Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій»

 

Професійний розвиток викладача

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019

Курс з авторського права для журналістів, Центр демократії та верховенства права, 2018

Курс з відкритих даних та їх візуалізації DataUp Learning Camp, Державне агентство з питань електронного урядування України в партнерстві з проектом Фонду Євразія “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS”, 2019

 

ORCID ID

0000-0001-5919-6560

Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UnYZ2EQAAAAJ&hl=uk

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним  господарством на тему «Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій» захистила у 2012 році в Житомирському національному агроекологічному університеті

Сфера наукових інтересів

дослідження еколого-економічних аспектів виробництва та використання біологічних видів палива

Загальна кількість публікацій

Автор-співавтор навчальних посібників або конспект лекцій, методичних рекомендацій (для асистентів)

 1. Еколого-економічне управління підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. Є. І. Ходаківського. Державний агроекологічний університет. – 2007. – 134 с.
 2. Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, І. Л. Литвинчук, М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, С. В. Тищенко, В. А. Якобчук, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с.
 3. Іванюк О. В. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2014. – 163 с.
 4. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.

Основні публікації (до 20)

 1. Іванюк О. В. Перспективні напрямки розвитку біопаливного виробництва в Україні / О. В. Іванюк // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2008. – Вип. 240: Т 5. – С. 1136–1372.
 2. Іванюк О. В. Перспективи енергетичного використання біомаси / О.В. Іванюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 1 (45). – С. 83–88.
 3. Іванюк О. В. Економіка та менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. Г. Грабар, О. В. Іванюк, О. А. Прокопчук, Є. І. Ходаківський. – К. : – ЦУЛ – 2010. – 310 с.
 4. Іванюк О. В. Економічна оцінка виробництва біопалива з відходів лісового господарства / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 40–43.
 5. Економіка та менеджмент інноваційної діяльності: навч. посіб. / І. Г. Грабар, О. В. Іванюк, Н. Л. Овандер, О. А. Прокопчук, Є. І. Ходаківський, К. О. Яроцька. − К.: Центр навчальної літератури. – 2010. − 323 с.
 6. Іванюк О. В. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) : монографія / О. М. Віленчук, І. Л. Литвинчук, І. Є. Януль, О. В. Іванюк, В. О. Смаглій; за заг. ред. Є.І. Ходаківського. – Житомир : Полісся, 2013. – 323 с.
 7. Іванюк О. В. Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій : монографія / О. В. Іванюк. – Житомир : Сонечко, 2013. – 189 с.
 8. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України. Монографія. / В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець, О. В. Іванюк та інші. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.
 9. Іванюк О. В. Напрями розвитку органічного землеробства в зоні Полісся / О. В. Іванюк, В. О. Іванюк // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Полісся, 2014. – С. 329–334.
 10. Іванюк О.В. Комерціалізація інтелектуальної власності за пріоритетністю інновацій / О.В. Іванюк // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 р. – Одеса : Вид-во Бондаренко М.О., 2017. – С. 148–149.
 11. Іванюк О. В. Публічне управління в умовах інтелектуальної економіки / О. В.Іванюк, М. Ф.Плотнікова, Є. І.Ходаківський // Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – С. 188–194.
 12. Іванюк О. В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування / О. В. Іванюк, І. В. Кравець, В. П. Якобчук / Інвестиції: практика та досвід. – 2018.– №7. – С. 105–109.
 13. Іванюк О. В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління/ О.В.Іванюк, В.А. Довженко, І.В. Кравець// Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» – №4. – 2018. – Режим доступу до журналу http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1220.
 14. Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції: навчально-наочний посібник / Іванюк О.В., Литвинчук І.Л. - Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 74 с.
 15. Іванюк О. Соціальний франчайзинг / Іванюк О. / Дискусії з актуальних питань соціального підприємництва: Матеріали 64-го Саміту соціального підприємництва, 24 травня 2019 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – с.58-63 
 16. Іванюк О.В. Проектно-орієнтоване управління розвитком територіальних громад / І.Л. Литвинчук, О.В. Іванюк / Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України: монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – с. 131-150.
 17. Іванюк О. В. Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка їх якості / О В. Іванюк, С. В. Шостак / Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації: зб. наукових праць. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. - с. 143-146.
 18. Іванюк О В. Система стримувань і противаг у територіальній організації влади в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О В. Іванюк, С. В. Шостак / Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів (м. Житомир, 05 грудня 2019 року). – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2019. - с.287-294.