Посада

Професор кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

 

заслужений працівник сільського господарства України

Дані про вищу освіту
 • У 1980 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”, з 2000 по 2003 рр. навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу.
 • З 2012 по 2014 рр. – здобувач наукового ступеня доктора економічних наук Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Тема дисертації та рік захисту
 • У 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного агроекологічного університету захистив дисертацію на тему “Агроекологічне обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
 • У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” захистив дисертаційну роботу на тему: “Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки” та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Сфера наукових інтересів

Більше 20 років Данкевич Є.М. проводить комплексні наукові дослідження з проблем екологізації сільськогосподарського виробництва, здійснення господарської діяльності на забруднених радіонуклідами територіях, розвитку органічного виробництва. Результати досліджень опубліковані у понад 120 наукових працях, підручниках, навчальних посібниках та методичних рекомендаціях.

Загальна кількість публікацій

Співавтор монографій:

 1. Данкевич Є. М. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – К.: Логос, 2004. – С. 137–161. (особистий внесок – досліджено особливості розвитку галузі рослинництва).
 2. Данкевич Є. М. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України / редкол.: В. М. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2010. С. 202–216. (особистий внесок – досліджено сучасний стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в зоні Полісся).

Співавтор методичних рекомендацій:

 1. Програма “Зерно Житомирщини 2006–2010” / Р.І. Рудик, П.О. Момот, В.І Герасимчук, Є.М. Данкевич [та ін.]; Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН. – Житомир, 2005. – 18 с.
 2. Данкевич Є. М. Науково-організаційні заходи з проведення комплексу весняно-польових робіт у сільськогосподарських підприємствах області в 2010 році та рекомендації щодо формування оптимальної структури посівних площ / Ю.І. Савченко, Є. М. Данкевич, Л.І. Ворона та ін. Житомир – 2010. – 22 с.
 3. Данкевич Є. М. Наукові підходи до формування структури посівів та раціонального використання ґрунтового покриву в господарствах області / М.П. Дідківський, Є. М. Данкевич, В. К. Славінський та ін. Житомир – 2008. – 16 с.
 4. Данкевич Є. М. Практичні рекомендації з організації та технології збирання урожаю сільськогосподарських культур в умовах 2012 року / М. М. Дейсан, М. П. Дідківський, Є. М. Данкевич [та ін.]; Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН. – Житомир, 2012. – С. 3–18.
Основні наукові та методичні праці:
 • Біобібліографічний покажчик наукових праць за 2000–2017 роки
 • Данкевич Є. М. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – К.: Логос, 2004. – С. 137–161.
 • Данкевич Є. М. Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009–2010 рр. та на період до 2015 р. / М. М. Дейсан та ін. – Житомир: Рута, 2009. – С. 118–137.
 • Данкевич Є. М. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України / редкол.: В. М. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2010. С. 202–216.
 • Данкевич Є. М. Міжгалузева інтеграція в аграрному секторі економіки: монографія / Є. М. Данкевич. – Житомир: “Полісся”, 2013. – 400 c.
 • Dankevych Y. M. The state of innovation introduction into plant-growing by integrated structures / Y. M. Dankevych // The advanced science journal. – 2013. – № 7. – P. 37–40.
 • Dankevych Y.M. The utilization of natural resources under the conditions of intersectoral intergration / Y.M.Dankevych // The advanced science journal. – 2013. – № 8. – P. 7–11.
 • Dankevych Y. M. Development of integrated agricultural enterprises in Ukraine / Y. M. Dankevych // The advanced science journal. – 2013. – № 12. – P. 11–14.
 • Данкевич Є. М. Перспективи розвитку міжгалузевої інтеграції у галузі ріпаківництва / Є. М. Данкевич // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 296–299.
 • Данкевич Є. М. Стратегічні напрями оптимізації структури посівних площ інтегрованих сільськогосподарських підприємств / Є. М. Данкевич // Економічний простір: зб. наук. праць. – 2014. – № 81. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.– С. 188–196.
 • Данкевич Є. М. Формування галузевих пропорцій у виробничій структурі сільськогосподарських підприємств / Є. М. Данкевич // Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 49–53.
 • Данкевич Є. М. Проблеми і механізми раціонального використання та охорони природних ресурсів в умовах міжгалузевої інтеграції / Є. М. Данкевич // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне. – 2013. – С. 160–168.
 • Данкевич Є. М. Оптимізація землекористування сільськогосподарських угідь Житомирської області / О.І. Савчук, А.О. Мельничук, О.В. Дребот, Є. М. Данкевич // Агропромислове Полісся. – 2014. – № 7 – С. 7–10.
 • Данкевич Є. М. Міжгалузева інтеграція як передумова залучення інвестицій в аграрний сектор економіки / Є. М. Данкевич // Наукові праці Полтавської аграрної академії. – Вип. 1 (6). – Т. 1. – Полтава: ПДАА. 2013. – С. 94–98.
 • Данкевич Є. М. Сутність і особливості інтеграції в аграрному секторі економіки / Є. М. Данкевич // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки: – Харків: ХНАУ, 2013. – № 4.– С. 70–76.
 • Данкевич Є. М. Розвиток зайнятості в умовах міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві / Є. М. Данкевич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 198–202. (0,54 д.а.).
 • Данкевич Є. М. Тенденції формування інфраструктури аграрного ринку інтегрованими підприємствами / Є. М. Данкевич // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2013. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.– С. 72–80.
 • Данкевич Є. М. Вплив державної підтримки на ефективність діяльності інтегрованих сільськогосподарських підприємств / Є. М. Данкевич // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки: – Харків: ХНАУ, 2013. – № 8.– С. 98–105.
 • Данкевич Є. М. Стратегія формування агропромислового кластера в умовах розвитку міжгалузевої інтеграції / Є. М. Данкевич // Економічний форум: Науковий журнал. – 2014. – № 1. – Луцький національний технологічний університет, 2014. – С. 28–33.
 • Данкевич Є. М. Інформаційно-консультативне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників / Є. М. Данкевич // Збірник наукових праць Сумського національного аграрного університету. Серія: “Економіка і менеджмент”: – Суми: СНАУ, 2014. – №4(59). – С. 58–62.
 • Данкевич Є. М. Інституційне забезпечення стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції / Є. М. Данкевич // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Економічні науки: – Херсон: ХДУ, 2014. – № 5.– С. 144–148.
 • Данкевич Є. М. Пріоритетні вектори інвестиційної діяльності інтегрованих формувань / Є. М. Данкевич // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Економічні науки: – Херсон: ХДУ, 2015. – № 10. – С. 33–36.
 • Данкевич Є. М. Соціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки / Є. М. Данкевич // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки: – Харків: ХНАУ. – 2015. – №1. – С. 9–115.
 • Данкевич Є. М. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва на Житомирщині / Є. М. Данкевич // Вісн. ЖНАЕУ (економічні науки). – 2015. – № 1 (48). т. 2. – С. 192–201.
 • Данкевич Є. М. Екологічна складова діяльності сільськогосподарських підприємств / Є. М. Данкевич // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 55–57 .
 • Данкевич Є. М. Експортний потенціал виробників органічної продукції / Є. М. Данкевич // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки: – Харків: ХНАУ. – 2015. – №3. – С. 180–192.
 • Данкевич Є. М. Теоретичні та методологічні імперативи стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки / Є. М. Данкевич // Економічний форум: Науковий журнал: – Луцький національний технологічний університет, 2015. – № 2. – С. 24–30.