Посада

Професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дані про вищу освіту
 • В 2000 р. закінчив з відзнакою Державну агроекологічну академію (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства». 

  У 2009 р. закінчив докторантуру Житомирського національного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм формування аграрної політики України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

Основні дисципліни

Управління ризиками підприємницької діяльності

 

Стажування та підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 27.04.2018 р., свідоцтво СС00493706/006220-18, тема: «Розвиток дорадництва в країнах Азії» при викладанні дисципліни «Аграрна політика».

Наукові ідентифікатори

Author ID Scopus: 57208642802

ResearcherID Web of Science: V-4183-2017

ORCID: 0000-0003-4673-9620

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XftPL2EAAAAJ

Сфера наукових інтересів
 • Продовольча, економічна, соціальна, інформаційна безпека.
 • Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі.
Загальна кількість публікацій

Має понад 130 публікацій, з них 100 наукових (у тому числі 97 включено до переліку наукових фахових видань України, 10 у міжнародних наукометричних базах SCOPUS і WoS, 5 у колективних монографіях) та 10 – навчально-методичного характеру (у тому числі 3 посібники, з яких 5 у співавторстві).

 

Основні наукові та методичні праці:

 

 1. Skydan О., Nykolyuk О., Pyvovar P.,  Topolnytskyi P. Assessment of the social security level in the context of coronavirus contagion (covid-19). Scientific Horizons. 2020. № 06(91). P. 7–18. doi: 10.33249/2663-2144-2020-91-6-7-18.
 2. Skydan O., Hrynyshyn V. Food security governance: modern view and hierarchical levels. Scientific Horizons. 2020. № 06(91). P. 68–77. doi: 10.33249/2663-2144-2020-91-6-68-77.
 3. Skydan Oleh, Fedoniuk Tetiana, Fedonуuk Roman Methodology of toxicological effects assessment in aquatic ecosystems by biodiversity indicators use. Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy : Proceedings of the 9th International Scientific Conference, 26–28 Sept. 2019. Kaunas: Agriculture Academy of Vytautas Magnus University, 2019. P. 119–125. URL : http://doi.org/10.15544/RD.2019.025, https://hdl.handle.net/20.500.12259/110153 (WoS).
 4. Kozlovskyi S., Khadzhynov I., Lavrov R., Skydan O., Ivanyuta N., Varshavska N. Economic-mathematical modeling and forecasting of competitiveness level of agricultural sector of Ukraine by means of theory of fuzzy sets under conditions of integration into European market. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. №8 (4). P. 5316–5323 (Scopus).
 5. Skydan O., Sheludchenko B., Kukharets S., Medvedskyi O., Yarosh  Y. Analytical study of multifractal invariant attributes of traffic flows. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. №3 (3–99). P. 22–29 (Scopus).
 6. Golub G. A., Skydan O. V., Kukharets S. M., Marus O. A. Substantiation of motion parameters of the substrate particles in the rotating digesters. Inmateh-agricultural engineering. 2019. Vol. 57. № 1. P.179–186 (Scopus).
 7. Skydan О., Nykolyuk O., Pyvovar P., Martynchuk I. Methodological approach to the evaluation of agricultural business system flexibility. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 4. P. 444–462 (WoS).
 8. Скидан О. В. Планирование устойчивого сельского развития. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011. № 2 (26). P. 220–226 (WoS).
 9. Feshcenko N., Skydan O. The priority directions of rural areas development in Ukraine. Rural development 2007, Vol. 3, book 2, Proceedings. P. 142–146 (WoS).
 10. Skydan O., Feshcenko N. Strengthening food safety control system in Ukraine. Rural development 2007, Vol 3, book 2, Proceedings. С. 356–360 (WoS).
 11. Скидан О. В., Данкевич В. Є., Данкевич Є. М. Сучасний стан використання космічних технологій для моніторингу ефективності землекористування. Проблеми економіки. 2019. №3 (41). С. 281–288.
 12. Скидан О. В., Швець Т. В., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. Перспективні моделі розвитку підприємництва та публічного управління територіальних громад. Наукові горизонти. 2019. № 9(82). С. 3–12.
 13. Скидан О. В., Бродський Ю. Б., Топольницький П. П., Пивовар П. В. Космічні технології у виробничій системі сільськогосподарських товаровиробників. Наукові горизонти. 2019. № 4(77). С. 3–12.
 14. Скидан О. В., Вітвіцький В. В. Теоретичні аспекти формування затратних чинників продуктивності аграрних підприємств. Наукові горизонти. 2019. № 3(76). С. 19–29.
