Посада

Доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Дані про вищу освіту

У 2008 р. закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури в навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему "Функціонально-семантичні особливості англійської фахової мови авіації" у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету.

Сфера наукових інтересів
Термінознавство, переклад
Основні наукові та методичні праці:
Загальна кількість публікацій – 17
 • Асмукович І. В. Терміни-скорочення в англійській авіаційній терміносистемі та способи їх перекладу / І. В. Асмукович // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Випуск 102.  Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВД КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Ч. 1. С. 7–15.
 • Асмукович І. В. Епоніми у складі англомовних авіаційних термінів / І.В. Асмукович // Вісник Житомирського державного університету: збірник наук. праць. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 33. С. 16–19.
 • Асмукович І. В. Структурно-семантична організація авіаційної термінології англійської мови / І.В. Асмукович // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2011. С. 15–8.
 • Асмукович І. В. Гіперо-гіпонімія в авіаційній терміносистемі англійської мови / І.В. Асмукович // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наук. праць. К.: ВПЦ Київський університет, 2011. Вип. 20. С. 10–27.
 • Асмукович І. В. Формування та розвиток англійської авіаційної термінології / і. В. Асмукович // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки : зб. наук. праць. Луцьк : ВНУ, 2011. Ч.1. № 3 С.94–97.
 • Асмукович І. В. Структурно-синтаксичні особливості авіаційної фахової мови (на матеріалі радіообміну англійською мовою) / І. В. Асмукович // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. К.: ВПЦ Київський університет, 2012. Вип. 27. С. 11–19.
 • Асмукович І. В. Семантичні аспекти міграції англійської авіаційної термінологічної лексики / І. В. Асмукович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Випуск 1. Серія: Філологічні науки. К. : Вид-во НУБіП України, 2013. С. 7–15.
 • Асмукович І. В. Комунікативно-прагматичні особливості професійного авіаційного дискурсу (на матеріалі текстів радіообміну) / І. В. Асмукович // Культура народов Причерноморья: науч. журнал. Симферополь: Межвуз. центр “Крым”, 2012. № 162, т. 1. С. 35–38.
 • Асмукович І. В. Прагмалінгвістичні особливості англійської авіаційної фахової мови (на матеріалі нормативно-технічної документації ICAO) / І. В. Асмукович // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2013.  Вип. 27.  С. 54–57.
 • Асмукович І. В. Структурно-семантичні особливості слоганів авіаційної тематики / І. В. Асмукович // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м Київ, 6–7 червня 2014 р. / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. К.: Талком&quot, 2014. С. 195–200.
 • Асмукович І. В. Вербальна об’єктивація концепту flight/авіапереліт (на матеріалі англомовних рекламних слоганів авіакомпаній) / І. В. Асмукович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філологічна», 2015. Вип. 51. С. 150–153.
 • Асмукович І. В. Semantic and Pragmatic Peculiarities of AviationSlogans / І. В. Асмукович // Вісник Житомирського державного університету : зб. наук. праць. Житомир : Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 43. С. 16-19.
 • Іrina Аsmukovich Lexical and Stylistic Aspects of ENGLISH AVIATION Scientific and Technical Texts Translation / Іrina Аsmukovich // “Наукові записки”. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: РВД КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. Вип. 144. С. 105–109.
 • Асмукович І. В. Термінологічний вимір англійських авіаційних фахових текстів. / І. В. Асмукович // Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: Збірник наукових праць / За заг. ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко, Ю. М. Нідзельської.  Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2017.
 • Усова І. В. Англійська авіаційна фахова мова: монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 239 с.
 • Мосейчук О. М., Усова І. В. Підходи до вивчення ідіоматики та фразеології / О. М. Мосейчук, І. В. Усова // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія «Філологія», 2019. C. 77–82.
 • Усова І. В., Хант Г. О. Запозичення та інтернаціоналізація в процесі формування англомовних авіаційних термінів / І. В. Усова, Г. О. Хант // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації: 2020. Том 31 (70) № 2, Частина 2. С. 249–253.