Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри організації виробничих та інформаційних систем

Дані про вищу освіту
 • Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю "Менеджмент організацій", 2002 р.
 • В 2002 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету (м. Житомир) без відриву від виробництва.
Тема дисертації та рік захисту

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічна ефективність структуризації хлібопродуктового підкомплексу» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 08.04.2016 р., свідоцтво 12СПВ 185964, тема: «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладання дисципліни»,
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 15.12.2016, свідоцтво СС 493706/001591-16Т, тема випускної роботи: «Електронний навчальний курс з дисципліни «Інвестиційний менеджмент».
 3. Житомирський національний агроекологічний університет, освітній модуль Жан Моне за програмою Європейського Союзу ERASMUS+ на тему «Аграрна політика ЄС» (574608-ЕРР-1-2016-1-UA-ЕРРJMODULE), 16.05.2017 р.
 4. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Науковий парк «Стале природокористування та якість життя», Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Стартап школа НУБіП України за темою «Організація стартапу» (сертифікат), 16–21.12.2017 р.
 5. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Науковий парк «Стале природокористування та якість життя», Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Стартап школа НУБіП України за темою «Вступ до інноваційного бізнесу» (сертифікат), 21–27.02.2018 р.
 6. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тренінг «ЄС як проривний підприємець» у рамках спільного проекту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агенства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, підтриманий Європейською Комісією «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE, 12–16.04.2019 р.
 7. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тренінг «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація європейської моделі бізнесу для України» у рамках спільного проекту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Erasmus+ Jean Monnet Fund та Виконавчого агенства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, підтриманий Європейською Комісією «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE, 19–23.04.2019 р.
 8. Інститут Яна-Урбана Сандала, курси «Соціальне підприємництво», «Управління інноваціями», «Стратегічне управління та планування», 24.05.2019 р.
 9. ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку», День Жан Моне Еразму+, теми «Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2020», «Як успішно впроваджувати проект Жан Моне», 08.11.2019 р.
 10. Запорізький національний університет, з 15.12.2019 по 15.04.2020 пройшла курс «Основи європейської проектної діяльності» в рамках проекту Жана Моне за програмою Європейського Союзу ERASMUS+ «Європейська проектна культура», 15.04.2020 р., сертифікат.
 11. Національний університет харчових технологій, Європейська освітня платформа, тема «Європейські студії та м’які практики для вищої освіти» за програмою Європейсього Союзу ERASMUS+ projects Jean Monnet Chair FoodPro (587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR), Jean Monnet EUforUA Association Support (611278-EPP-1-2019-1-EN-EPPJMO-SUPPA), 25.06.2020 р.

Наукові ідентифікатори

ResearcherID Web of Science: U-9731-2017

ORCID: 0000-0003-2852-3009

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aA9WqNsAAAAJ

 

Сфера наукових інтересів
 • Соціально-екологічні аспекти розвитку малих форм бізнесу.
 • Проблеми теорії та практики стратегічного управління розвитком сільських територій.
 • Планомірний розвиток мережі населених пунктів на сільських територіях.
Загальна кількість публікацій

Має понад 100 публікації, з них 97 наукових (у тому числі 83 включено до переліку наукових фахових видань України, 12 у міжнародних наукометричних базах SCOPUS і WoS, 5 у колективних монографіях) та 10 навчально-методичного характеру (у тому числі 3 посібники, з яких 2 у співавторстві).

 

Основні наукові та методичні праці:

 

