Історія кафедри

Заснована кафедра в листопаді 2001 року на базі агрономічного факультету. Після реформування вона входить до складу факультету лісового господарства.

Згідно з наказом № 61 на виконання рішення Вченої ради від 30.03.2016 р. (протокол № 7), відповідно до пп. 5.3.2 та п. 6.10 Статуту Житомирського національного агроекологічного університету кафедру екології лісу та меліорації реорганізовано в кафедру екології лісу та безпеки життєдіяльності.

Очолював кафедру з часу її створення до 2007 року доктор біологічних наук, професор П. В. Литвак. З 2007 року кафедрою завідував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Г. І. Васєнков. З липня 2013 року кафедру очолила доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Л. Д. Романчук. З травня 2016 року кафедрою завідує доктор біологічних наук, доцент О. П. Житова.

На кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників : один професор, 6 доцентів, 3 старші викладачі та один асистент, з них 3 доктори наук та 7 кандидатів наук, активну допомогу яким у їх роботі надає старший лаборант Л. В. Бурлак.

Основним і найважливішим пріоритетом роботи кафедри є якість підготовки сучасних фахівців галузі сільського та лісового господарства.

Нині на кафедрі викладаються такі дисципліни : загальна екологія, радіобіологія, лісова зоологія та мисливське господарство, біоценологія, дендрологія, недеревні ресурси лісу, мікробіологія, фізіологія рослин, основи біотехнології рослин, метеорологія, лісова меліорація, рекультивація земель, світове лісове господарство, основи фахової підготовки, стратегія сталого розвитку природокористування, ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення, безпека життєдіяльності, охорона праці, охорона праці в галузі, основи правового забезпечення та охорона праці у ветеринарній медицині, цивільний захист.

 

Навчально-методична робота проводиться згідно з планом кафедри. Навчальні дисципліни забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами, контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Розроблено та видано типові програми низки дисциплін, які викладаються на кафедрі, підручники та посібники. Колектив кафедри наполегливо працює над вдосконаленням навчального процесу, зокрема написанням монографій, підручників, посібників, програм і методичних розробок з дисциплін кафедри.

З 2012 року співробітники кафедри видали понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них найвагоміші :

 • монографії «Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження мешканців сільських територій Полісся України» (2015), «Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій» (2017);
 • навчальні посібники «Дендрологія» (2015), «Недеревні ресурси лісу» (2015), «Охорона праці в галузі» (2017), «Безпека життєдіяльності» (2018);
 • навчально-методичні посібники «Ландшафтна екологія» (2012), «Загальна екологія» (2013), «Основи біотехнології рослин» (2015), «Цивільний захист» (2016);
 • практичний посібник «Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області» (2016);
 • посібник «Цивільний захист» для проведення практичних занять (2018);
 • практикуми з дисциплін «Фізіологія рослин» (2012), «Основи наукових досліджень» (2012), «Основи охорони праці» (2017), «Недеревні ресурси лісу» (2018).

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує проведення занять на факультетах університету на належному навчально-методичному та науковому рівні.

Аспіранти кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Аспіранти кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Навчально-методична робота проводиться згідно з планом кафедри. Навчальні дисципліни забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами, контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Розроблено та видано типові програми низки дисциплін, які викладаються на кафедрі, підручники та посібники. Колектив кафедри наполегливо працює над вдосконаленням навчального процесу, зокрема написанням монографій, підручників, посібників, програм і методичних розробок з дисциплін кафедри.

З 2012 року співробітники кафедри видали понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з них найвагоміші:

 • монографії «Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження мешканців сільських територій Полісся України» (2015), «Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій» (2017);
 • навчальні посібники «Дендрологія» (2015), «Недеревні ресурси лісу» (2015), «Охорона праці в галузі» (2017), «Безпека життєдіяльності» (2018);
 • навчально-методичні посібники «Ландшафтна екологія» (2012), «Загальна екологія» (2013), «Основи біотехнології рослин» (2015), «Цивільний захист» (2016);
 • практичний посібник «Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області» (2016);
 • посібник «Цивільний захист» для проведення практичних занять (2018);
 • практикуми з дисциплін «Фізіологія рослин» (2012), «Основи наукових досліджень» (2012), «Основи охорони праці» (2017), «Недеревні ресурси лісу» (2018).

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує проведення занять на факультетах університету на належному навчально-методичному та науковому рівні.

Колектив кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Колектив кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Верхній ряд зліва направо: Лопатюк О.В., Федонюк Р.Г., Пазич В.М., Шудренко І.В., Левченко В.Б.
Нижній ряд зліва направо: Борисюк Л.Б., Житова О.П., Романчук Л.Д., Федонюк Т.П., Бурлак Л.В.

Важливим напрямом роботи кафедри є проведення наукових досліджень з проблем екології, гідробіології, паразитології, радіобіології та охорони ґрунтів, наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу та лісової галузі регіону, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво. Зусилля співробітників кафедри спрямовані на розробку наукових основ ведення сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на територіях радіоактивного забруднення Полісся України.

На кафедрі під керівництвом професора Л. Д. Романчук здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

На базі кафедри працює студентський науковий гурток екології та безпеки життєдіяльності. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами студентів факультету лісового господарства.

У лабораторії лісу, яка входить до структури кафедри, ведеться робота з популяризації екологічних знань серед молоді.

Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Викладачі кафедри активно проводять виховну роботу. Кураторами груп є д. б. н., доцент О. П. Житова; д. с-г. н., доцент Т. П. Федонюк; с-г. н., доцент І. В. Шудренко; к. с-г. н., старші викладачі Л. В. Бездітко, В. М. Пазич.

Колектив кафедри бере активну участь у заходах, які проводяться в Житомирському національному агроекологічному університеті, здійснює профорієнтаційну роботу.