Історія кафедри

Заснована кафедра в листопаді 2001 року на базі агрономічного факультету. Після реформування увійшла до складу факультету лісового господарства.

Згідно з наказом № 61 на виконання рішення Вченої ради від 30.03.2016 р. (протокол № 7), відповідно до пп. 5.3.2 та п. 6.10 Статуту Житомирського національного агроекологічного університету кафедру екології лісу та меліорації реорганізовано в кафедру екології лісу та безпеки життєдіяльності.

Очолював кафедру з часу її створення до 2007 року доктор біологічних наук, професор П. В. Литвак. З 2007 року кафедрою завідував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Г. І. Васєнков. З липня 2013 року кафедру очолила доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Л. Д. Романчук. З травня 2016 року кафедрою завідує доктор біологічних наук, професор О. П. Житова.

Згідно з наказом № 157 на виконання рішення Вченої ради від 19.08.2020 р. (протокол № 1) кафедру екології лісу та безпеки життєдіяльності Житомирського національного агроекологічного університету перейменовано в кафедру біології  та захисту лісу.

На кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників : 4 професори, 5 доцентів, 2 старші викладачі, з них 4 доктори наук та 7 кандидатів наук, активну допомогу яким у їх роботі надає старший лаборант Л. В. Бурлак.

Нині на кафедрі викладаються такі дисципліни : загальна екологія, радіобіологія, лісова зоологія, біогеоценологія, дендрологія, недеревні ресурси лісу, мікробіологія, фізіологія рослин, основи біотехнології рослин, метеорологія, лісова фітопатологія, лісова ентомологія, лісова меліорація, лісова селекція, лісова генетика, лісове товарознавство, ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення, безпека життєдіяльності, охорона праці, основи охорони праці в галузі, цивільний захист.

Аспіранти кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Аспіранти кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Навчально-методична робота проводиться згідно з планом кафедри. Навчальні дисципліни забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами, контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Розроблено та видано типові програми низки дисциплін, які викладаються на кафедрі, підручники та посібники. Колектив кафедри наполегливо працює над вдосконаленням навчального процесу, зокрема написанням монографій, підручників, посібників, програм і методичних розробок з дисциплін кафедри.

З 2012 року співробітники кафедри видали понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них найвагоміші :

  • монографії «Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження мешканців сільських територій Полісся України» (2015), «Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій» (2017);
  • навчальні посібники «Дендрологія» (2015), «Недеревні ресурси лісу» (2015), «Охорона праці в галузі» (2017), «Цивільний захист» (2018) «Безпека життєдіяльності» (2018), «Біотехнологія в лісовому господарстві» (2019), «Загальна екологія» (2019);
  • навчально-методичні посібники «Ландшафтна екологія» (2012), «Загальна екологія» (2013), «Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розвязки, відповіді, пояснення» (2014), «Основи біотехнології рослин» (2015), «Цивільний захист» (2016), Генетика та лісова селекція (2016) ;
  • практикуми з дисциплін «Фізіологія рослин» (2012), «Основи наукових досліджень» (2012), «Основи охорони праці» (2017), «Недеревні ресурси лісу» (2018).

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує проведення занять на факультетах університету на належному навчально-методичному та науковому рівнях.

кафедра

Колектив кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Верхній ряд зліва направо: Лопатюк О.В., Федонюк Р.Г., Пазич В.М., Шудренко І.В., Левченко В.Б.
Нижній ряд зліва направо: Борисюк Л.Б., Житова О.П., Романчук Л.Д., Федонюк Т.П., Бурлак Л.В.

Важливим напрямом роботи кафедри є проведення наукових досліджень з проблем екології, гідробіології, паразитології, радіобіології, радіоекології, захисту лісу, наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу та лісової галузі регіону, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво. Зусилля співробітників кафедри спрямовані на розробку наукових основ ведення сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на територіях радіоактивного забруднення Полісся України.

На кафедрі під керівництвом професора Л. Д. Романчук здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

На базі кафедри працює студентський науковий гурток екології, захисту лісу та безпеки життєдіяльності людини. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами студентів факультету лісового господарства та екології.

Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Викладачі кафедри активно проводять виховну роботу. Кураторами груп є к.с-г.н., доцент О. Ю. Андреєва, к.с-г.н., доцент Т. І. Ковтун, к.с-г.н., доцент                В. М. Пазич; к.с-г.н., доцент В. В. Мороз, к.б.н., старший викладач М. В. Швець та к.вет.н., старший викладач Л. В. Бездітко.

Колектив кафедри бере активну участь у заходах, які проводяться в Поліському національному університеті, здійснює профорієнтаційну роботу.