геодезія, топографія з основами картографії» для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 103 «Науки про Землю» освітній ступінь перший (бакалаврський) (експериментальний варіант частина 1) // С.Г. Половка, В. Д. Соломатіна, М. М. Світельський, О. В. Іщук, Т. В. Пінкіна, С. І. Матковська, М. І. Федючка, О. А. Половка // Житомир ЖНАЕУ, 2019. – 48 с.
 16. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М.М. Світельський, О.В. Іщук, С.І. Матковська, М.І. Федючка, Т.В. Пінкіна //Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 20 с.. – 1,25 ум.др.ар., з них власних 0,25 ум.др.ар.
 17. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М.М. Світельський, О.В. Іщук, С.І. Матковська, М.І. Федючка, Т.В. Пінкіна // Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 11 с. – 0,7 ум.др.ар., з них власних 0,14 ум.др.ар.
 18. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи фітодизайну» / С.І. Матковська, М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка,  Т. В. Пінкіна// – Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2018. – 38с.– 2,1 ум.др.ар., з них власних 0,35ум.др.ар.
 19. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічні аспекти енергетики»/ С.І. Матковська// – Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 29с.– 1,8 ум.др.ар.
 20. Методичні вказівки до проведення виробничої практики для підготовки фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»/ С.І. Матковська, І.М. Ковалевська, З.В. Корж // Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 30с.– 0,8 ум.др.ар.
 21. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спеціальна іхтіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»/ М.М. Світельський, О.В. Іщук, В.Д. Соломатіна, Т.В. Пінкіна, С.І. Матковська, М.І. Федючка. –  Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
 22. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Акліматизація гідробіонтів» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»/ М.М. Світельський, О.В. Іщук, В.Д. Соломатіна, Т.В. Пінкіна, С.І. Матковська, М.І. Федючка. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
 23. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Спеціальна іхтіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»/ М.М. Світельський, О.В. Іщук, В.Д. Соломатіна, Т.В. Пінкіна, С.І. Матковська, М.І. Федючка. –  Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
 24. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка, Т. В. Пінкіна // Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 20 с.
 25. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка, Т. В. Пінкіна // Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 11 с.
 26. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Грибівництво» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня магістр / Світельський М. М., Іщук О.В. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 37 с.
 27. Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Грибівництво» студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня магістр / Світельський М. М., Іщук О.В. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 43 с.
 28. 8.  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мікологія» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр / Світельський М. М., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 36 с.
 29. 9.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни «Мікологія» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр / Світельський М. М., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 40 с.
 30. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Грибівництво» за спеціальністю спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня магістр / Світельський М. М., Іщук О.В. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 44 с. 
 31. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічно орієнтоване квітникарство» для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / Матковська С.І., Іщук О.В., Світельський М.М., Половка О.А, Половка О.А., Пінкіна Т.В., Соломатіна В.Д., Федючка М.І. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 43 с.
 32. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічно орієнтоване квітникарство» для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / Матковська С.І., Іщук О.В., Світельський М.М., Половка О.А, Половка О.А., Пінкіна Т.В., Соломатіна В.Д., Федючка М.І. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 43 с.
 33. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інтродукція та адаптація декоративних рослин» за спеціальністю спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня бакалавр / Матковська С.І., Іщук О.В., Світельський М.М., Половка О.А, Половка О.А., Пінкіна Т.В., Соломатіна В.Д., Федючка М.І. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 76 с.
 34. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи марикультури» / Іщук О.В., Світельський М.М., Пінкіна Т.В., Федючка М.І., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 40 с
 35. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОС бакалавр / Іщук О.В., Світельський М.М., Пінкіна Т.В., Федючка М.І., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 60 с

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 12 навчальних посібників. 

На кафедрі функціонує  2 студентських наукових гуртка  «Акваріумістики та аквадизайну», «Ландшафтознавство та географія»,участь в яких щорічно приймає понад 50 студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю».

Чергове засідання студентського наукового гуртка “Акваріумистики та аквадизайну” проводить учасник 3-х Антарктичних експедицій Весельський Микола Францович.

Робота гуртків включає проведення систематичних засідань, виїздних занять, екскурсій, які проводяться згідно плану роботи наукового студентського гуртка, до участі у проведенні занять долучаються гості - провідні фахівці наукових установ та стейкхолдери, за результатами досліджень студентів проводяться круглі столи, конкурси та трейнінги, готуються матеріали до І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; приймають участь у нетворкінгах.

Участь в освітньо-методичному нетворкінгу «Aquastories_Zhytomyr_Kiev» з доповіддю «Розвиток аквакомплексів в закладах вищої освіти», де розповіли про матеріально-технічний стан лабораторії аквакультури та акваріумного рибництва, формування басейнового комплексу для осетрових та форелевих риб, утримання гігантської прісноводної креветки Розенберга та практичну підготовку студентів за спеціальністю на підприємствах України та Фінляндії.

