Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту
 • У 1999 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

 • У 2010 р. закінчила аспірантуру Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році захищено дисертацію на тему «Вплив конверсії органічної сировини на ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств» та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук (ДК № 064758 від 30.03.2011 р. ) за спеціальність – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Основні дисципліни

Інноваційний розвиток

Біржовий ринок

Бізнес-консалтинг

Етика бізнесу

Екологічне підприємництво

Організація біржової діяльності

Бізнес-комунікації

Основи біржової діяльності

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво12 СПВ 185963, тема: «Упровадження у навчальний процес інформаційно-орієнтованих тренінгів», 08.04.2016 р.
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво 12 СПВ 187453, тема: «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергетики в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», 22.04.2016 р.
 3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ННІ економіки та бізнес-освіти, свідоцтво № 216/6, тема: «Біржова діяльність і торгівля», 20.06.2019 р.
 4. Житомирський національний агроекологічний університет, Кваліфікаційний атестат № ЕА 0001/20 «Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель», 15.01.2020 р.
 5. Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania), за темою: «Organization of innovative education and science in higher education in the European Union». 25.09.2020 р

Наукові ідентифікатори

Author ID Scopus: 57194160539

ResearcherID Web of Science: V-7962-2017

ORCID: 0000-0001-5218-7936

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P7y6jEgAAAAJ

Сфера наукових інтересів

Виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств та можливості конверсії органічної сировини у біопаливо в сільськогосподарських підприємствах

Загальна кількість публікацій

Є автором 50 наукових та навчально-методичних праць, з яких 22 наукових (у тому числі 5 у міжнародних наукометричних базах Web of Sciense; Scopus, Index Copernicus, 13 у наукових фахових виданнях) та 8 – навчально-методичного характеру (у тому числі 2 посібники у співавторстві).

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Golub G., Skydan O., Kukharets V., Yarosh Y., Kukharets S. The estimation of energetically self-sufficient agroecosystem’s model. Journal of Central European Agriculture. 2020. Vol. 21. No. 1. P. 168–175. DOI:/10.5513/JCEA01/21.1.2482 (Scopus).
 2. Tsyvenkova O., Kukharets S., Kukharets V., Savchenko N. Experimental study of influence of tuyere belt design on thermal conditions of gasification chamber operation. Engineering for rural development. 2020. Vol. 19. P. 1248–1254. DOI: 10.22616/ERDev2020.19.TF302.
 3. Ярош Я. Д., Кухарець М. М., Кухарець В. В. Моніторинг потенціалу побічної біомаси зернових культур для енергетичних потреб в Україні. Наукові горизонти. 2019. № 9 (82). С. 64–72 doi: 10.33249/2663-2144-2019-82-9-64-72.
 4. Кухарець В. В. Узагальнення досвіду використання органічної сировини як енергоресурсу. Наукові горизонти. 2018. № 6 (69), т. 2. С. 79–85.
 5. Golub G. A., Kukharets S. M., Yarosh Y. D., Kukharets V. V. Integrated use of bioenergy conversion technologies in agroecosystems. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. Р. 93–100.
 6. Кухарець В. В. Якобчук В. П., Ярош С. В. Конверсія біосировини як складова інноваційної діяльності підприємств: регіональний аспект. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (59), т. 2. С. 155–164.
 7. Кухарець В. В. Управління процесом конверсії органічної сировини у сільськогосподарських підприємствах. Наукові записки ЛУБН. Сер. Економічна. № 15. 2016. С. 116–121.
 8. Golub G., Kukharets S., Yarosh Y., Čėsna J., Kukharets V. The technological substantiation the energy self-suffisiency of agroecosystems in rural areas. Sustainable Development of Rural Areas : monograph / ed. prof. T. Zinchuk, prof. J. Ramanauskas. Klaipėda : Klaipėda University; Kyiv : Centre of Educational Literature, 2019. Р. 185–209.
 9. Відновлювана енергетика в аграрному виробництві : навч. посіб. / Скидан О. В., Голуб Г. А., Кухарець С. М. Ярош Я. Д., Чуба В. В., Медведський О. В., Цивенкова Н. М., Соколовський О. Ф., Кухарець В. В. ; за ред. Скидна О. В., Голуба Г. А. К. : НУБіП України. 2018. 338 с.
 10. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України : монографія / Дубровін В. О., Романчук Л. Д., Кухарець С. М. та ін.; відп. ред. Скидан О. В. К. : Центр учбової літератури. 2014. 335 с.
e-mail: