Посада

Завідувач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Вчене звання

______

Дата і місце народження

24 лютого 1980 року, м. Магдебург, Німеччина

Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача німецької мови і літератури.

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній картині світу».

Сфера наукових інтересів
 • когнітивна лінгвістика;
 • лінгвокультурологія;
 • фразеологія.
Загальна кількість публікацій

22 науково-методичні праці

Основні наукові та методичні праці:
 • Хант Г. О. "Тeaching Monologue to Intermediate Students with the Help of Visuality" / Хант Г. О. // Майбутнє навчання починається сьогодні / Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської наукової студентської конференції TESOL. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2003. – С. 92–93.
 • Соколовська С. Ф., Хант Г. О. "Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові" / Соколовська С. Ф., Хант Г. О. // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2004. – № 17. – С. 242–244.
 • Хант Г. О. "Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові" / Хант Г. О. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – № 27. – С. 200–202.
 • Khant G. O. "Die Konversion auf verschiedenen sprachlichen Ebenen als ein effektives sprachökonomisches Mittel" / Khant G. O. // Лінгво-методичні аспекти вивчення іноземної мови у навчальних закладах / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2007. – С. 43–44.
 • Хант Г. О. "Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів сучасної німецької мови" / Г. О. Хант // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. − 2009. − Вип. 48. − С. 221–224.
 • Соколовська С. Ф., Фахурдінова М. А., Хант Г. О. "Textarbeit aktiv und kreativ: Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов" / Соколовська С. Ф., Фахурдінова М. А., Хант Г. О. // – Житомир: Графіка, 2010. – 176 с.
 • Хант Г. О. "Поняттєва складова концепту ПОРЯДОК / ORDNUNG" / Г. О. Хант // Наукові записки. Серія "Філологічна": матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Міжкультурна комунікація: мова − культура − особистість" (Острог, 22–23 квіт. 2010 р.). − Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". − 2010. − Вип. 14. − С. 267–270.
 • Хант Г. О. "Поняттєва складова національно-маркованого концепту пунктуальність / pünktlichkeit" / Г. О. Хант // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Вид-во Волинського ун-ту, 2010. – Вип. 7. − С. 224–226.
 • Хант Г. А. "Концептуальные доминанты немецкой лингвокультуры (на материале фразеологизмов современного немецкого языка)" / Г. А. Хант // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: материалы междунар. заоч. науч.-метод. конф. (Волгоград, 15 апреля 2011 г.): в 3 ч. − Волгоград: ВолГУ, 2011. − Ч. 2. − С. 344–349.
 • Хант Г. О. "Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів" / Г. О. Хант // "Творчий спадок А. О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження": матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21 жовтня 2011 р.). – Київ: Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 383–387.
 • Денисенко Софія, Хант Галина. "Фразеологічна картина світу як джерело етнокультурної інформації" / Денисенко Софія, Хант Галина // "Учені записки Таврійського університету імені В. Вернадського". Науковий журнал. Серія "Філологія. Соціальні комунікації". – Сімферополь : Вид-во ТНУ, 2012. – Т. 15 (64). – № 3 (2). – С. 188–192.
 • Денисенко С. Н., Тараба І. О., Хант Г. О. "Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей" / Денисенко С. Н., Тараба І. І., Хант Г. О. // "Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами" : сб. науч. тр. по итогам ІІІ Междунар. науч. конф. (Белгород, 19-21 марта 2013 года) / отв. ред. проф. Н. Ф. Алефиренко. – Белгород : ИД "Белгород" НИУ "БелГУ", 2013. – С. 400–413.
 • Khant Galyna Oleksandrivna. "Verbalisierung des Konzepts ORDNUNG auf Grund von deutschen Massenmedientexten" / Khant Galyna Oleksandrivna // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. Wissenschaftliche Zeitschrift. – Stuttgart: ORT Publishing, 2013. – № 9-2. – S. 21–22.
 • Хант Г. О. "Вербалізація концепту ПРАЦЬОВИТІСТЬ як елементу німецької фразеологічної картини світу" / Г. О. Хант // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" (Харків, 5−6 лютого 2010 р.). − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. − С. 321–322.
 • Хант Г. "Вербалізація концепту OBRIGKEITSDENKEN на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів" / Галина Хант // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21–22 жовтня 2010 р.). − Львів : ЛДУ БЖД, 2010. − С. 73.
 • Хант Г.О. Вербальна об’єктивація національно-маркованого концепту OBRIGKEITSDENKEN у німецькомовних мас-медійних текстах / Галина Хант // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія / гол. ред. проф. І. В. Ступак. – Одеса: Гельветика, 2016. – С. 202-204.
 • Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems [Electronic resource] / Romanchuk, L., Fedonuk, T., & Khant, G. – 8(3) – 2017. – P. 444-454. – Mode of access: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/021769
 • Assessment of the stability of aquatic ecosystems development on the basis of indicators of the macrophytes fluctuating asymmetry. [Electronic resource]/ Lyudmila Romanchuk, Tatyana Fedonyuk, Viktor Pazych, Roman Fedonyuk, Galina Khant, Anatoly Petruk Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018 – Vol. 4 – No. 10 (94). – Mode of access: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.