Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Дані про вищу освіту

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей». Науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія  і методика професійної освіти отримала у 2018 році.

Сфера наукових інтересів

Вивчення методики викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах і дослідження педагогічних проблем у вищих навчальних закладах.

Загальна кількість публікацій
 
 • Бурмакіна Н.С. Людська діяльність і її вплив на Землю: Метод. розроб. для студентів екологічних спеціальностей / Н.С. Бурмакіна. – Житомир, 2008. – 80 с.
 • Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів: Навчально-методичний посібник / Н.С. Бурмакіна. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 80с.

 • Бурмакіна Н. С., Лихошвед Н. В. Technology of Dairy and Meat Produce Processing / Технологія переробки молочної та м'ясної продукції: навчально-методичний посібник / Н.С. Бурмакіна, Н.В. Лихошвед. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 76 с.
 • Бурмакіна Н.С. Методична розробка для студентів факультету «Ветеринарна медицина» та «ТВППТ» (у співавторстві Маліновський Е.Ф., Ільєнко В.В., Кабаченко О.Д.) – (8 др.а.), 2010.
 • Бурмакіна Н.С., Кабаченко О.Д., Ільєнко В.В. Методична розробка для студентів технологічного і ветеринарного факультетів частина ІІ «Годівля і утримання тварин». – 4 др. арк., 2011.
 • Кабаченко О.Д., Бурмакіна Н.С., Ільєнко В.В. Методична розробка з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Технології виробництва продукції тваринництва» – Житомир, ЖНАЕУ. – 2013. – 131с. (д.а.7,69)
 • Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей / Н.С. Бурмакіна // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (015 – Педагогічні науки). – Житомир. – 2018. – 20 с.

 • Бурмакіна Н. С. Типи магістерських програм та підготовка викладачів для аграрних закладів за кордоном / Н.С. Бурмакіна // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: матеріали науково-практичної конференції. Харків, 9–10 лютого 2018 р. – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» – С. 44–47.

 • Бурмакіна Н.С. Навчальний посібник «ENGISH FOR MANAGERS» з дисципліни «Англійська мова професійого спрямування» для студентів денної форми навчання зі спеціальностей «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД»/ Н.С. Бурмакіна, Р.В. Курносова, Н.В. Лихошвед. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 107 с.
 • Бурмакіна Н.С. Компоненти професійно-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу / Н.С. Бурмакіна // Молодь і ринок. – 2016. - №6 (137). – С. 107-111.
 • Бурмакіна Н.С. Критерії та показники сформованості професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей / Н.С. Бурмакіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. - №3(85). – С. 21-26.
 • Бурмакіна Н.С. Рівні сформованості показників особистісно-рефлексивного критерію професійно-педагогічної компетентності магістранта аграрної спеціальності / Н.С. Бурмакіна // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. - № LXX. – С.17-22.
 • Бурмакіна Н.С. Модель формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей / Н.С. Бурмакіна // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. - № LXXIV, том 1. – С.160-166.
 • Бурмакіна Н.С. Педагогічна підготовка магістранта аграрної спеціальності до майбутньої викладацької діяльності / Н.С. Бурмакіна // Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: [Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 28-29 жовтня 2016 р]. – Запоріжжя. – 2016. – С.64-68.
 • Бурмакіна Н.С. Аналіз поняття «професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу» / Н.С. Бурмакіна // Stav, problem a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace [medzinarodna vedecko-prakticka konferencia 28-29 oktobra 2016]. – м. Сладковічево, Словацька Республіка. – 2016. – С. 80-83.
 • Бурмакіна Н.С. Рівні сформованості показників діяльнісно-практичного критерію професійно-педагогічної компетентності магістранта аграрної спеціальності / Н.С. Бурмакіна / Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць [за заг.ред. проф. С.С. Вітвицької, доц. Н.Є. Колесник]. – Житомир:ФОП «Н.М.Левковець». – 2017, Ч.1. – С.242-246.
 • Бурмакіна Н. C. Ecology : the challenges we face today: навчальний посібник / Н. С. Бурмакіна. Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2019. 118 с.
 • Бурмакіна, Н. С. Принципи навчання як основа формування професійно-педагогічної компетентності студентів в умовах магістратури аграрного закладу вищої освіти. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2–3 лютого 2018 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, с. 127–
 • Бурмакіна, Н. С. Характеристики рівнів сформованості професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2–3 лютого 2018 р. Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», с. 40–42.
 • Бурмакіна, Н. С., 2019. Ефективність застосування інтернет-технологій для вивчення іноземної мови в сучасних нелінгвістичних закладах вищої освіти. Педагогічні науки : збірник наукових праць, випуск LXXХVІІ. Херсон : Херсонський державний університет, с.94–
 • Бурмакіна, Н. С. Особливості підготовки до професійної англомовної комунікації майбутніх лікарів ветеринарної медицини у закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка : випуск 18, Т.1. Видавничий дім «Гельветика», 2019 . С. 87–
 • Бурмакіна, Н. С. Формування прагматичного компонента іншомовної комунікативної компетентності студентів у закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Випуск 69, Т. 2, 2020. Класичний приватний університет. С. 47–
 • Бурмакіна, Н. С. Шляхи удосконалення системи вивчення іноземної мови у нелінгвістичному закладі вищої освіти як необхідна складова реалізації права студента на міжнародну академічну мобільність. Topical Issues of the Development of Modern Science: abstracts of V international scientific and practical conference. Sofia, January 15–17, 2020, C. 298–302.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.