Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

В 1989 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю «Лісове господарство». В 2006 році вступила до аспірантури Житомирського агроекологічного університету без відриву від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Екологічні основи вирощування стійких дубових насаджень Центрального Полісся України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного лісотехнічного університету (м. Львів) і здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Сфера наукових інтересів

Проблеми формування біологічно стійких деревостанів, вирощування порід-інтродуцентів.

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчального посібника «Типи лісу» та довідника-путівника «Ботанічний сад ЖНАЕУ». Автор та співавтор 5 методичних рекомендацій.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Іванюк Т.М. Структура розподілу дубових деревостанів центрального Полісся України за групами віку / Т.М. Іванюк,  І.Д. Іванюк // Вісник Житомирського нац.. агроекол. ун-ту. – 2014. – Вип. № 1 (41), т.3 – с. 135 – 139.
 2. Іванюк Т.М. Щодо причини всихання дубових деревостанів Полісся України / Т.М. Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2014. – Вип. 24.2. –  С. 29 – 33.
 3. Іванюк Т.М. Дубові насадження Центрального Полісся України / Т.М.Іванюк // Наукові доповіді НУБіП України. – 2014. – № 1. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_1_12.pdf
 4. Іванюк Т.М. Розподіл дубових деревостанів Центрального Полісся за походженням / Т.М. Іванюк // Наукові читання – 2015. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2015. – т. 1. – С. 77- 80
 5. Іванюк Т.М. Динаміка насаджень дуба звичайного у Житомирському Поліссі за площами і запасами. / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк / Вісник ДАУ № 1(22), Житомир-2007 р.  – с.266-270.
 6. Орлов О.О. Особливості поширення та таксаційних показників всихаючих дубових насаджень у Житомирській області // О.О.Орлов, В.П.Краснов, Т.М.Іванюк / Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики. Збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 23-25 травня 2007 року, – с. 50-54.
 7. Іванюк Т.М. Лісопоновлення дуба звичайного в  умовах Житомирського лісового господарства./ Т.М.Іванюк,  І.Д. Іванюк / Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007 року, с. 169-174.
 8. Іванюк Т.М. Особливості росту всихаючих дубових насаджень у Житомирській області. / Т.М. Іванюк, В.П. Краснов // Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», м. Житомир, 19-22 березня 2008 року, с. 246-247.
 9. Іванюк Т.М. Ріст і продуктивність дуба звичайного в умовах сугрудів Центрального Полісся України / Т.М. Іванюк,  І.Д. Іванюк / «Наука. Молодь. Екологія – 2009» Збірник матеріалів V-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (27-29 травня 2009 року) Житомир – 2009, – с. 95-98
 10. КурченкоІ.М. Мікобіота Quercus robur L. дібров Житомирської області / І.М. Курченко., О.В. Соколова., О.О. Орлов, О.М. Юр’єва., Т.М. Іванюк / Мікробіологічний журнал - № 5 (71), - Київ – 2009. – с.23-33.
 11. Іванюк Т.М. Токсикологічні параметри грунту у всихаючих дубових насадженнях / Т.М. Іванюк / Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 1(49). Сільськогосподарські науки. Рівне 2010, с.72-78.
 12. Іванюк І.Д. Вміст рухомих форм заліза у грунтах дубових насаджень вологих сугрудів Правобережного Полісся та їх вплив на продуктивність і стійкість деревостанів / Т.М. Іванюк,  І.Д. Іванюк / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до VІІІ з’їзду УТГА (5-9 липня 2010р.) м. Житомир, - с. 115-117.
 13. Іванюк І.Д. Поновлення дубових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк / Вісник ЖНАЕУ. Випуск № 1 (26), 2010 р., с.  225-234.
 14. Іванюк Т.М. Вміст мобільних форм Fe та Al в грунтах всихаючих дубових насаджень / Т.М.Іванюк, В.П.Краснов / Тези VІІ Всеукраїнської наукової  конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», том 1, 24-29 березня 2010 року, м. Житомир, с.77-79.
 1. Іванюк І.Д. Грунтові умови дубових насаджень Полісся України / І.Д. Іванюк,  Т.М. Іванюк // Наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – т. 1. – с. 77- 80.
 1. Іванюк Т.М. Фізико-хімічні параметри грунтів свіжих сугрудів Полісся України / Т.М.Іванюк // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 113. Львів-2013, - с. 40-44.
 2. Іванюк Т.М. Дуб звичайний у насадженнях Центрального Полісся / Т.М.Іванюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля. V Міжнародна наукова конференція 23-25 травня 2013 р. Суми-2013, - с.17-21.
 3. Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного університету: інформ. довідник-путівник / Т.М.Іванюк, Л.А.Котюк, Н.О. Красевич [та ін.]; під заг. ред. Л.В. Михайловського. – Житомир; Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – 163 с