Посада

Доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Працює в Поліському національному університеті з 2007 р.

Педагогічний стаж – 20 років

Професійний стаж – 6 років

Scopus Author ID: http://www.researcherid.com/rid/A-8931-2018, h-index = 0

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5650-5575

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbAgh8IAAAAJ&hl=uk, h-index = 2

 

 

Базова освіта:

 • Диплом про закінчення Інституту підприємництва та сучасних технологій м. Житомир за спеціальністю 07.050.104 «Фінанси» від 13.06.2000 р. МБ Н  Х № 014859.
 • Диплом про закінчення Житомирського державного технологічного університету за спеціальністю «Туризм» від 31 грудня 2018 р. М18 №152156.
 

Навчальні курси: рекреалогія, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, туроперейтинг, організація туристичних подорожей, організація ресторанної справи, організація послуг гостинності та харчування в туризмі, національні туристичні організації та організація управління дестинаціями, організація дозвілля і анімаційних послуг.

 

Активності та досягнення:

 • член «Асоціації індустрії гостинності України»

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна грамота Житомирського національного агроекологічного університету(2019р.)
 • Почесна грамота Поліського національного університету (2020р.)

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломна освіта. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СС 00493706/001597-16, видане 15 грудня 2016 р. № 1597.

Міжнародна діяльність :

Участь в проекті:  «Проект в галузі промислової енергетики: Аспирація приміщень та літейного двору ДП (ЧАО «ММК ім Їльїча) ООО «І.КОММ ЕНЕРДЖИ», Україна та компанії «Hamnet» Spol. sr.o (Чешська Республика) в особі г-на Лудека Дембовського.

Закордонні стажування:

«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та  його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща, 2020 р. (180 ECTS).

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: “Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств”,» (08.00.04 – економіка і управління підприємствами (сільське господарство і АПК) (Житомир, 2007)

Сфера наукових інтересів

туризм, розвиток та функціонування туристичної індустрії та індустрії гостинності, державне управління та адміністрування, економічна теорія та історія економічної думки, енергозбереження та альтернативні види палива.

Загальна кількість публікацій
Основні наукові та методичні праці:

Публікації:

 • Тищенко С.В. Сучасний стан розвитку туристичної галузі Житомирщини Науковий вісн. Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. 2020. Вип. 5(409) С. 133 – 140.
 • Тищенко С.В. Управління формуванням організаційного механізму створення кадастру туристських ресурсів. Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: ХДАЕУ, 2020. – С 262-267 с.
 • Тищенко С.В. Туризм як засіб психологічної та соціальної підтримки груп ризику та людей з особливими потребами. Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць [за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 21 квітня 2020 р.)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / М-во освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С. 188-191.
 • Тищенко С.В. Характеристика туристичних послуг сільського зеленого туризму в Житомирській області [Текст] / С. В. Тищенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2019. Вип. 31, № 1-2. Вінниця, 2019. 187 с. Scientific С. 177–187.
 • Тищенко С.В. Державно-приватне партнерства в контексті системного розвитку гастрономічного туризму України [Текст] / С. В. Тищенко // Географія та туризм. 2019. Випр. 49. С. 24–37.
 • Тищенко С.В. Основні джерела формування ресурсної бази туристичного продукту // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2019 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2019. – С. 493-495.
 • Тищенко С.В. Калініна І.С., Бігун Є.О. Інноваційний трудовий потенціал підприємства як об’єкт управління Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – с. 278-279.
 • Тищенко С.В., Коурова Н.Ю. Харченко Т.В. Формування інтелектуального потенціалу підприємницьких структур. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – с. 281-282.
 • Тищенко С.В. Сучасний стан і тенденції розвитку сфери туризму Житомирської області. The 2nd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23-25, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. рp.332-337.
 • Тищенко С.В. Сучасний стан і тенденції розвитку виставково-ярмарочної діяльності. The 2 nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” October 30-31, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 349-357 p.
 • Тищенко С.В. ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. 441 p. 20-29 р.
 • Тищенко С.В. ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ: СУЧАСНИЙ ЕТАП. The 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (December 4-6, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. 1079 p. С.305-310.
 • Тищенко С.В. Сільський зелений туризм в контексті розвитку нетрадиційної форми господарювання [Текст] / С. В. Тищенко // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. : Географ. Науки. – 2018. – Вип. 8. – С. 293–301.
 • Тищенко С.В., Якобчук В. П., Захарина О.В. Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства. // Наукові горизонти. – 2018. – № 6. – С. 61–71.
 • Тищенко С.В., Якобчук В. П., Пугачова Н.С. // Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 83–87.
 • Тищенко С.В. Становлення сільського зеленого туризму на теренах Житомирщини [Текст] / С. В. Тищенко // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус та ін. – Суми, 2018. – Вип. 9. – С. 176–183
 • Тищенко С.В., Якобчук В. П., Захарина О.В. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна // Державне управління: удосконалення та розвиток – 2018. – № 3. С. 51–56 – Режим доступу до журналу: http: ekonomy.nayka.com.ua.
 • Тищенко С. В., Якобчук В. П. Зелені садиби Житомирщини // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали I Всеукр. Наук.-прак. Конф., 26 трав. 2017 р. – Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2017. – С. 141–145.
 • Тищенко С.В., Шмигель О.В. Розвиток туризму в контексті глобалізації на теренах Житомирської області. / С.В. Тищенко, О.В. Шмигель // Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: матеріали Всеукр. ноук. - практ. конф., (м. Житомир, 18 травня 2017 р.) - Житомир: ЖНАЕУ, 2017 - С. 215-221
 • Тищенко С. В., Ярош С. В., Якобчук В.П. Запровадження системи менеджменту якості на підприємстві // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали II наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених, присвяч. пам’яті М. П. Поліщука, 11 трав. 2017 р. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – С. 22–24

