Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Дані про вищу освіту

У 2008 р. закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури в навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему "Функціонально-семантичні особливості англійської фахової мови авіації" у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету.

Сфера наукових інтересів
Термінознавство, переклад
Основні наукові та методичні праці:
Загальна кількість публікацій – 17
  • Асмукович І. В. Терміни-скорочення в англійській авіаційній терміносистемі та способи їх перекладу / І. В. Асмукович // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Випуск 102. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВД КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Ч. 1. – С. 7–15.
  • Асмукович І. В. Епоніми у складі англомовних авіаційних термінів / І.В. Асмукович // Вісник Житомирського державного університету: збірник наук. праць. – Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 33. – С. 16–19.
  • Асмукович І. В. Структурно-семантична організація авіаційної термінології англійської мови / І.В. Асмукович // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2011. – С. 15–8.
  • Асмукович І. В. Гіперо-гіпонімія в авіаційній терміносистемі англійської мови / І.В. Асмукович // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наук. праць. – К.: ВПЦ Київський університет, 2011. – Вип. 20. – С. 10–27.
  • Асмукович І. В. Структурно-синтаксичні особливості авіаційної фахової мови (на матеріалі радіообміну англійською мовою) / І. В. Асмукович // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. ― К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – Вип. 27. – С. 11–19.
  • Асмукович І. В. Семантичні аспекти міграції англійської авіаційної термінологічної лексики / І. В. Асмукович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Випуск 1. – Серія: Філологічні науки. – К. : Вид-во НУБіП України, 2013. – С. 7–15.
  • Асмукович І. В. Прагмалінгвістичні особливості англійської авіаційної фахової мови (на матеріалі нормативно-технічної документації ICAO) / І. В. Асмукович // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2013. – Вип. 27. – С. 54–57.
  • Асмукович І. В. Комунікативно-прагматичні особливості професійного авіаційного дискурсу (на матеріалі текстів радіообміну) / І. В. Асмукович // Культура народов Причерноморья: науч. журнал. – Симферополь: Межвуз. центр “Крым”, 2012. – № 162, т. 1. – С. 35–38.
  • Асмукович І. В. Структурно-семантичні особливості слоганів авіаційної тематики // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м Київ, 6-7 червня 2014 р. / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком&quot, 2014. – С. 195–200.
  • Асмукович І. В. Термінологічний вимір англійських авіаційних фахових текстів. // Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: Збірник наукових праць / За заг. ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко, Ю. М. Нідзельської. – Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2017.