Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука

Дані про вищу освіту

В 2000 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Аграрний менеджмент». В 2002-2005 рр. навчалась в аспірантури «Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»», м. Київ з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2006 році захистила дисертацію на тему «Організація маркетингової діяльності малих переробних підприємств АПК» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Основні дисципліни

Управлінські рішення в підприємницькій діяльності

Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі

Інноваційні технології антикризового управління

Антикризове управління

Операційні технології в бізнесі

Організація аграрного бізнесу

Антикризове управління

Економічна безпека підприємницької діяльності

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 23.10.2017 р., свідоцтво СС00493706/004546-17, тема: «Характеристика основних видів контролю успішності студентів» при викладанні дисципліни «Управлінські рішення».
 2. Курс освітнього лекторія для викладачів закладів вищої освіти «Економічний експрес», що відбувся в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах, м. Житомир, 28 лютого 2019 р.
 3. Навчання в докторантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент», тема дисертаційного дослідження: «Управлінські рішення в менеджменті підприємств харчової промисловості: теорія, методологія, практика», 2018-2020 рр.
 4. Dealing on Foreign Exchange Market «FOREX», ZH-0130/2 Zhitomir – TeleTRADE, 01.11.2011.

Наукові ідентифікатори

ORCID: 0000-0001-9782-1750

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u0JYV6QAAAAJ

Сфера наукових інтересів

Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на підприємствах.

Загальна кількість публікацій

Має 60 публікації, з них 71 наукова (у тому числі 41 включено до переліку наукових фахових видань України, 1 у колективних монографіях) та 10 – навчально-методичного характеру (у тому числі 2 посібники у співавторстві).

Основні наукові та методичні праці:

 1. Овдіюк О. М., Тимошенко М. М., Пивовар А. М., Пивовар П. В. Операційний менеджмент : практикум. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. 156 с
 2. Овдіюк О. М., Булуй О. Г. Особливості економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень на переробних підприємствах. Вісник ЖНАЕУ. № 1 (54), т. 2. 2016. С. 30–35.
 3. Овдіюк О. М. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень в сфері маркетингу на малих підприємствах харчової промисловості. Наукові читання – 2017 : наук.-теорет. збірник. Житомир: ЖНАЕУ. 2017. Т. 3. С. 150–155.
 4. Швець Т. В., Овдіюк О. М. Емпірична оцінка проблем становлення та розвитку кооперативів при сільських громадах. Кооперативні читання 2017 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 вер. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 139–144.
 5. Овдіюк О. М., Швець Т. В. Управлінські рішення в частині удосконалення виробничого потенціалу на підприємстві. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 лист. 2017 р. Житомир : Житомирська політехніка, 2017. C. 212–216. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/konferentsiya-ep.pdf.
 6. Овдіюк О. М. Сутність та зміст поняття «теорія рішень». Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 березн. 2019 р., м. Львів / ЛТЕУ. Тернопіль: Крок, 2019. С. 41–44.
 7. Овдіюк О. М. Кухарець В. В. Управлінські рішення в циклі управління підприємницькими організаційними структурами. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : тези ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 6–8 лист. 2019 р. Житомир : Житомирська політехніка, 2019. С. 564–567 URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/ii-konferentsiya-2019.pdf.
 8. Овдіюк О. М. Застосування економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень щодо створення служби маркетингу на малих переробних підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6114.
 9. Овдіюк О. М. Визначення особливостей організації маркетингових досліджень, як інструмент ефективних управлінських рішень на малих переробних підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6168.
 10. Овдіюк О. М. Вплив шкіл адміністративного управління, людських відносин та біхевіоризму на формування теорії управлінських рішень. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7003.
 11. Овдіюк О. М. Управлінські рішення в технології менеджменту підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7120. 
 12. Овдіюк О. М. Методологічні основи розробки основних етапів управлінських рішень в підприємницьких структура. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7220.
 13. Овдіюк О. М., Степура М. О. Сутність, зміст та сфера застосування управлінських рішень. Наукові горизонти. 2019. № 3 (76). С. 72–79.
 14. Овдіюк О. М. Концептуальні положення механізму прийняття та реалізації управлінських рішень. Наукові горизонти. 2019. № 9 (82). С. 20–26.
 15. Овдіюк О. М. Вплив школи наукової організації управління на формування теорії управлінських рішень. Наукові горизонти. 2019. № 5 (78). С. 82–87.
 16. Овдіюк О. М., Левківська Л. М. Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами. Економіка АПК. 2020. № 1(303). С. 75–82.
 17. Овдіюк О. М. Технологія формування економічного механізму прийняття управлінських рішень. Наукові горизонти. 2020. № 8 (93). С. 82–91.
 18. Овдіюк О. М., Швець Т. В. Стратегічні аспекти розвитку вітчизняного ринку сфери послуг. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8194.
 19. Маркетингова діяльність підприємства : yавчальний посібник / В. В. Зіновчук, О. М. Буднік, О. П. Власенко, І. М. Волкова, Н. І. Степаненко, Л. В. Тарасович, І. А. Кравчук, В. М. Циганок та ін.; за ред. В. В. Зіновчука, Л. В. Тарасович. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 462 с.
e-mail: