Посада

Викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Дані про вищу освіту

В 2004 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська)». 2008-2011 рр. – аспірантка кафедри педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка.

Тема дисертації та рік захисту

У 2012 році на засіданні спеціалізованої Вченої ради ЖДУ ім. Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій» за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук

Сфера наукових інтересів

Методика викладання англійської та німецької мови, теорія та методика професійної освіти у ВНЗ

Загальна кількість публікацій

1 навчально-методичний посібник

 • Кубрак С.В. Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю // Навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 96с, іл.
 • Кубрак С.В. Методична розробка «Англійська мова» для студентів інженерно-технічного факультету – Житомир, 2014. – 3 др. арк.
 • >Кубрак С.В. Методичні вказівки для виконання самостійних та проведення контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (Англійська мова)» для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Кубрак С.В., Маліновський Е.Ф. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015.
Основні наукові та методичні праці:
 • Впровадження педагогічних умов та інформаційних технологій саморозвитку майбутнього вчителя. Інноваційні педагогічні умови у системі неперервної професійної освіти. Монографія/ За заг. ред.. С. С. Вітвицької, д. пед. Н., професора. – Житомир: Полісся, 2015. – С. 217–235.
 • Кубрак С.В. Можливості використання сучасних інформаційних технологій при вивченні країнознавства у вищих навчальних закладах  //Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. Наук.праць / За заг. ред. О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. С – 83-85.
 • Кубрак С.В. Country-study course as means of forming the professional competency of a future teacher of foreign languages.// Humanistic and Pragmatic TEFL. ХII International Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine – Kyiv, 2007. P – 38-39..
 • Кубрак С.В. Крос-культурний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов.// Моделювання іншомовної мовленнєвої діяльності в контексті міжкультурної комунікації: матеріали міжвузівського науково-практичного семінару. – Луганськ 2007. С – 85-92.
 • Кубрак С.В. Пошукові завдання як засіб формування самостійної роботи майбутніх вчителів іноземної мови// Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Збірник наукових праць / Заг. ред. Л. В. Калініної; О. Е. Антонової. – Вип. 5. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. С-228-230.
 • Кубрак С.В. Саморозвиток загальнокультурної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога. (фахова)// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 62. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів ЧДПУ, 2009. –№ 62. – С.77-80.
 • Кубрак С.В. Саморозвиток професійної компетентності майбутнього вчителя у ВНЗ. (фахова)// Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки: Збірник. – Ніжин, 2009. – №3. – С.200-203.
 • Кубрак С.В. Extra curriculum work as a means of long-term professional development.// ХVI TESOL Ukraine International Conference. Current studies in English: Linguistics and methodology perspectives: збірник наукових праць – Zhytomyr, Kamianets-Podilsky: ВПП “Апостроф”, 2011. P.76-77.
 • Кубрак С.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. (фахова)// Науковий часопис НПУ іменіМ. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:збірник наукових праць  – Вип. 14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.234-240.
 • Кубрак С.В. Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. (фахова)// Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини \ [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Випуск 4. – Частина 1. – С. 91- 97.
 • Кубрак С.В. Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій // Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій: Вісник ЖДУ ім. І.Франка. - Житомир. 2013 №4 (70), С. 93-98.
 • Kubrak S. Finance and Economics: tutorial / S. Kubrak, L. Nesik. // – Zhytomyr: ZNAEY, 2016. – 144 p.
 • Кубрак С. В. Інформаційна грамотність, як складова професійної підготовки сучасного вчителя-філолога. //Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів / С. В. Кубрак //: Збірник наукових праць/ за заг. ред. проф. Вітвицької С. С., доц. Колесник Н. Є. – Житомир: ФОП Левковець, 2016. – С. 326-330.
 • Бугайчук В. В., Грабчук І. Ф., Кубрак С. В. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області. // Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук, С. В. Кубрак – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – C. 120-135.
 • Кубрак С. В. Розробка туристичних інформаційних матеріалів на заняттях з іноземної мови із студентами спеціальності "Туризм" / С.В. Кубрак, Н.В. Лихошвед // Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки – Випуск 3 (89). – Житомир, 2017. – С. 105–109.
 • Кубрак С. В. Засоби інформаційних технологій – невід’ємна складова сучасної освіти // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Матеріали IX Міжнародної наук.-метод. конференції ХНУ ім. В.Н. Каразіна / С.В. Кубрак. – Вид-во Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 88–89.
 • Кубрак С. В. Методичні основи оцінки розвитку сільського туризму / І.Ф. Грабчук, С.В. Кубрак // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 26 трав. 2017 р. – Житомир: Євенок О.О., 2017. – С. 36–40.
 • Кубрак С. В. Bioeconomics and sustainable development / С.В. Кубрак // Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 трав. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 15–22.
 • Кубрак С. В. Мережа Internet та E-mails – важливі засоби комунікації під час вивчення іноземних мов / С.В. Кубрак // Наук. часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2017. – Вип. 58. – C. 82–87.
 • Кубрак С. В. Pозвиток самоосвітньої компетенції майбутніх геодезистів на базі відеоматеріалів іноземною мовою / С.В. Кубрак, Н.В. Лихошвед // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук. конференції Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 24–25 листопада 2017 р. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – Ч. І. – С. 121–123.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.