Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1978 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, вчений-агроном.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю «Рослинництво» (1988), дисертація на тему: «Урожайність сільськогосподарських культур в залежності від обробітку ґрунту та удобрення на перегнійно-глейових (меліогенних) ґрунтах Західного Полісся України», старший науковий співробітник (1987), доцент (2003).

Сфера наукових інтересів

Агроекологія, біотехнологія сільськогоспо-дарських рослин.

Основні наукові та методичні праці:
  • 1. Радько В.Г., Матвійчук Б.В., Радько Т.В. Екологічний стан ясно-сірого опідзоленого грунту залежно від удобрення у короткоротаційних сівозмінах Полісся / Міжвідомчий науково-тематичний збірник «Землеробство». Вип. 92., - К.: ВД «Екмо», 2012, С. 33-37.
  • 2. Радько В.Г. Баланс гумусу в ясно-сірому опідзоленому грунті залежно від удобрення. / Т.В. Радько, В.Г. Радько, О.І. Трембіцька // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету (випуск №1 (41), т.3. – Житомир, ЖНАЕУ, 2014. – С. 295-298.