Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчив з відзнакою Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2006 р. закінчив аспірантуру Державного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК).

 

Основні дисципліни

Інноваційне підприємництво

Інформаційні технології в управлінні бізнесом

Інформаційні технології в управлінні

Інформаційні системи в менеджменті

Управління проектами

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, (спільний проект КНЕУ та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури № 529031–LLP–1–2012–1–UA–AJM–MO), 06.11.2015 р., сертифікат, тема: «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу»;
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 08.04.2016 р., свідоцтво 12СПВ 187625, тема: «Роль навчальної дисципліни у формуванні професійних компетентностей майбутнього фахівця аграрної сфери»;
 3. Міністерство освіти і науки України, міністерство цифрової трансформації України, ГО «Платформа інноваційного партнерства» (YEP), 26–28.08.2020 р., сертифікат учасника тренінгу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами»;
 4. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Науковий парк «Стале природокористування та якість життя», ННІ післядипломної освіти, 16.11.2017–21.12.2017 р., сертифікат учасника тренінгу «Вступ до інноваційного бізнесу» Стартап школи НУБіП України.

Наукові ідентифікатори

ResearcherID Web of Science: W-1315-2017

ORCID: 0000-0003-3368-4835

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oTXEGXUAAAAJ

Сфера наукових інтересів
 • Розвиток агробізнесу на інноваційно-інвестиційних засадах.
 • Моделювання економічних процесів.
 • Нові форм співпраці в агробізнесі.
 • Інформаційні технології.
Загальна кількість публікацій

Має 73 публікації, з них 62 наукових (у тому числі 20 включено до переліку наукових фахових видань України, 3 у міжнародних наукометричних базах SCOPUS і WoS, 1 у колективних монографіях) та 11 навчально-методичного характеру (у тому числі 1 посібник та 1 довідник у співавторстві).

Основні наукові та методичні праці:
 1. Prysiazhniuk O., Plotnikova M., Buluy O., Yakobchuk V. Reurbanization As A Solution Of Socio-Environmental And Economic Problems. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 1. P. 41–50. URL : https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/445. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.05 (WoS).
 2. Булуй О. Г., Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф., Раманаускас Ю. Тренди асиметрій та диспропорцій розвитку сільських територій. Наукові горизонти. 2020. № 02 (87). С. 66–74. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74.
 3. Швець Т. В., Скидан О. В., Булуй О. Г. Соціальне підприємництво як інструмент сталого розвитку сільських територій. Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації : зб. наукових праць. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 330–331.
 4. Булуй О. Г. Кластерно-кооперативна стратегія розвитку аграрного сектора. Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 черв. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 146–150;
 5. Prysiazhniuk O., Plotnikova M., Buluy O. Cluster approach in administration of rural areas. Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No 2. P. 243–253 (WoS).
 6. Інтеграційні процеси в агробізнесі України та перспективи формування агропродовольчих кластерів. Економіка та підприємництво. 2017. Вип. 38. С. 74–84.
 7. Овдіюк О. М., Булуй О. Г. Особливості економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень на переробних підприємствах. Вісник ЖНАЕУ. № 1 (54), т. 2. 2016. С. 30–35.
 8. Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г., Ващенко А. О. Механізм формування підприємництва та зайнятості молоді на сільських територіях. Інфраструктура ринку. 2016. № 2. С. 88–93. URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2016/2_2016_ukr/19.pdf.
 9. Швець Т. В., Булуй О. Г. Особливості формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах на засадах бізнес-планування. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2016. № 1(25). С. 180–190.
 10. Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2016. Вип. 3. С. 39–42.
 11. Булуй О. Г. Моделювання межі беззбитковості виробництва продукції у сільськогосподарському підприємстві. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Екон. науки. 2012. Вип. 2 (5), т. 3. С. 58–63.
 12. Булуй О. Г., Швець Т. В. Планування як реалізація цільового підходу до управління сільськогосподарським підприємством. Продуктивність агропромислового виробництва. 2012. №22. С. 101–107.
 13. Булуй О. Г. Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 2 (32), т 2. С. 339–348.
 14. Ниценко В. С., Булуй О. Г. Проблемы реструктуризации кредиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. Vol. 21 (2). С. 80–88.