Посада

Викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

В 2011 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)».

Серпень 2016 року – Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First)

Сфера наукових інтересів

Комунікативна та прагматична лінгвістика

Загальна кількість публікацій

#quantity_publication

Основні наукові та методичні праці:
 1. Разумна К.А. Відтворення суспільно-політичних реалій української сучасності в британському публіцистичному дискурсі / К. А. Разумна // Наук. вісн. Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. №26. С. 101–110.
 2. Разумна К.А. Стратегічні напрями розвитку біоекономічної системи /К. А. Разумна, В. В. Бугайчук // Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: тези Всеукр. науково-практ. конференції (18 травня 2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ,  С. 42–48.
 3. Разумна К.А. Формування туристичного потенціалу Житомирської області /К. А. Разумна, В. В. Бугайчук // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 26 травня 2017 р. Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О.,  С. 24–32.
 4. Razumna К. A. Product quality: methodology and praxis / I. F. Grabczuk, V. V. Bugaichuk, K.A. Razumna // The Visegrad four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. Riga, Latvia: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2017. Р. 1–
 5. Разумна К. А. Специфіка перекладу української безеквівалентної лексики англійською мовою (на матеріалі сучасних публіцистичних текстів) / К. А. Разумна // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2017 р. Л. : ЛОГОС, 2017. С. 51–54.
 6. Разумна К. А. Перспективи розвитку органічного виробництва / К.А. Разумна // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 травня 2018 року. Житомир: Видавець О. О. Євенок,  С. 519–524.
 7. Разумна К. А. Функціонально-стильовий розподіл національно-маркованої лексики на матеріалі англомовних корпусів / К. А. Разумна // Science and education a new dimension. Philology. Vol. 6 (42), iss. 149. P. 56–59.
 8. Разумна К. А. Типологія англійської національно маркованої лексики та сфери її концентрації / К. А. Разумна // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 19. Том 2. С. 91–95.
 9. Разумна К. А. Англійськомовний публіцистичний дискурс у дзеркалі сучасних лінгвістичних розвідок / К. А. Разумна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. «Філологічні науки» (мовознавство) : збірник наукових праць. Дрогобич, 2018. № 10. С. 121–125. 
 10. Разумная К. А. Способы передачи украинских общественно-политических реалий в англо- и немецкоязычных онлайн медиа ресурсах /К. А. Разумная // Евразийский союз ученых.  2019. № 4(61), ч. 6. С. 58–61.
 11. Разумна К. А. Міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов / К. А. Разумна, С. В. Кубрак // International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage”: Conference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. C. 224–227.
 12. Разумна К. А. Перспективи експорту органічної продукції до Канади / К. А. Разумна, Т. В. Усюк // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали доповідей учасників VIІ міжнародної науково-практичної конференції. Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2019. С. 424–429.
 13. Разумна К. А. Лексичні та стилістичні особливості сучасного англійсько- та німецькомовного публіцистичного дискурсу / К. А. Разумна, Г. О. Хант // Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2019. С. 45–50.
 14. Razumna. The Role of Fil. Dr. Jan-U. Sandal in Promoting Independent Science and Social Entrepreneurship on a Global Scale / K. Razumna // Museum Science and Sandal Private Museum.  Oslo, 2020.– P. 123–139.
 15. Разумна К. А.  Каталізатори розвитку органічного сектору / К. А. Разумна, В. В. Бугайчук, І.Ф. Грабчук // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали доповідей учасників VIІІ міжнародної науково-практичної конференції. Житомир : Вид-во «Полісся», 2020. С. 261–265.
 16. K.Razumna. Critical Thinking as an Essential Soft Skill in Today’s World / Розвиток критичного мислення і процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри : міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Глухів, 2020.