Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

докторант

Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2014–2015 рр.

Дані про вищу освіту

ДВНЗ «Державний агроекологічний університет України» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД», 2001–2006 рр.

Аспірантура: Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2006–2009 рр.

Докторантура: Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2014–2016 рр.

Підвищення кваліфікації:

 • Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2013 р.;
 • Асоціація правників України, програма заходів в рамках Всеукраїнської школи з права інтелектуальної власності, 2014 р.;
 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, програма стажування та дослідницької роботи, 2015 р.;
 • Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та Міністерство освіти і науки України, спільна програма підвищення кваліфікації фахівців вищих навчальних закладів в рамках циклу навчальних семінарів з питань інтелектуальної власності, 2016 р.
Тема дисертації та рік захисту

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління економічними ризиками корпоративних підприємств аграрної сфери», Житомирський національний агроекологічний університет, 2010 р.

Сфера наукових інтересів

Інноваційний розвиток аграрної економіки, комерціалізація та менеджмент інтелектуальної власності.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 50-ти наукових та науково-методичних праць.

Google Scholar

Основні наукові та методичні праці:
 • Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 276 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, лист 1/11-6642 від 06.05.2014 р.)
 • Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2014. – 163 с.
 • Литвинчук І. Л. Наукова школа менеджменту інтелектуальної власності в агроекономічних дослідженнях / І. Л. Литвинчук // Актуальні проблеми економіки. – К., 2016. – № 11. – С. 8–22. (SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform).
 • Литвинчук І. Л. Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України / І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко // Бізнес-інформ. – 2016. – №10. – С. 212–223. (Index Copernicus, Base).
 • Литвинчук І. Л. Внутрішній трансфер технологій в системі «наука – виробництво»: вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу / І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко // Агросвіт. – 2016. – №13–14. – С. 30–38. (Google Scholar, Index Copernicus).
 • Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження) / О. В. Скидан, І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко, С. В. Дубінченко // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 139–148. – (РІНЦ, Google Scholar, EBSCO Publishing, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Base).
 • Литвинчук И. Л. О перспективности исследований в сфере управления интеллектуальной собственностью научно-образовательных учреждений аграрной отрасли [Електронний ресурс]/ И. Л. Литвинчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – N5 (15). – С. 167–173. – URL: http://economics.opu.ua/ files/archive/2014/n5.html. (РІНЦ, Google Scholar, EBSCO Publishing, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory).
 • Литвинчук И. Л. Роль ИТ-аутсорсинга в развитии электронного обучения украинскими вузами / И. Л. Литвинчук // – Scientific and Technical Journal «Radioelectronics & Informatics» (in concurrence with the TTTC CS IEEE). – Special Edition №1(60), 2013. – р. 94–96. (Index Copernicus).
 • Литвинчук І. Л. Макросоціологічний аналіз проблем управління інтелектуальною власністю в аграрному секторі економіки України (за матеріалами опитування виконавців наукових та науково-технічних робіт) [Електронний ресурс] / І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електронне фах. вид. – 2015. – № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Google Scholar, Index Copernicus).
 • Литвинчук І. Л. Дорожня карта вирішення проблеми академічного плагіату [Електронний ресурс] / І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електронне фах. вид. – 2014. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3229&p=1. (Google Scholar, Index Copernicus).
 • Литвинчук И. Л. Фандрайзинг в научно-образовательных учреждениях: основные источники привлечения ресурсов / И. Л. Литвинчук // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. – Special number, 2013, р. 349–351 (IET Inspec)
 • Литвинчук И. Л. Государственное регулирование инновационного развития аграрного сектора экономики / И. Л. Литвинчук // Eastern-European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften) : Düsseldorf (Germany) : Auris Verlag. – 2013. – 2. – Р. 37–38. (DOI 10.12851 / EESJ 201304ART8, Google Scholar)
 • Литвинчук И. Л. Право интеллектуальной собственности на учебно-методическое обеспечение дисциплины: конфликт интересов / И. Л. Литвинчук // ПОРТ – Профессиональное образование и рынок труда. – Екатеринбург, 2014. – №1 (5), январь. – с. 38–39. (РІНЦ)
 • Литвинчук И. Л. История экономико-правового регулирования отношений интеллектуальной собственности / И. Л. Литвинчук // Анналы научной теории развития общества, 2014. – №1(14) – с. 7–16. (РІНЦ)
 • Литвинчук І. Л. Форсайт аграрної економіки в контексті NBIC-конвергенції / І. Л. Литвинчук // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2013. – Т. 18, вип. 1/1. – С. 221–225.
 • Литвинчук І. Л. Ефективність бюджетного фінансування аграрної науки України / І. Л. Литвинчук // Euro-American Scientific Cooperation. Research articles. –Peterborough, Ontario, Canada: Publisher «Accent Graphics Communications», 2013.– Vol. 1 – p. 29–36.
 • Литвинчук І. Л. Результати моніторингу винахідницької активності закладів НААН України / І. Л. Литвинчук // Zbior raportow naukowych. Тrendy współczesnej nauki (29.08.2013 – 31.08.2013). – Gdansk : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – T. 2. – str. 26–29.
 • Литвинчук И. Л. Роль эндаументов в развитии научно-исследовательской деятельности украинских вузов / И. Л. Литвинчук // Economic development of the EU and CIS countries in globalization : Publication of scientific papers of the International Scientific and Practical Congress (Bern, Switzerland, May 31, 2013): The International Scientific Association of Economists «Consilium». – Bern, – Р. 128–130.
 • Литвинчук И. Л. Социологический мониторинг проблем трансформации института интеллектуальной собственности / И. Л. Литвинчук // Economics and Management Science & Studies – Innovative Solutions : Book of Abstracts of the II International Scientific-Practical Conference (June 26–27, 2015). – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. – p. 40.
 • Литвинчук І. Л. Генезис ідеї інтелектуалізації як відображення зміни теоретичних підходів до розуміння економічних проблем суспільства / І. Л. Литвинчук // Vzdelávanie a spoločnosť: medzinárodný nekonferenčný zborník. – Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. – 516 с. – С. 301–319.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.