Навчальні посібники:

 • Якобчук В. П. Економічна теорія : підручник / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В.А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова // Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 450 с.
 • Краєзнавство І. К. Нестерчук, Г. Л. Махорін, С. В. Тищенко,Т. М. Чернишова. Навчальний посібник.-Житомир: Вид. ПП «Рута», 2019. 188с.
 • Скидан О. В., Якобчук В. П. Дацій Н. В., Ходаківський Є. І., Симоненко Л. І., Сайкевич М. І., Довженко В. А., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Захаріна О. В., Тищенко С.В., Німко О. Б., Литвинчук І. Л., Іванюк О. В., Кравець І. В., Черниш Р. Ф., Семенець Г. В., Якобчук В. А., Бражевський В. М., Пугачова Н. С. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 • Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки [Текст]: Навч. Посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В Тищенко – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 476 с.
 • Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Литвинчук І.Л., Сайкевич М.І., Симоненко Л.І., Тищенко С.В., ЯклбчукВ.А., Пугачова Н.С. Економічна теорія: навч.посіб. / за заг.ре. В.П. Якобчук. – Єитомир: В.Б. Котвицький, 2015. – 456с.

Основні науково-методичні публікації:

 • Тищенко С.В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Рекреалогія» для студентів денної та заочної форми спеціальності 242 «Туризм» : ЖНАЕУ, 2020. - 27 с.
 • Тищенко С.В. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреалогія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм, Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 28с.
 • Тищенко С.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Організація туристських подорожей» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм, Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 17с.
 • Нестерчук І.К., Тищенко С.В., Чернишова Т.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туроперейтинг» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм, Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 19с.
 • Тищенко С.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з навчальної дисципліни «Організація ресторанної справи» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм, Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 26с.
 • Тищенко С.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рекреалогія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм, Житомир: ЖНАЕУ, 2021. 26с.

Авторські свідоцтва:

 • Про реєстрацію авторського права. № 70088. Комп’ютерна програма «Облік енергоресурсів Ен. Про». Ярош С.В., Тищенко С.В., Савчук Я.В. від 26.01.2017.
 • Отримання акту впровадження результатів наукових досліджень у виробництво (сертифікат SIC.MS.040.ISO9001.105 за стандартом ISO 9001:2015 у міжнародній системі сертифікації).

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Тищенко С.В., Наумчук В.В. Основні напрями розвитку аграрної галузі Житомирщини // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи (2016 р., ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26 травня 2016 року).

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся (Державний реєстраційний номер 0117U007357).

Контакти:

Тел.: +380972795781

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 5, корпус 1