Васенков Григорій Іванович
Посада

Доцент кафедри екології лісу та меліорації

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1973 році закінчив Брянський технологічний інститут (м. Брянськ, Росія) за спеціальністю «Лісове господарство» (кваліфікація інженер лісового господарства зі спеціалізацією лісові меліорації).

Тема дисертації та рік захисту

У 1982 році закінчив аспірантуру Всесоюзного НДІ агролісомеліорації (м. Волгоград) і захистив дисертацію зі спеціальності 06.03.04 – Агролісомеліорація.

Сфера наукових інтересів

Дослідження параметрів міграції радіоцезію при водно – ерозійних процесах та техногенного забруднення дерново – підзолистих грунтів важких металів в лісоаграрних ландшафтах Полісся України, екології поверхневого стоку, а також дослідження еколого-біологічних особливостей гідробіонтів та біологічного очищення стічних вод.

Загальна кількість публікацій

Він є автором більш ніж 160 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі і в закордонних виданнях, 4 винаходи, 4 базових навчальних програм науково-методичного центру аграрної освіти України .

Основні наукові та методичні праці:
  • Основи гідротехнічних меліорацій лісових земель. Програма навчальної дисципліни Юхновський В.Ю., Дударець С.М. ,Васєнков Г.І., Буднік І.П. К.; Аграрна освіта, 2010.- 13 с.
  • Типологія лісу Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Макарчук Я.І.,Орлов О.О. Навчальний посібник.Житомир: «Полісся»,2013.-250 с.
  • Ландшафтна екологія Васєнков Г.І., Василюк Т.П Навчальний посібник. Житомир, 2012. – 68 с.
  • Практикум з основ наукових досліджень: навчальний посібник / Г.І. Васенков, Т.П. Василюк,І.П. Буднік А.О. Піціль. – Житомир, 2012. – 108 с. ;
  • Агрогідрологічні влас-тивості меліорованих грунтів. Навчальний посібник для лабо-раторних та практичних занять  Васєнков Г.І.,Поліщук О.Є., Василюк Т.П., Буднік І.П. Навчальний посібник Житомир, 2008. – 107 с.
  • Поверхностный сток талых вод в Житомирском Полесье / Васенков Г.И., Будник И.П., Пициль А.О // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6;URL: www.science-education.ru/113-11798