Деканат: телефон (0412) 22-07-22
Факультет готує фахівців за напрямом підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, та спеціальність «Лісове господарство» за ОКР спеціаліст, магістр.

Освітня концепція факультету

Факультет забезпечує підготовку фахівців з поглибленим знанням функціонування лісових екосистем, технологій лісовирощування та лісозаготівель, отримання недеревної продукції лісу, їх особливостей в умовах радіоактивного забруднення.

Історична довідка

Офіційне відкриття факультету відбулося у 2001 році, хоча перша група екологів лісу була набрана у 1998 році на агрономічний факультет тодішньої Державної агроекологічної академії України. Першим деканом факультету був досвідчений науковець, доктор біологічних наук, професор, академік Академії оригінальних ідей, відмінник вищої освіти України, відомий громадський діяч Петро Венедиктович Литвак. З 2002 року і теперішній час, посаду декана факультету лісового господарства обіймає кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Заслужений лісівник України Василь Миколайович Турко.

Відкриття ВНЗ, який випускатиме фа­хівців з лісового господарства, мало, за всіма логічними критеріями, відбутися значно раніше 2001 року, коли було відкри­то факультет лісового господарства Жито­мирського національного агроекологічного університету, адже на Поліссі зосереджено 38 % площі лісового фонду України.

Обставини склалися таким чином, що лише 2001 року в регіоні почали випускати конкурентноспроможних на ринку праці інженерів лісового господарства.

Офіційне відкриття факультету відбулося 2001 року, хоча перша група екологів лісу була набрана у 1998 р. на агрономічний фа­культет тодішньої Державної агроекологіч­ної академії України.

Очолив факультет досвідчений науко­вець, доктор біологічних наук, професор, академік Академії оригінальних ідей, від­мінник вищої освіти України, відомий гро­мадський діяч Петро Венедиктович Литвак.

За десятиліття функціонування факуль­тету йога матеріальна база, викладацький колектив зазнав якісних та позитивних змін. На денній та заочній формі вчаться майбутні фахівці напрямку підготовки «Лісове та садово-паркове господарство»

У регі­оні, як і в цілому на території України, постала нагальна потреба у фахівцях лісового господарства. Факультет забез­печує підготовку фахівців з поглибле­ним знанням функціонування лісових екосистем, технологій лісовирощування та лісозаготівель, отримання недеревної продукції лісу, їх особливостей в умовах радіоактивного забруднення.

Сучасна структура факультету склада­ється з чотирьох кафедр: таксації лісу та лісо­впорядкування; загального лісівництва; екс­плуатації лісових ресурсів; екології лісу та меліорації; на яких пра­цюють 3 доктори наук, професори, 35 доцентів; 80,9% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата наук.  Викладачі забезпечу­ють проведення занять близько 700 студен­тів: 300на денній формі навчання і більш як 380на заочній.

Закріплювати теоретичні знання потрібно на практиці. Керівництво факультету добре знає та усвідомлює дієвість цієї аксіоми, тому на рахунку факультету є філії, утворені на базі Поліського філіалу Українського науко­во-дослідного інституту лісового господар­ства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Державного підприємства «Житомирське лісове господарство», Житомирського облас­ного управління лісового та мисливського господарства, Державного управління еко­логії та природних ресурсів у Житомирській області, Житомирської обласної організації Українського товариства мисливців та ри­балок, Шепетівського військового лісгоспу Міністерства оборони України. Для прак­тичної та наукової роботи студентів вико­ристовуються також лісорозсадник, ботанічний сад університету, базові господарства Житомирської, Рівненської, Волинської та інших областей, де студенти проходять ви­робничу практику.

Візитівкою університету стала лаборато­рія екології лісу факультету лісового госпо­дарства, розміщена в ошатному будиночку біля центральних навчальних корпусів. Ла­бораторія створена за експозиційним прин­ципом згідно угоди про співпрацю з Львів­ським державним природознавчим музеєм НАН України. У вісьмох діорамних комплек­сах тематично представлено 70 таксидермічних скульптур тварин поліських екосистем з однієї із найцінніших в країні колекції дру­гої половини XIX століття графа Володими­ра Дзєдушицького. Тут проводяться відео- та аудіозаняття за окремими темами екологіч­ного спрямування для студентів всіх факуль­тетів, організовуються безкоштовні екскурсії для бажаючих - дошкільнят, школярів, ліце­їстів Житомира, студентів та викладачів ін­ших навчальних закладів України.