Студенти активно приймають участь у наукових дослідженнях, отримані результати досліджень студенти представляють на Всеукраїнських, Міжнародних, вузівських, студентських науково-практичних конференціях, здобувачі вищої освіти зі спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю» приймають участь у ІІ турі конкурсі «Водні біоресурси та аквакультура» (м. Дніпро).

Лабораторія аквакультури

На кафедрі Біоресурсів, аквакультури та природничих наук функціонує лабораторія аквакультури , в які проводяться практичні заняття, трейнінги, екскурсії .

Нова лабораторія призначена для вирощування осетрових та форелевих риб, а також для інкубації ікри рослиноїдних риб.

В лабораторії аквакультури зібрані колекції риб, які привертають увагу не лише здобувачів Вищої освіти за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”, але і нших спеціальностей, доволі часто в лабораторії проходять екскурсії для учнів шкіл, студентів інших спеціальностей, лабораторію відвідують делегації.

Екскурсія лабораторією аквакультури для магістір та докторантів з Німечинни.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет 29 липня 2021 р. відвідав Поліський національний університет, очільник МОН ознайомився з роботою наукових та навчальних лабораторій, зокрема з лабораторією аквакультури університету. 

Робота зі стейкхолдерами

В рамках ОП 207 “Водні біоресурси та аквакультура” активно проводиться робота зі стейкхолдерами. Робоча зустріч начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області Гонтара Олександра Івановича із представниками кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук ЖНАЕУ Іщук Оксаною Василівною та Світельським Миколою Михайловичем. 

Ректор Житомирського національного агроекологічного університету Скидан Олег Васильович та директор бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури» м. Київ Шарило Юрій Євгенійович підписали договір про співпрацю за напрямами проведення спільних заходів у сфері розвитку української аквакультури; обміном професійним досвідом; обміном інформацією щодо сталого розвитку аквакультури; провадження спільних наукових досліджень; впровадження наукових розробок; спільна організація конференцій, наукових семінарів; взаємна підтримка діяльності, яка спрямована на розвиток обох установ.

Підписання договору про співпрацю між Житомирським національним агроекологічним університетом та бюджетною установою «Методично-технологічний центр з аквакультури» .

Організаційна робота

Науково-педагогічні працівники проводять профорієнтаційну роботу безпоседньо із випускниками 11-их класів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів та навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації Житомирської, Київської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької та Волинської областей. 

  

Викладачі кафедри є керівниками студентських за спеціальністю академічних груп спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Куратори груп проводять виховні заходи у підшефних групах, надають своєчасну інформацію студентам про заходи що відбуваються в універитеті.

 

Викладачі кафедри приділяють увагу патріотичному вихованню студентів, гуманному та бережному відношенню до навколишнього середовища, прививають працелюбність. Велике значення надається гармонійному розвитку особистості: студенти долучаються до культурно-масових та спортивних заходів. 

 

 

Культурно-масова робота та спортивні досягнення викладачів та студентів кафедри були відмічені світовими перемогами, дипломами першого-третього ступенів, спортивними кубками та призами.

Студенти приймають активну участь у конкурсах зі спортивної риболовлі.Студент 4 курсу спеціальності Водні біоресурси та аквакультура Поліського національного університету Іскоростенський Максим здобув 2 місце в складі команди у змаганнях за Кубок Житомирської області з ловлі хижої риби спінінгом з берега (спінінг-берег), які відбулись 04-05 вересня 2021 року. Загальне керівництво змаганням здійснює Федерація Рибальського Спорту Житомирської області (ФРСЖО). Змагання проводяться з метою: популяризації риболовного спорту, пропаганди активного відпочинку і здорового способу життя; підвищення спортивної майстерності, удосконалення техніки володіння спортивними снастями, обмін досвідом спортивної та тренерської роботи;  визначення переможців та призерів змагань. Для спортсменів ФРСЖО ці змагання є рейтинговими.

Студенти та викладачі активно презентують досягнення на наукових пікніках так у 2019 році при проведенні проекту «Scientific Fun – Наукові пікніки в Україні» на вул. Михайлівській у Житомирі, була підготовлена презентація акваріуму авторської розробки майстра навчання Герасимчука Сергія та студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» і представлено колекцію акваріумних риб нотобранхіус Гюнтера, нещодавно виведених в лабораторії акваріумного та декоративного рибництва ЖНАЕУ.

На кафедрі планується і в подальшому проведення спортивних та культурно-масових заходів, круглих столів, тренінгів, екскурсій, виїзних занять, конференцій, гостьових лекцій стейкхолдерів, засідань гуртків, що забезпечить гармонійне формування та вдосконалення професійних компетентностей майбутніх фахівців спеціальностей  207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю».

Виступи на телебаченні і радіо