Василюк Тетяна Павлівна
Посада

Керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент кафедри екології лісу та меліорації

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію агронома-еколога.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія захистила 23 вересня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Житомирського національного агроекологічного університету. Тема дисертації: «Біологічне очищення стічних вод різного походження».

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія захистила 08 червня 2018 року у спеціалізованій вченій раді Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Тема дисертації : «Теоретичні та методологічні засади біомоніторингу водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів».

Сфера наукових інтересів

Біомоніторинг, сталий розвиток екосистем, імплементація Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС на території Східної Європи, біотехнологія рослин, фізіологія рослин, гідроботаніка.

Загальна кількість публікацій

Має 100 публікацій, з них 85 наукових, у тому числі 35 у фахових виданнях, та 15 – навчально-методичного характеру. Співавтор 9 навчальних посібників. Окрім цього, результати досліджень викладені у 6 рекомендаціях виробництву, публікаціях зарубіжних журналів (Польща, Білорусь); є автором рекомендацій щодо виконання експериментів з біології для педагогічних працівників Грузії.

Основні наукові та методичні праці:
  • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G., Petruk A. A. Hydrofite water purification under conditions of «Zhytomyrvodocanal» communal enterprise. Biotechnologia Acta. 2016. № 6. Р. 58–71. http://biotechnology.kiev.ua/images/storage/6_2016/romanchuck_6_2-16.pdf

  • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Khant G. O. Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Vol. 8 (3). Р. 444-454. https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/Q21769

  • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T. Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 4, No 11 (94). Р. 54–61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055

  • Romanchuck L., Fedonyuk T., Pazych V., Pazych I. Laboratory experiments on Biology. Tbilisi : Publishing house pedagogy, 2017. 64 p.

  • Rural population residing the radioactively contaminated areas income and employment evaluation / L. Romanchuck. T. Fedonyuk. V. Dovzhenko et al. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol.  3, No 4. P. 33–42. http://are-journal.com/are/article/view/133