 1. Plotnikova M. Multifunctional development of territories: innovative approaches to management. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2016. Vol. 38. No. 3: 273–280 (WoS).
 2. Nitsenko V., Nyenno I., Kryukova I., Kalyna T., Plotnikova M. Business model for a sea commercial port as a way to reach sustainable development goals. Journal of Security and Sustainability Issues. 2017. Vol. 7. No 1. Р. 155–166. https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.1(13) (Scopus).
 3. Prysiazhniuk O., Plotnikova M., Buluy O. Cluster approach in administration of rural areas. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No 2. P. 243–253 (WoS).
 4. Walker K., Plotnikova M. Ecological settlement as a self-government model in rural areas. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. No. 40 (3). P. 416–423 (WoS)/
 5. Plotnikova M. Green tourism development in smart communities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 No. 3. P. 203–210 (WoS).
 6. Semenets H., Yakobchuk V., Plotnikova M. Family homesteads settlements as the subjects of the public management in rural territories. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 4. P. 587–598 (WoS).
 7. Sandal J.-U., Yakobchuk V., Lytvynchuk I., Plotnikova. M. Institutions for forming social capital in territorial communities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. No. 1. P. 67–76 (WoS).
 8. Yakobchuk V., Plotnikova M. Blockchain As A Technology Administration Of Family Homestead Settlements. Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy : Proceedings of the 9th International Scientific Conference, 26–28 Sept. 2019. Kaunas: Agriculture Academy of Vytautas Magnus University, 2019. P. 521–527. URL : https://hdl.handle.net/20.500.12259/108787. DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2019.083. (WoS).
 9. Prysiazhniuk O., Plotnikova M., Buluy O., Yakobchuk V. Reurbanization As A Solution Of Socio-Environmental And Economic Problems. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 1. P. 41–50. URL : https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/445. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.05 (WoS).
 10. Швець Т., Плотнікова М., Присяжнюк О., Костюк Л. Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 3. P. 150–170. URL: http://are-journal.com.
 11. Скидан О. В., Швець Т. В., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. Перспективні моделі розвитку підприємництва та публічного управління територіальних громад. Наукові горизонти. 2019. №9(82). С. 3–12.
 12. Войтенко А. Б., Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф. Інноваційно-комунікативно-інвестиційні технології розвитку територіальних громад. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55–1. С. 21–26.
 13. Скидан О. В., Плотникова М. Ф., Бруховець Б. Ю. Акмеологчні підходи до інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій. Економіка та суспільство. 2017. №13. URL : http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/47.pdf.
 14. Плотнікова М. Ф., Петрашко Л. П. Інноваційні підходи до управління антропогенним навантаженням на розвиток сільських територій. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Сер. Економіка. 2017. Вип. 3 (56), т. 22. С. 54–58.
 15. Prysiazhniuk O., Plotnikova M. Удосконалення моделі управління аграрними проектами. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol 3, No 1. C. 164–172. URL: https://are-journal.com/index.php/are/article/view/93/95.
 16. Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2016. Вип. 3. С. 39–42.
 17. Плотнікова М. Ф. Інноваційно-інвестиційна практика сільського розвитку як стійкої суспільно-економічної системи. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 37–44.
 18. Плотнікова М. Ф. Інноваційний характер та ризики в управлінні розвитком сільських територій. Економіка та суспільство. 2016. №3. С. 73–79. URL: http://econpmyandsociety.in.ua.
 19. Плотнікова М. Ф. Теоретичні та практичні аспекти формування системи інноваційного менеджменту територіального розвитку. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Сер. Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 3. С. 42–47.
 20. Плотнікова М.Ф. Інноваційний характер праці населення як механізм сільського розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №3. С. 135–140. URL: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/346-plotnikova-m-f-innovatsijnij-kharakter-pratsi-naselennya-yak-mekhanizm-silskogo-rozvitku.
 21. Плотнікова М. Ф. Інвестиційно-пермакультурні основи формування національного багатства та суспільного розвитку. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія / під аг. ред. М.П. Бутка. К.: Кондор-Видавництво, 2016. С. 394–408.
 22. Плотнікова М. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного бізнесу та субʼєктів природокористування. Розвиток суб’єктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. Дніпро: Пороги, 2017. С. 232–242.
 23. Ramanauskas J., Stasys R., Plotnikova M. Іnnovative approaches to rural development. Sustainable Development of Rural Areas : monograph / ed. prof. T. Zinchuk, prof. J. Ramanauskas. Klaipėda : Klaipėda University; Kyiv : Centre of Educational Literature, 2019. P. 80–99.
 24. Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Інноваційні механізми управління розвитком територіальних громад. Економічний та управлінський потенціал соціальної економіки: монографія / за заг. ред. З. І. Галушки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.
e-mail: