Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1986 р. закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства за спеціальністю „Гідромеліорація”, за фахом – інженер-гідротехнік. Працювала на підприємствах та установах у галузі водного господарства, екологічної статистики. У ЖНАЕУ працює з 06.04.2004 р.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на тему „Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів на меліорованих територіях” захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту гідротехніки і меліорації УААН.

Сфера наукових інтересів

Проблеми використання водних ресурсів регіону та їх охорони.

Загальна кількість публікацій
 1. 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології» (для студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівців за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). – Житомир, Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – 34 с.
 2. 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічний контроль водного господарства» студентами спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Житомир, Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – 74 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Климчик О.М. Лабеев В.В. Экологическое и хозяйственное значение сине-зеленых водорослей (Cyanophyceae). Збірник наук, праць VII наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам'янець-Подільський: Вид-во "'ПДАТУ". – 334 с. – С. 33-35.
 • Климчик О.М., Черниш Г.М. Оцінка екологічного стану поверхневих водних об'єктів меліорованих територій. Збірник наук, праць VII наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам'янець-Подільський: Вид-во ""ПДАТУ", – 334 с. – С. 103-107.
 • Климчик О.М., Оліщук О.Л. Характеристика основних джерел забруднення водойм Житомирської області. Збірник наук, праць VII наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам'янець-Подільський: Вид-во "ПДАТУ". – 334 с. – С. 101-103.
 • Климчик О. М. Екологічний стан поверхневих водних об’єктів меліорованих територій: оцінка і прогноз / О. М. Климчик, Г. М. Черниш // «Вода: проблеми та шляхи вирішення». Матеріали четвертої науково-практичної конференції, м. Рівне, 2013 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2013. – 150 с. – С.133-136.
 • Климчик О.М., Сидоренко В.В. Малые агроэкологические поселения «МАЭП» Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Наука. Молодь. Екологія – 2012. / – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 280 с. – С. 156-160.
 • Климчик О.М., Лабеев В.В. Сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) – экологический вред или хозяйственная польза? Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Наука. Молодь. Екологія – 2012. / – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 280 с. – С. 60-64.
 • Климчик О.М., Черниш Г.М. Оцінка впливу скидних вод з меліорованих територій екологічний стан річки Тня. Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Наука. Молодь. Екологія – 2012. / – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 280 с. – С. 226-228.
 • Климчик О.М., Оліщук О.Л. Характеристика основних джерел забруднення водойм Житомирської області. Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Наука. Молодь. Екологія – 2012. / – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 280 с. – С. 143-144.
 • Климчик О.М., Павлюк Н.В. Якість води Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Наука. Молодь. Екологія – 2012. / – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 280 с. – С. 145-147.
 • Климчик О.М. Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів Солотвинської еталонної осушувальної системи /О.М. Климчик // Конференція науково-педагогічних праців-ників науково-інноваційного інституту екології та лісу «Наукові читання». – Житомир, 2013.
 • Павлюк Н. В. Роль води у життєдіяльності людини та вимоги щодо її якості / Н. В. Павлюк, О. М. Климчик // Наука. Молодь. Екологія – 2013: Збірник матеріалів  ІX  міжнародної  науково-практичної  конференції  студентів, аспірантів  та  молодих  вчених. – Житомир: Вид-во  ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 210 с. – С. 71-73.
 • Черниш Г. М., Климчик О. М. Оцінка та прогноз екологічного стану поверхневих водних об’єктів меліорованих територій. Тези Міжнародної конференції «Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття». – НУБІПУ, 2013 року. – 136 с. – С. 56-58.
 • Бобровницька А. П.  Вирішення екологічних проблем, пов’язаних з утворенням твердих побутових відходів / А. П. Бобровницька, О. М. Климчик. // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. за участю молодих науковців «Екологічні проблеми природокорис-тування та охорона навколишнього середовища», м. Рівне, 2013 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2013. –  278 с. – С.13-15.
 • Клімашевська П. С.  Шумове забруднення в містах та заходи щодо його зменшення / П. С. Клімашевська, О. М. Климчик. // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. за участю молодих науковців «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища», м. Рівне, 2013 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. –  278 с. – С. 101-103.
 • Черниш Г.М. Оцінка та прогноз екологічного стану поверхневих водних об’єктів меліорованих територій на прикладі річки Тня / Г.М. Черниш, О.М. Климчик // Тези Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій». – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 332 с. – С. 161.
 • Бобровницька А.П. Еколого-статистичний аналіз та оцінка обсягів і структури твердих побутових відходів м. Житомир / А. П. Бобровницька, О. М. Климчик // Студентські наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2013. – 143 с. – С. 95-98.
 • Клімашевська П. С. Обґрунтування заходів щодо зниження рівня шумового забруднення м. Житомир / П. С. Клімашевська, О. М. Климчик // Студентські наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2013. – 143 с. – С. 98-103.
 • Клімашевська П.С. Обґрунтування заходів щодо зниження рівня шумового забруднення м. Житомир / П. С. Клімашевська, О. М. Климчик // Збірка тез доповідей підсумкової наук.-практ. конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю науки « Екологія та екологічна безпека». – Донецьк, 2014. – 52 с. – С. 16.
 • Климчик О. М. Аналіз ефективності процесу водопідготовки питної води на КП «Житомирводоканал» / О.М. Климчик, І. Г. Щербина // “Наука. Молодь. Екологія”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції в рамках І Всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – 400 с. – С. 258- 261.
 •  Бандура О. Л. Екологічна оцінка джерел водопостачання м. Життомир / О. Л. Бандура, О. М. Климчик  // Збірник наук. праць VІІІ наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалан-сованого природокористування». – Кам’янець-Подільський: Вид-во “ПДАТУ”, 2014. – 220 с. – С. 105-107.