Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1993 р. закінчила механічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Динаміка і міцність машин” та отримала кваліфікацію “інженер-механік-дослідник”.  

У 2005 р. закінчила факультет перепідготовки за спеціальністю “Фінанси” та отримала кваліфікацію “Економіст”.

З 2007 р. по 2011 р. навчалася на заочному відділенні аспірантури в ЖНАЕУ.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 р. на спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету захищена кандидатська дисертація на тему "Еколого-економічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств" зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів

Проблеми поводження з відходами, еколого-економічні проблеми сільського господарства та інші питання економіки природокористування.

Загальна кількість публікацій
 1. ЗіновчукН.В. Економіка природокористування: Конспект лекцій / Зіновчук Н.В., Горобець О.В. // Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 160 с. (7,56 др.а.)
 2. Зіновчук Н.В. Економіка природокористування: Методичні рекомендації до проведення практичних занять / Зіновчук Н.В., Горобець О.В. // Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 68 с. (2,22 др.а.)
 3. Горобець О.В. Економіка природокористування: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 44с. (1,51 др.а.)
 4. Зіновчук Н.В. Екологічний менеджмент та аудит: Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи / Зіновчук Н.В., Горобець О.В., Смаглій В.О.  // Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, – 27 с. (0,94 др.а.)
 5. Зіновчук Н.В. Економіка природокористування: Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять/ Зіновчук Н.В. Збродська О.В., Горобець О.В. // Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – 60 с. (1,98 др.а.)
Основні наукові та методичні праці:
 • Горобец О.В. Применение экономико-математического моделирования для выбора оптимального варианта обращения  с твердыми бытовыми отходами. / Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация: коллективная монография: в 2-х томах – Сумы:   Изд-во Сумский государственный университет, 2013. – Том 1. – С. 242–258 (0,65 др.а)
 • ЗіновчукН.В., Горобець О.В. Підготовка фахівців у галузі економіки природокористування як передумова екологізації економіки // Економіст. – 2013. – № 6 (230). – С. 64–65 (0,30 др.а.)
 • Горобець О.В. Еколого-економічна класифікація відходів особистих селянських господарств та вибір регуляторів щодо поводження з відходами //Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 202–206 (0,42 др.а.)
 • Горобець О.В. Роль сільського населення у вирішенні проблем поводження з твердими побутовими відходами // Збалансоване природокористування. – – № 4. – С. 35–39 (0,44 др.а.)
 • Горобець О.В. Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми відходів. – [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – – № 12. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/ (0,62 др.а.)
 • Горобець О.В. Удосконалення процесу планування витрат на впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у сільській місцевості // Материалы ХХХV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам "Эмпирические исследования и практическая реализация в современной науке" (Украина, г. Горловка, 25-26 июля 2013 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2013. – С. 8–15) (0,26 др. а.)
 • Горобець О.В. Мінімізація зовнішніх ефектів, зумовлених веденням особистого селянського господарства // Зб. матеріалів міжнародної  науково-практичної  конференції "Реформування  економіки  в  контексті  міжнародного  співробітництва"  (м. Сімферополь, 29-30  листопада  2013  року) / Наукове  об'єднання  «Еconomics».  У  3-х  частинах.  – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013, ч. 2. – С. 65–68 (0,23 др. а.)
 • Горобець О.В. Стратегічне планування у сфері поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології: матеріали Національного форуму (Луганськ, 24–25 жовтня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 39–41 (0,22 др. а.)
 • Горобець О.В. ХХХV Международная научно-практическая конференция по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам "Эмпирические исследования и практическая реализация в современной науке" (Украина, г. Горловка, 25-26 июля 2013 г.)
 • Горобець О.В.  міжнародна  науково-практична  конференція "Реформування  економіки  в  контексті  міжнародного  співробітництва"  (м. Сімферополь, 29-30  листопада  2013  року).