Власюк Володимир Павлович
Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчив Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію інженера-еколога лісового господарства.

У 2004 – 2007 рр. – аспірант кафедри експлуатації лісових ресурсів за спеціальністю 03.00.16-екологія.

У 2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Лісове господарство» та здобув кваліфікацію інженера лісового господарства.

У 2018 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів, банківської справи та страхування.

Тема дисертації та рік захисту

У 2012 році захистив дисертацію на тему: “Просторово-типологічна організація населення зайця сірого (Lepus europaues Pall.) в умовах Житомирщини та вплив факторів середовища на її формування” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ) і здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Сфера наукових інтересів

коло наукових інтересів пов’язане з проведенням лісомисливських досліджень, вивченням еколого-біологічних особливостей мисливських тварин.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор близько 50 наукових публікацій.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Власюк В.П. Біотопічний розподіл зайця-русака в осінній період в умовах Житомирського Полісся / В.П. Власюк // Науковий вісник НЛТУ України:  зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2006. – Вип. 16.7. – С. 37–40.
 2. Власюк В.П. Кількісна і якісна оцінка мисливських угідь для зайця-русака (Lepus europaeus Pall.) в умовах Житомирщини / В.П. Власюк // Лісове господарство, лісова,  паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий наук.–техн. зб. – Львів, 2006. – Вип. 31. – С. 258–261.
 3. Власюк В.П. Просторова динаміка чисельності зайця-русака (Lepus europaeus Pall.) у мисливських угіддях лісових та лісомисливських господарств Житомирської області / В.П. Власюк // Вісник ДАУ: наук–теоретичний зб. – Житомир, 2007. – № 2. – С. 238-242.
 4. Власюк В.П. Структура ходових слідів зайця-русака у різних стаціях Житомирського Полісся / В.П. Власюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб.  наук.–техн. праць. – Львів, 2007. – Вип. 17.7. – С. 32–36.
 5. Власюк В.П. Зміна параметрів слідів зайця-русака залежно від особливостей життєдіяльності / В.П. Власюк // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 3–5 жовт. 2007 р. – Харків : Вид-во ХНАУ, 2007. – С. 207.
 6. Власюк В.П. Просторово-типологічна організація популяції зайця-русака взимку на Житомирському Поліссі / В.П. Власюк // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. праць. – Харків, 2008. – № 4. – С. 106–108. 
 7. Власюк В.П. Комплектність гонних слідів зайця-русака в умовах Житомирського Полісся / В. П. Власюк // Вісник ЖНАЕУ: наук.–теоретичний зб. – Житомир, 2008. – № 2. – С. 333–338. 
 8. Гузій А.І. Динаміка чисельності лисиці звичайної (Vulpes vulpes) та її вплив на зайця-русака на Житомирщині / А.І. Гузій, В.П. Власюк, Ю.В. Захожий // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 44–52.
 9. Власюк В. П. Просторово-типологічна організація населення зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Житомирщини та вплив факторів середовища на її формування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / В. П. Власюк. – К., 2012. – 21 с.
 10. Гузій А.І. Територіальна динаміка та структура мисливських угідь як умов проживання мисливських тварин Житомирщини / А.І. Гузій, В.П. Власюк, О.В. Тарасевич // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.1. – С. 15–20.
 11. Гузій А.І. Структура скидних слідів зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Житомирщини / А.І. Гузій, В.П. Власюк // Вісник ЖНАЕУ: наук.–теоретичний зб. – Житомир, 2014. – № 1 (41). т. 3 – С. 130–134.
 12. Власюк В.П. Особливості зимового живлення зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) у лісових угіддях Житомирщини / В.П. Власюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 41–46.
 13. Власюк В.П. Прогнозування чисельності козулі європейської (Сapreolus capreolus L.) для різних природно-кліматичних районів Житомирщини / В.П. Власюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 49–55.
 14. Власюк В.П. Динаміка чисельності зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Лісостепової зони Житомирщини в осінній період / В.П. Власюк //  Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 42–47.
 15. Власюк В.П. Особливості живлення зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) у відкритих типах мисливських угідь Житомирщини у зимовий період / В.П. Власюк //  Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів, 2016. – Вип. 26.3. – С. 231–236.
 16. Кратюк О.Л. Характеристика вольєрів для ратичних artiodactyla на території Житомирської області / О.Л. Кратюк, А.І. Гузій, В.П. Власюк, Л.В. Бездітко // Наук. вісн. нац. лісотех. ун-ту України. – 2018. – Т. 28. № 2 – С. 50–53.
 17. Гузій А.І. Мисливські водоплавні птахи водосховища “Відсічне” (Житомирська область) / А.І. Гузій, В.П. Власюк,  О.Л. Кратюк // Наук. вісн. нац. лісотех. ун-ту України. – 2018. – Т.28. № 5. – С. 19–23.