Посада

Професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор кафедри економіки та підприємництва

Дані про вищу освіту

В 1997 р. закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій (м. Житомир) за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримала кваліфікацію «Інженер-економіст». З 1998 року по 2001 рік навчалась у аспірантурі з відривом від виробництва у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ). З 2009 по 2012 роки навчалась в докторантурі Житомирського державного технологічного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами.

Тема дисертації та рік захисту

У червні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості (на матеріалах Поліського регіону)» за спеціальністю 08.07.01 – Економіка промисловості (диплом ДК № 015868 від 9 жовтня 2002 р.)

У вересні 2015 року захистила докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості» у Національному університеті харчових технологій МОН України (диплом ДД № 004942 від 15 грудня 2015р.).

 

Основні дисципліни

Методологія і організація наукових досліджень

Корпоративне управління

Бізнес та інновації

Бізнес-планування інноваційного розвитку

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. CLM, Варшава, Польща, тема: «Individual investments in structured products of the stockmarket». Сертифікат ES №16041 від 11.07.2016 р.
 2. КНУ імені Тараса Шевченка МОН України, тема: «Інноваційні методи викладання». Сертифікат №1704/20 від19.04.2017 р.
 3. КНУ імені Тараса Шевченка МОН України, тема: «Сталий розвиток та зелена економіка: питання теорії та практики». Сертифікат №328 від 25.11.2016 р.
 4. КНУ імені Тараса Шевченка МОН України, тема: «Сучасні прийоми викладання для розвитку критичного мислення». Сертифікат№ 15/071 від 26.04.2018 р.
 5. Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, тема: «Біржова діяльність і торгівля». Свідоцтво № 204/6 від 10.06.2019 р.
 6. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, тема: «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг». Сертифікат від 06.10.2019 р.

Наукові ідентифікатори

Author ID Scopus: 56131151200

ORCID: 0000-0001-8804-868X

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cROsiSgAAAAJ

Сфера наукових інтересів
 • Економіка та управління підприємствами
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Загальна кількість публікацій

Має 179 публікацій, з них 146 наукових (у тому числі 72 включено до переліку наукових фахових видань України, 9 у міжнародних наукометричних базах SCOPUS і WoS, 2 одноосібні монографії, 8 у колективних монографіях) та 17 – навчально-методичного характеру (у тому числі 3 підручника у співавторстві).

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Валінкевич Н. В., Орлова К. Є. Фінансова складова управління бізнесом. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Т. 2., № 29 С. 122–129.
 2. Lehenchuk S., Valinkevych N., Vyhivska I. Accounting reserves in optimization of risks of innovatiive activity. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. Т. 2, №33. С. 174–184.
 3. Valinkevych N., Lehenchuk S., Vyhivska I, Khomenko H. The Significant Principles Of Development Of Accounting Support For Innovative Enterprise Financing. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. Vol. 29. No. 8s. P. 2282–2289.
 4. Ostapchuk T., Valinkevych N., Tkachuk H., Orlova K., Melnyk T. Lean production as a means of ensuring the sustainable development of agricultural enterprises. E3S Web of Conferences / The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). 2020. Vol. 166. (Article number 13008).
 5. Valinkevych N. Formation and development of scientific modernization theories. Актуальні проблеми економіки. 2013. №9 (147). С. 8–13.
 6. Валінкевич Н. В. Концептуальні основи впровадження економічної модернізації підприємств у ринкових умовах господарювання. Економічний часопис ХХІ. 2013. №3–4(1). С. 61–63.
 7. Валінкевич Н. В., Данкевич А. Є. Теоретико-методологічні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: концепти, тренди, перспективи. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2019. №2 (88). С. 11–16.
 8. Валінкевич Н. В., Ахромкін А. О. Результати ситуаційного аналізу реалізації регіональної енергетичної політики України. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7172.
 9. Валінкевич Н. В., Завалій Т. О. Сутність та види показників, що характеризують клієнтський капітал підприємства. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 70–76.
 10. Валінкевич Н. В., Кобилинський В. М. Класифікація витрат на сільськогосподарських підприємствах та їх загальний вплив на результативність діяльності. Науковий вісник НАСОА. 2018. № 4 (59). С. 195–207.
 11. Валінкевич Н. В., Корбут К. Є. Сучасний стан та тенденції розвитку трудового потенціалу Житомирської області. European Journal of Management Issues. 2018. Vol. 26 (1–2). Р. 55–63.
 12. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : колективна монографія / за заг. ред. д. е. н., доц. Валінкевич Н. В. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2017. 464 с.
 13. Класифікація інвестицій. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д. е. н., проф. І. М. Сотник, д. е. н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.
 14. Валінкевич Н. В. Оцінка впровадження репутаційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії суб’єкта господарювання : монографія / за заг. ред. д. е. н., проф. Замули І. В. Житомир : ЖДТУ, 2016. С. 6–14.
 15. Валінкевич Н. В. Методологічні основи організації наукових досліджень. Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької  діяльності : колективна монографія / за заг. ред. д. е. н., доц. Валінкевич Н. В. Житомир : ЖДТУ, 2018. С. 430–439.
 16. Основи підприємництва / Біляк Т.О. та ін. ; під заг. ред. Н. В. Валінкевич. Житомир : ЖДТУ, 2019. 493 с.

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.