Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1984 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Сфера наукових інтересів

Методика викладання іноземної мови у негуманітарному вузі.

Основні наукові та методичні праці:
 • Ващенко С. В. Застосування іншомовного рекламного тексту в змісті курсу «Іноземна мова» для майбутніх маркетологів / Т. М. Рибак, С. В. Ващенко, О. В. Свисюк // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Педагогічні науки : Випуск 3 (89) – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2017. – с.45-–49.

 • Ващенко С. В. Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності «Туризм» / М.В. Мороз, С.В. Ващенко // Вісник ЖДУ: Педагог. науки. – Випуск № 1 (92) – Житомир: ЖДУ, 2018. –  С. 64–69.
 • Ващенко С. В. Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання і тлумачення іншомовних договорів / М. В. Мороз, С. В. Ващенко – Вісник ЖДУ: Педагогічні науки. – Випуск № 3 (94), – Житомир: ЖДУ, 2018. – С. 27–31.

 • Ващенко С. В. Провадження іншомовного компоненту до змісту фахових дисциплін економічного профілю / М. В. Мороз, С. В. Ващенко – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє». – Київ, 2017.

 • Ващенко С.В. Екологія: метод. розроб. для студентів І–ІІ курсу екологічного факультету / С.В. Ващенко. – Житомир, 2006. – 18 с.
 • Ващенко С.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Правознавство» / С.В. Ващенко. – Житомир, 2007. – 30 с.
 • Ващенко С.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Економіка підприємств» / С.В. Ващенко. – Житомир, 2008. – 30 с.
 • Ващенко С.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання спец. «ТВППТ»; та варіанти контрольних робіт. (у співавторстві Маліновський Е.Ф., Лесь Т.В., Морозюк Н.В.) (2,5д.а.), 2010.
 • Ващенко С.В., Лесь Т.В., Маліновський Е.Ф., Литньова Л.М. Методична розробка для студентів аграрних спеціальностей «Практика студентів в Англії», 2 др. арк.., 2011.
 • Ващенко С.В. Навчальний посібник «Geodesy and land survey» (англійська мова) для студентів спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій».(у співавторстві Маліновський Е.Ф., Лесь Т.В. Литньова Л.M., Несік Л.І.) 2012.
 • Ващенко С.В. Навчальний посібник для спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» (2 частина) (у співавторстві. Литньова Л.M., Несік Л.І., Лесь Т.В.), 6 д.а, 2013р.
 • Ващенко С.В. Методична розробка з англійської мови для студентів спеціальності «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / С.В. Ващенко, Т.В. Лесь, М.М. Сайко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015 – 51 с.
 • С. В. Ващенко, Т. В. Лесь, М. М. Сайко. Посібник «Modern Electric and Technical Systems» Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 103 с. (друк. арк. 6.4).
 • Ващенко С.В. Розробка серії імітаційно-ділових ігор на тему «Ландшафтний дизайн» в рамках курсу іноземної мови на агрономічному факультеті. / С. В. Ващенко, Т.М. Рибак // Матеріали доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми педагогічної науки – Київ, 11-12 листопада 2016 – С. 46-48.
 • Ващенко С.В. До питання про професійний розвиток викладача іноземної мови немовного ВНЗ. / С. В. Ващенко, М.М. Сайко // Матеріали доповідей XLVI Міжнародної науково-практичної конференції: Зміни в соціально-економічному розвитку країни. – Чернівці, 15-16 жовтня 2016 р. – С. 37-39.
 • Ващенко С. В. Особливості застосування блогів у процесі навчання іноземної мови в немовному вузі / С. В. Ващенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Основні напрямки розвитку педагогічної науки, Харків (21-22 жовтня 2016) – Херсон: Гельветика, 2016. – С. 150-153.
 • Ващенко С.В. Стимулювання розвитку екотуризму в Житомирській області шляхом реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці студентів екологічного факультету / М. В. Мороз, С. В. Ващенко, М. М. Сайко. // Матеріали доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Наука. Молодь. Екологія-2016. Реалії та перспективи. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 232-236.
 • Ващенко С.В. Шляхи організації самостійної роботи студентів напряму підготовки «Екологія» в процесі вивчення іноземної мови / М. В. Мороз, С. В. Ващенко, М. М. Сайко. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Випуск № 4 (86) – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 35-39.
 • Ващенко С.В. Особливості використання медіа бібліотеки як засобу навчання іноземної мови студентів немовних ВНЗ / С.В. Ващенко, Н.В. Лихошвед, М.М. Сайко. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Випуск №2 (84) – Житомир: ЖДУ, 2016. – ст. 15-19.