Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука є однією з основоутворюючих кафедр факультету економіки та менеджменту. Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації; розроблення й прийняття адекватних сучасним економічним викликам управлінських рішень; оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення.

Історія кафедри

Історія кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука бере свій початок від 1992 р., коли було створено єдину кафедру циклу економічних дисциплін (зокрема, економіка, організація сільського господарства, бухгалтерський облік та аналіз, статистика). Подальші трансформації кафедри відбулися у 1996 р., коли вона була перейменована на кафедру аграрного менеджменту, та у 1999 р. – відповідно на кафедру менеджменту організацій. У 2005 р. кафедрі було присвоєно почесну назву «Кафедра менеджменту організацій ім. М. П. Поліщука», яку вчений очолював протягом 1994–2005 р р. Науково-освітній внесок професора М. П. Поліщука суттєво підсилив імідж кафедри менеджменту організацій у вітчизняній й міжнародній науково-освітній спільноті. Під його керівництвом захистили дисертації та отримали дипломи кандидатів наук 11 аспірантів та здобувачів, опубліковано понад 250 наукових та науково-методичних праць, започатковано участь колективу кафедри у науково-дослідної діяльності з проблем соціально-економічного розвитку аграрного сектора Житомирської області.

У період 2005-2015 р р. кафедру очолювала професор, відмінник освіти України, кандидат економічних наук Г. В. Осовська. Під її керівництвом суттєво посилився науково-методичний, освітньо-професійний імідж кафедри, підвищився рівень професійної підговки спеціалістів і магістрів з напряму «Менеджмент», сформовано наукову школу менеджменту організацій. За період наукової діяльності Г. В. Осовською опубліковано понад 140 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографія та 21 навчальний посібник (16 - з грифом Міністерства освіти і науки України) і чотири підручники у співавторстві. Наукова школа Г. В. Осовської налічує сім успішно захищених кандидатських дисертацій.

new sklad 2018

Колектив кафедри менеджменту організацій (2018 рік)

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін: 

менеджмент, менеджмент організацій, офісний менеджмент, основи аграрного консалтингу, основи управлінського консультування, теорія організацій, менеджмент і маркетинг, менеджмент персоналу, управління персоналом, державне та регіональне управління, корпоративне управління, менеджмент і маркетинг у тваринництві, основи менеджменту, основи менеджменту і маркетингу, управління конкурентоспроможністю, маркетинг персоналу, міжнародна економіка, регіональна економіка, стратегічний менеджмент, керівник адміністративної служби, самоменеджмент, стратегічний менеджмент, стратегічне управління, операційний менеджмент, управлінські рішення, адміністративний менеджмент, управління проектами, бізнес-комунікації, вища освіта і Болонський процес, комунікативний менеджмент, конфліктологія, психологія управління та конфліктологія, економіка праці і соціально-трудові відносини, інвестиційний менеджмент, аграрний менеджмент, управління змінами, управління комерційною діяльністю, логістичний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління інноваціями, контролінг, публічне адміністрування, організаційна поведінка, антикризове управління, вступ до фаху, оцінка вартості компанії, управління якістю, організація праці менеджера.

Перспективи розвитку кафедри

Основними перспективами розвитку кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука є: забезпечення навчального процесу на інноваційних засадах, підвищення якості освіти студентів та формування їх фахової конкурентоспроможності, інтеграція науково-освітнього потенціалу викладачів і студентів у міжнародну науково-освітню спільноту.