Хант Галина Олександрівна
кандидат філологічних наук 
Дані про вищу освіту

У 2002 році  закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя англійської мови (диплом ТМ № 21223347).

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури (диплом ТМ № 23457400).

У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача німецької мови і літератури (диплом ТМ № 25708345).

У 2018 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю "Облік і оподаткування" та здобула кваліфікацію магістра (диплом М18 № 175675).

 Тема дисертації та рік захисту
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній картині світу».
Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Германські мови» отримала у 2014 році (диплом ДК № 024270).
 
Педагогічний досвід

З 2003 року по 2014 рік працювала на посаді викладача кафедри німецької мови Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З квітня 2016 року – завідувач кафедри іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету.

Сфера наукових інтересів
 • когнітивна лінгвістика;
 • лінгвокультурологія;
 • фразеологія.
Загальна кількість публікацій

23 науково-методичні праці

Основні наукові та методичні праці:
 1. Хант Г. О. Тeaching Monologue to Intermediate Students with the Help of Visuality / Хант Г. О. // Майбутнє навчання починається сьогодні / Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської наукової студентської конференції TESOL. – Житомир : Поліграфічний центр ЖДПУ, 2003. – С. 92–93.
 2. Соколовська С. Ф., Хант Г. О. Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові / Соколовська С. Ф., Хант Г. О. // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2004. – № 17. – С. 242–244. 
 3. Хант Г. О. Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові / Хант Г. О. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – № 27. – С. 200–202. 
 4. Khant G. O. Die Konversion auf verschiedenen sprachlichen Ebenen als ein effektives sprachökonomisches Mittel / Khant G. O. // Лінгво-методичні аспекти вивчення іноземної мови у навчальних закладах / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2007. – С. 43–44. 
 5. Хант Г. О. Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів сучасної німецької мови / Г. О. Хант // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. − 2009. − Вип. 48. − С. 221–224.
 6. Соколовська С. Ф., Фахурдінова М. А., Хант Г. О. Textarbeit aktiv und kreativ: Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов / Соколовська С. Ф., Фахурдінова М. А., Хант Г. О. // – Житомир : Графіка, 2010. – 176 с. 
 7. Хант Г. О. Поняттєва складова концепту ПОРЯДОК / ORDNUNG / Г. О. Хант // Наукові записки. Серія "Філологічна": матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Міжкультурна комунікація : мова − культура − особистість" (Острог, 22–23 квіт. 2010 р.). − Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". − 2010. − Вип. 14. − С. 267–270. 
 8. Хант Г. О. Поняттєва складова національно-маркованого концепту пунктуальність / pünktlichkeit / Г. О. Хант // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Вид-во Волинського ун-ту, 2010. – Вип. 7. −  С. 224–226. 
 9. Гречина Л. Б., Хант Г. О.  До питання про особливості перекладу науково-технічних матеріалів / Гречина Л. Б., Хант Г. О. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2010. Вип. 51. С. 92 –95.  
 10. Хант Г. А. Концептуальные доминанты немецкой лингвокультуры (на материале фразеологизмов современного немецкого языка) / Г. А. Хант // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: материалы междунар. заоч. науч.-метод. конф. (Волгоград, 15 апреля 2011 г.) : в 3 ч. − Волгоград : ВолГУ, 2011. − Ч. 2. −  С. 344–349.
 11. Хант Г. О. Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів / Г. О. Хант // "Творчий спадок А. О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання : до 100-річчя від дня народження" : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21 жовтня 2011 р.). – Київ : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. –  С. 383–387.
 12. Денисенко Софія, Хант Галина. Фразеологічна картина світу як джерело етнокультурної інформації / Денисенко Софія, Хант Галина // "Учені записки Таврійського університету імені В. Вернадського". Науковий журнал. Серія "Філологія. Соціальні комунікації". – Сімферополь : Вид-во ТНУ, 2012. – Т. 15 (64). – № 3 (2). – С. 188–192.
 13. Денисенко С. Н., Тараба І. О., Хант Г. О. Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей / Денисенко С. Н., Тараба І. І., Хант Г. О. // "Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами" : сб. науч. тр. по итогам ІІІ Междунар. науч. конф. (Белгород, 19-21 марта 2013 года) / отв. ред. проф. Н. Ф. Алефиренко. – Белгород : ИД "Белгород" НИУ "БелГУ", 2013. – С. 400–413.
 14. Khant Galyna Oleksandrivna. Verbalisierung des Konzepts ORDNUNG auf Grund von deutschen Massenmedientexten / Khant Galyna Oleksandrivna // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. Wissenschaftliche Zeitschrift. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 9-2. – S. 21–22.
 15. Хант Г. О. Вербалізація концепту ПРАЦЬОВИТІСТЬ як елементу німецької фразеологічної картини світу / Г. О. Хант // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація" (Харків, 5−6 лютого 2010 р.). − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. − С. 321–322.
 16. Хант Г. Вербалізація концепту OBRIGKEITSDENKEN на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів / Галина Хант // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21–22 жовтня 2010 р.). − Львів : ЛДУ БЖД, 2010. − С. 73.
 17. Хант Г. О. Вербальна об’єктивація національно-маркованого концепту OBRIGKEITSDENKEN у німецькомовних мас-медійних текстах / Галина Хант // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: "Філологія" / гол. ред. проф. І. В. Ступак. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – С. 202–204.
 18. Romanchuk, L., Fedonuk, T., & Khant, G. (2017). Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 444-454. Режим доступу: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/021769
 19. Англійська мова / Навчальний посібник для студентів аграрних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів / Хант Г. О., Лазаренко І. С., Коновалова В. А. // Навчальний посібник – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 118 с.
 20. Lyudmila Romanchuk, Tatyana Fedonyuk, Viktor Pazych, Roman Fedonyuk, Galina Khant, Anatoly Petruk (2018). Assessment of the stability of aquatic ecosystems development on the basis of indicators of the macrophytes fluctuating asymmetry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4, No. 10 (94), 2018. – P. 54 – 61. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055
 21. Лексичні та стилістичні особливості сучасного англійсько- та німецькомовного публіцистичного дискурсу / Г. О. Хант, К. А. Разумна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія»: випуск 1 (41) – Ужгород, 2019. – С. 174 – 180.
 22. Німецька мова: навч. посібник / Г. О. Хант, М. В. Мороз. // Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 160 с.
 23. Усова І. В., Хант Г. О. Запозичення та інтернаціоналізація в процесі формування англомовних авіаційних термінів / Усова І. В., Хант Г. О. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації: 2020. Том 31 (70) № 2, Частина 2. С. 249 – 253. 
 24. O. Drebot, O. V. Zubova, G. O. Khant, O. Lukianenko, Ya. V. Cherniak, O. I. Savchuk. Usage of the Earth remote sensing data for the assessment of surface water area dynamics on the basis of Iziaslav district of Khmelnytsky region, Ukraine / O. Drebot, O. V. Zubova, G. O. Khant, O. Lukianenko, Ya. V. Cherniak, O. I. Savchuk // Geodesy, Cartography and Aerial Photography, 2020. Vol. 91. P. 51 – 58.   
 
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.