Посада

Доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси». 

У 2018 році здобула ступінь магістра з туризму.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) на тему «Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств» захистила у 2007 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Подієвий туризм, рекреалогія, технологія ресторанної справи, сільський зелений туризм, дослідження процесу формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств, розвиток туризму, інтелектуалізація туристичної діяльності, удосконалення туроперейтингу в Україні.

Загальна кількість публікацій

Більше 60 публікацій, з них у фахових виданнях – 30. Навчальних посібників – 2. Навчально-методичних праць – 11.

.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Тищенко С.В. Методика дослідження енергозбереження об’єктів державної та комунальної сфер / С.В. Тищенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 5.
  2. Тищенко С. В. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери міста Житомира / С. В. Тищенко // Сталий розвиток економіки – 2014. – № 1 [23]. – С. 73–79.
  3. Тищенко С.В., Якобчук В.А. Формування концептуальних підходів щодо становлення інтелектуальної економіки / Тищенко С.В., Якобчук В.А // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: матеріали Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф. З між нар. Участю.-Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С.31.
  4. Тищенко С.В. Характеристика туристичних послуг сільського  зеленого туризму в Житомирській області / С. В. Тищенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2019. Вип. 31, № 1–2. Вінниця, 2019. С. 177–187.
  5. Тищенко С.В. Основні джерела формування ресурсної бази туристичного продукту // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 травня 2019 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2019. – С. 493–495.
  6. Тищенко С.В. Формування події як унікального інструменту розвитку туристської галузі // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 96–97.
  7. Захаріна О. В. Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства / О. В. Захаріна, С. В. Ярош, С. В. Тищенко // Наукові горизонти. – 2018. – № 6. – С. 61–71.
  8. Якобчук В. П. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 83–87.
  9. Якобчук В. П. Теоретико-методичні засади формування проведення енергетичного аудиту / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт. – 2016. – № 7. – С.51–56.