Посада

Доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент кафедри агроекології

Дані про вищу освіту

У 1985 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Агрономія” і здобув кваліфікацію вченого агронома.

Тема дисертації та рік захисту

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив способів основного обробітку ґрунту на показники ґрунтової родючості та продуктивність цукрових буряків у зоні достатнього зволоження правобережного Лісостепу УРСР” за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків (м. Київ).

Сфера наукових інтересів

Енергетична ефективність природокористування.

Загальна кількість публікацій

Має понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:
 • 1. Шудренко І. В. Основи охорони праці : навч. посіб. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. 214 с.
 • 2. Катковський А. В., Шудренко І. В. Теоретичні засади самовиховання студентів аграрної галузі. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 5 (11). P. 138-143.
 • 3. Шудренко І. В. Охорона праці в галузі : навч. посіб. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 136 с.
 • 4. Шудренко І. В. Агроекологія : метод. рек. для провед. практ. занять зі студ. за напрямом підгот. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. 104 с.
 • 5. Шудренко І. В., Левченко В. Б., Катковський А. В. Основи охорони праці : практикум. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. 104 с.
 • Енергетична оцінка агроекосистем : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій та ін. Житомир : Вид-во «Волинь», 2004. 132 с
 • Еколого-технологічний словник-довідник з рослинництва : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, М.Ф. Рибак, С.М. Талько та ін. – Житомир : Редакційно-видавничий. відділ ДАУ, 2002. – 114 с.
 • Основи сільськогосподарської екології : прогр. навч. дисципліни / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, Н.М. Рідей та ін. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 13 с.
 • Агроекологія : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій та ін. Київ : Вища освіта, 2006. 671 с.

  Управління якістю сільськогосподарської продукції: прогр. навч. дисципліни / С.О. Вовк, Б.Б. Кужель, Р.М. Яремко та ін. – К. : Аграрна освіта, 2005. – 17 с.
 • Агроекологія : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с.
 • Радько Т. В., Шудренко І. В. Енергетична ефективність вирощування картоплі в залежності від удобрення в короткоротаційній сівозміні Полісся. Вісник ДАЕУ. 2007. Вип. 2. С. 273–278.

  Шудренко І.В. Енергетична ефективність вирощування картоплі в залежності від удобрення в короткоротаційній сівозміні Полісся / Т.В. Радько, І.В. Шудренко // Вісник ДАЕУ. – 2007. – Вип. 2. – С. 273–278.
 • Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій та ін. Житомир : Вид-во ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. 544 с.

  Агроекологія : прогр. навч. дисципліни / О.Ф. Смаглій, Б.В. Борисюк, М.О. Клименко, І. В. Шудренко. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 17 с.
 • Шудренко І.В. Енергетична ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Полісся / О.І. Трембіцька, І. В. Шудренко // Міжвід. темат. наук. зб. “Землеробство”. – Вип. 82. – К.: ВД “ЕКМО”, 2010. – С. 32-38.
 • Основи землеробства : підручник / О. Ф. Смаглій та ін. Житомир : Вид-во ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. 514 с.

  Шудренко І.В. Цивільний захист : навч. посіб. / І. В. Шудренко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 248 с.
 • Трембіцька О. І., Шудренко І. В. Енергетична ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Полісся. Міжвід. темат. наук. зб. «Землеробство». Київ : ВД «ЕКМО», 2010. Вип. 82. С. 32–38.

E-mail: mr.shudrenko.igor@gmail.com