Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України, спеціальність облік і аудит, 1994–1998 рр.

Аспірантура: Житомирський національний агроекологічний університет, 2007–2010 рр.


Навчальні дисципліни, що викладає

адміністративне право та процес; державна служба; правові основи діяльності органів місцевого самоврядування; публічне управління в сфері національної безпеки; публічне управління та адміністрування; публічне управління; управління агропродовольчою безпекою; управління продовольчою безпекою.

Інформація про кваліфікацію викладача:  економіст-бухгалтер, викладач економічних дисциплін

 

Професійний розвиток викладача

1. Науково-педагогічне стажування у м. Островець-Свентокшиський, Польща (з 22.01.2018 р. по 26.01.2018 р.) на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» в обсязі 2 кредити ECTS (60 годин). 2. Підвищення кваліфікації НПП аграрних вищих навчальних закладів на базі НУБіП з 09.10.2017 р. по 23.10.2017 «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Свідоцтво СС 00493706/004501-17 (108 годин). 3. Навчання на теоретично-практичних курсах по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc» з правом викладання навчальних курсів по роботі з цією програмою (Сертифікат № (В) 00000009), червень 2019 р.

Розвиток викладацької майстерності

1. Тренінг „Własna droga do sukcesu”, сертифікат фонду «Pomoc Polakom na Wschodzie”, за підтримки Канцелярії Сенату Польщі, 10-12 грудня 2019р., Житомир.

 

 

Тема дисертації та рік захисту

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік та контроль витрат на виробництво хмелю» зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Національний Науковий Центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 2012 р.

Сфера наукових інтересів

дослідження теоретичних засад та практик впливу інструментів державного регулювання на розвиток сільських територій 

Загальна кількість публікацій

Автор-співавтор навчальних посібників або конспект лекцій, методичних рекомендацій (для асистентів) Войтенко А. Б. Адміністративне право України / А. Б. Войтенко, В. А. Новак // Методичні рекомендації та навчальна програма курсу. – 2006. – 196 с. Войтенко А. Б. Чорний біль Житомирщини історико-публіцистичний нарис / головний редактор А. Б. Войтенко // – 2001 р. – 446 с. Войтенко А. Б. Теорія держави і права (кредитно-модульна система) : практикум / А. Б. Войтенко, В. А. Новак. – 2012 р. – 80 с. Войтенко А. Б. Конституційне право України навчальний посібник : навч. посібник / А. Б. Войтенко, В. А. Новак. – 2010 р.– 52 с. Войтенко А. Б. Конституційне право України (кредитно модульна система) : практикум / А. Б. Войтенко, В. А. Новак. – 2013 р. – 48 с. Войтенко А. Б. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині / А. Б. Войтенко, В. А. Новак. – 2008 р. – 134 с. Войтенко А. Б. Житомирщина : навчальний посібник з історичного краєзнавства – 2008. – 267 с. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. Войтенко А. Б. Децтралізація та реформування місцевого самоврядування : навч. посібник / А. Б. Войтенко. – Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 469 с.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Золотницька Ю.В. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробничих витрат в хмелярстві / Ю.В. Золотницька // Економіка АПК– 2011 р. - № 11 – С. 23–27.
 2. Золотницька Ю.В. Імітаційне моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат галузі хмелярства / Ю.В. Золотницька // Облік і фінанси. – 2013. – № 1 (59). – 74–79.
 3. Золотницька Ю.В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу / Ю.В. Золотницька // Агросвіт – 2015 р. – № 14 (липень) – 17–22.
 4. Золотницька Ю.В. Облікова політика суб’єктів суспільного інтересу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку / Ю.В. Золотницька // Облік і фінанси. – 2017. – № 4 (78). – 28–32.
 5. Золотницька Ю.В. Лісоресурсна база Житомирщини: проблеми та можливості експлуатації / Ю.В. Золотницька // м. Житомир, «Вісник ЖНАЕУ», 2018. – С. 82–86.
 6. Золотницька Ю.В. Оцінка ефективності реалізації програмно-цільового методу бюджетування у Житомирській області / Ю.В. Золотницька // International Scientific-Practical Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: Baltija Publishing – С. 180–184.
 7. Золотницька Ю.В. Інноваційні методики викладання облікових дисциплін у контексті євроінтеграції України / Ю.В. Золотницька // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland: WSBiP, 2018. – p. 25–27.
 8. Золотницька Ю.В. Аспекти запровадження системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту у територіальних громадах / Ю.В. Золотницька, О.М. Дмитренко // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Житомир, 24 травня 2018 р.): тези доповідей – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С. 208–212.
 9. Золотницька Ю.В. Проблеми обліку витрат інноваційної діяльності аграрного сектору / Ю.В. Золотницька // Наукові читання – 2018. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2018. – Т. 3. – С. 43–44.
 10. Zolotnytska Y. Small farms and organic production / Industrial versus small farms– competitors or partners. Jachranka, Poland 10-12.12.2018 r. https://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminaria-i-konferencje/22831,18,3,0, miedzynarodowa-konferencja-w-jachrance-(grudzien-2018).html
 11. Золотницька Ю.В. Податкова самоідентифікація сімейного фермерства – реалії та перспективи / Ю.В. Золотницька // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Житомир, 15 травня 2019 р.): тези доповідей – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 92–97.
 12. Золотницька Ю.В. Публічний менеджмент як фактор зміцнення соціального капіталу сільських територій / Ю.В. Золотницька // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: Матеріали V Міжнародного науково-практичного форуму, 25 жовтня 2019. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019.. – С. 61–64.
 13. Золотницька Ю.В. Аграрна політика Європейського Союзу: досвід для України в умовах децентралізації / Ю.В. Золотницька // Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 28–29 листопада 2019 р.): тези доповідей – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 139–142.
 14. Золотницька Ю.В. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку праці сільських територій України / Ю.В. Золотницька, М.Ю. Лукомський // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів (м. Житомир, 05 грудня 2019 року). – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2019 – С. 456–461.