 15. Скидан О. В., Романчук Л. Д., Довженко В. А. Оцінка рівня харчування сільського населення радіоактивно забруднених тер торій у контексті гарантування продовольчої безпеки. Наукові горизонти. 2019. № 3(76). С. 3–9.
 16. Скидан О. В., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. Моделі як механізм управління підприємництвом на сільських територіях. Інтелект XXI. 2019. №2. С. 69–74.
 17. Скидан О. В., Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Співак С. М., Шерстюк Р. П. Збір і переробка сміття: екологічні ефекти в аграрному секторі економіки. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1(59), т. 2. С. 148–155.
 18. Судак Г. В., Скидан О. В., Швець Т. В. Підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Вісник ЖНАЕУ. 2017. N 2(61), т. 1. С. 84–90.
 19. Скидан О. В., Плотникова М. Ф., Бруховець Б. Ю. Акмеологчні підходи до інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій. Економіка та суспільство. 2017. №13. URL: http://economyandsociety.in.ua 
 20. Скидан О. В., Кухарець С. М., Голуб Г. А., Ярош Я. Д. Перспективи розвитку науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (56), т. 1. С. 240–251.
 21. Скидан О. В. Шляхи реабілітації радіоактивно забруднених територій за вирощування енергетичних фітокультур. Агроекологічний журнал. 2016. № 1. С. 136–139.
 22. Кухарець С. М., Голуб Г. А., Скидан О. В., Осипчук О. Ю. Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (50), т. 1. С. 369–385.
 23. Скидан О. В., Литвинчук І. Л., Самойленко К. А., Дубінченко С. В. Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження). Проблеми економіки. 2015. №1. С. 139–148.
 24. Скидан О. В., Швець Т. В., Булуй О. Г. Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарства. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 2 (42), т. 1. С. 178–187.
 25. Скидан О. В., Самойленко К. А., Дубінченко С. В. Проблеми та перспективи розвитку системи аграрної освіти в Україні на інноваційній основі. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 2 (42), т. 1. С. 198–207.
 26. Скидан О. В. Формування економічної стійкості аграрного підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_107
 27. Скидан О. В., Лисогор Ю. І. Інвестиції в аграрний сектор економіки як основа формування продовольчої безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №18. С. 6–8.
 28. Levkivska L., Skydan O. Development of rural entrepreneurship and its impact on rural employment in Ukraine. Rural Labor in Transition : Structural Change, Migration and Governance : IAMO Forum 2016, June 22–24, Halle, Germany. URL: https://forum2016.iamo.de/microsites/forum2016.iamo.de/fileadmin/praesentationen/B6_Levkivska_The_Development_of_Rural_Entrepreneurship_and_Its_Impact_on_Rural_Employment_in_Ukraine_IAMO_Forum_2016.pdf
 29. Скидан О. В., Шуляк Б. В. Екологічно орієнтований розвиток сільського підприємництва : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. с.
 30. Тарасова В. В., Скидан О. В., Нестерчук І. К., Ковалевська І. М. Економічний аналіз туристичних підприємств : підручник. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 371 с.
 31. Відновлювана енергетика в аграрному виробництві : навч. посіб. / Скидан О. В., Голуб Г. А., Кухарець С. М. Ярош Я. Д., Чуба В. В., Медведський О. В., Цивенкова Н. М., Соколовський О. Ф., Кухарець В. В.; за ред. Скидна О. В., Голуба Г. А. К. : НУБіП України, 2018. 338 с.
 32. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 704 с.
 33. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник / Андрушків Б. М., Бойко О. Б., Вовк Ю. Я., Вовк І. П., Владимир О. М., Дудкін П. Д., Кінаш І. А., Малюта Л. Я., Мариненко Н. Ю., Мельник Л. М., Нагорняк Г. С., Нагорняк І. С., Паляниця В. А., Погайдак О. Б., Скидан О. В., Стойко І. І., Федишин І. Б., Шерстюк Р. П. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. 1146 с.
 34. Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі : монографія / Андрушків Б. М., Бойко О. Б., Вовк Ю. Я., Кузьмак О. І., Левківська Л. М., Скидан О. В. та ін.]. Тернопіль: Терно-граф, 2016. 804 с.
 35. Кон’юнктура та перспективи світових аграрних ринків : монографія / Волкова І. М., Варченко О. М., Данкевич В. Є., Скидан О. В. [та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 2013. 670 с.
 36. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України : монографія / Дубровін В. О., Романчук Л. Д., Кухарець С. М. та ін.; відп. ред. Скидан О. В. К. : Центр учбової літератури, 2014. 335 с.
 37. Підприємництво у сільській місцевості : довідник / Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Житомир: Вид-во «Сонечко Плюс», 2013.  322 с.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.