На факультеті лісового господарства ство­рено всі умови для успішного навчання, осві­ти та виховання. Так, 2006 р. побудовано кор­пус факультету загальною площею 3787 м2 із 50 навчальними аудиторіями, кабінетами та лабораторіями, у тому числі сучасним комп'ютерним класом.

Молодь активно залучається до на­уково-дослідної ро­боти факультету. Наприкінці навчан­ня на факультеті сту­денти продовжують свої дослідження на виробництві, у гос­подарствах, де про­ходять виробничу практику та здійсню­ють перші самостійні кроки. Результатом цих пошуків є напи­сання ними випус­кних та дипломних робіт.

Сприяє також твор­чому розкриттю молоді і міжфакультетське студентське науково-до­слідне товариство «Природа» під керівництвом професора А.І. Гузія, члени якого вивчають природні та культурні ландшафти Житомир­ської області, подають пропозиції щодо розви­тку природно-заповідного фонду краю.

У 2004 р. факультет ініціював та провів Міжнародну науково-практичну конфе­ренцію «Облік птахів: підходи, методики, результати». 2005 року у стінах закладу від­булася науково-практична конференція «Ліси Житомирщини - проблеми та шляхи вирішення»; Міжнародну науково-прак­тичну конференцію «Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку» провели у 2007 р.

Дослідження на факультеті лісового гос­подарства   проводяться  за  напрямками: «Особливості лісовідновного процесу на перелогових землях в умовах Житомир­ського Полісся» (В.М. Турко, Г.І. Васенков, Ф.М. Турчак; викл. І.П. Будник); «Моніто­ринг ґрунтів, які перебувають у кризовому стані» (Г.І. Васенков, Л.К. Тичина); «Роз­робка енергозберігаючих технологій і тех­нічних засобів для лісовідновлення на не-розкорчованих зрубах» (В.М.   Бегеба,   В.Р.   Бі­лецький, В.В. Омелянчук, A.B. Вишневський); «Роль     комах-фітофагів   у  лісових   екосис­темах    Центрального Полісся»    (А.І.    Гузій, О.Ю.  Андреєва);  «Біо­логічне очищення стіч­них вод різного похо­дження» (Г.І. Васенков, Т.П. Василюк).

Лише за останні п’ять років підготовлено та опубліковано більше 130 наукових праць. Фундаментальні монографії Професора Гузія А.І. «Просторово-типологічна орга­нізація населення птахів західно­го регіону України» та доцента О.О. Орлова «Рідкісні види су­динних рослин Житомирської області» стали знаковими та всти­гли здобути схвальні відгуки колег-науковців.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив у складі якого 3 доктори наук, професори, 35 доцентів; 80,9% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій висококваліфіковані фахівці інших університетів та провідних спеціалістів галузі лісового господарства. Значний вклад у розвиток факультету внесли Литвак П.В., Гузій  А.І., Васенков Г.І., Приступа Г.К., Гринь Т.О., Турко В.М., Поліщук О.Є., Ткачук В.І., Романчук Л.Д., Тичина Л.К.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультет лісового господарства функціонують 4 кафедри

  • таксації лісу та лісовпорядкування;
  • екології лісу та безпеки життєдіяльності;
  • експлуатації лісових ресурсів;
  • загального лісівництва.

Навчально-методична робота

За період з 2011 по 2014 роки кафедрами факультету видано більше ___ навчально-методичних розробок, ___ підручників, ___ навчальних посібників, розроблено ___ нових курсів

Науково-дослідна робота

Викладачами факультету видано ___монографій, ___навчальних посібників, опубліковано понад ___наукових статей.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій, у командних та індивідуальних змаганнях з лісового багатоборства

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, вул.. Пушкінська, 55, Факультет лісового господарства.

Тел. (0412) 42-18-50.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/?ref=bookmarks
Instagram: https://www.instagram.com/faculty_of_forestry_zt/?hl=ru