Історія кафедри

Згідно наказу № 61 на виконання рішення Вченої ради від 30.03.2016 р. (протокол № 7), відповідно до п.5.3.2. та 6.10 Статуту Житомирського національного агроекологічного університету кафедру екології лісу та меліорації реорганізовано в кафедру екології лісу та безпеки життєдіяльності.

Заснована кафедра в листопаді 2001 року на базі реформованої кафедри екології лісового господарства агрономічного факультету. Після реформування вона входить до складу факультету лісового господарства.

Очолював кафедру з часу її створення до 2007 року доктор біологічних наук, професор П.В. Литвак. З 2007 року кафедрою завідував кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Г.І. Васенков. З липня 2013 року кафедру очолила доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Л.Д. Романчук. З травня 2016 року кафедрою завідує доктор біологічних наук, доцент О.П. Житова.

У складі колективу кафедри 7 співробітників: 1 професор, 4 доценти, 1 старший викладач та 1 асистент (з них 2 доктори наук та 5 кандидатів наук).

Основним та найважливішим пріоритетом роботи кафедри є якість підготовки фахівців галузі лісового господарства.

Нині на кафедрі викладаються наступні дисципліни: загальна екологія, радіобіологія, дендрологія, недеревні ресурси лісу, мікробіологія, фізіологія рослин, основи біотехнології рослин, метеорологія, лісівництво та лісові ландшафти, лісова меліорація, основи гідротехнічної меліорації, рекультивація земель, екологічні основи агрохімії, світове лісове господарство, основи фахової підготовки, стратегія сталого розвитку природокористування, безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона праці в галузі та цивільний захист.

Навчальні дисципліни забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами, рейтинговою системою контролю знань студентів. На базі кафедри працює студентський науковий гурток «Екології та безпеки життєдіяльності». Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво над магістерськими роботами студентів факультету лісового господарства.

Навчально-методична робота проводиться згідно плану кафедри. Розроблено та видано типові програми ряду дисциплін, які викладаються на кафедрі, підручники та посібники. Колектив кафедри докладає великі зусилля щодо подальшого вдосконалення навчального процесу, зокрема написання монографій, підручників, посібників, програм з дисциплін кафедри та методичних доробок. Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

На кафедрі під керівництвом професора Л.Д. Романчук здійснюється підготовка трьох аспірантів з відривом від виробництва за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Аспіранти кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Аспіранти кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Важливим напрямком роботи кафедри є проведення наукових досліджень з проблем екології, гідробіології, паразитології, радіобіології та охорони ґрунтів.

Крім навчально-методичної роботи на кафедрі проводиться виховна робота. Кураторами груп є д.б.н., доцент О.П. Житова, к.с-г.н., доцент Т.П. Федонюк, доцент Левченко В.Б., к.с-г.н., старший викладач В.М. Пазич.

Протягом останніх років співробітники кафедри видали понад 110 навчальних та навчально-методичних праць, з них найвагоміші: ), монографії «Основи екології рослин» (1995), «Берези карельська і українська» (1998), «Лесные экосистемы Полесья Украины» (2001), підручники «Екологія та рослинництво» (2001), «Дендрологія» (2002), «Атлас природних та штучних екосистем (2003)», «Практикум з фізіології рослин (2011), «Основи наукових досліджень» (2012), «Ландшафтна екологія» (2012), «Типи лісу» (2013), «Загальна екологія» (2013), «Основи біотехнології» (2015), монографія «Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження мешканців сільських територій Полісся України» (2015), «Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області» (2016), «Цивільний захист» (2016) та інші.

Важливим напрямком наукової діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є наукове забезпечення розвитку агропромислового, лісового комплексів регіону та впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.

Зусилля співробітників кафедри спрямовані на розробку наукових основ ведення сільськогосподарського і лісового виробництва на територіях радіоактивного забруднення Полісся України.

Науково-педагогічний склад кафедри на факультетах університету забезпечує проведення занять на достатньому навчально-методичному та науковому рівнях.

Колектив кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Колектив кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Верхній ряд зліва направо: Лопатюк О.В., Федонюк Р.Г., Пазич В.М., Шудренко І.В., Левченко В.Б.
Нижній ряд зліва направо: Борисюк Л.Б., Житова О.П., Романчук Л.Д., Федонюк Т.П., Бурлак Л.В.