Посада

Професор кафедри туризму

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Дані про вищу освіту

В 1965 році закінчила економічний факультет ВСХІЗО і одержала кваліфікацію «Вчений агроном-економіст». З 1969 по 1971 рік навчалась в аспірантурі УСХА, підготувала і захистила у 1971 році кандидатську дисертацію по темі «Кількісна і якісна оцінка процесу інтенсифікації в сільському господарстві» 

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році захистила докторську дисертацію «Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: теорія, методологія, практика» в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 8.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Сфера наукових інтересів

Екологічна статистика, метрологія, стандартизація, сертифікація і ризики, а також методологія комплексної оцінки екологічного стану природних, соціальних та економічних ресурсів.

.

Загальна кількість публікацій

Понад 240 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 7 монографій, 3 підручники і 41 навчальний посібник.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Тарасова В. В. Фактори впливу довкілля на стан здоров’я населення  / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2012. - № 2(1). - С. 287-292.
 2. Екологічна статистика. Теоретичні основи та лабораторний практикум на базі комп’ютерних технологій в системі Excel: [підруч.] другий випуск з грифом МОНУ/ В. В Тарасова, Н. О. Парфенцева, І. М. Ковалевська. – К.: Центр навчальної літератури, 2013.
 3. Тарасова В. В. Кореляційний аналіз стану охорони здоров’я населення України / В. В. Тарасова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2013. - № 4. - С. 67-75.
 4. Тарасова В. В. Екологізація економіки та екологічність виробництва в регіонах України / В. В. Тарасова // Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 128-133.
 5. Тарасова В. В. Графический метод исследования экологического состояния окружающей среды / В. В. Тарасова // Статистика України. – 2013. – №3. – С. 9–15.
 6. Тарасова В. В. Екологізація економіки та екологічність виробництва в регіонах України / В. В. Тарасова // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 128–133.
 7. Тарасова В. В. Статистична оцінка впливу екологічного стану довкілля на соціально-економічний розвиток / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : доп. за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 23 трав. 2013 р. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління і права, 2013. – С. 19–23.
 8. Тарасова В. В. Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах / В. В. Тарасова // Бізнес Інформ. - 2013. - № 7. - С. 54-60.
 9. Тарасова В. В. Методологія системного підходу до оцінки безпеки довкілля  / В. В. Тарасова, Ковалевська І.М. // Глобальні та наці. проблеми економіки. Електрон. наук.-фах. вид. № 22, 2018.
 10. Тарасова В. В. Методичні підходи до оцінки і нормування антропогенних ризиків екологічної безпеки довкілля / Ковалевська І.М., В. В. Тарасова // Електрон. науково-практ. журн. № 16, 2018.
 11. Тарасова В. В. Економічний аналіз руху грошових коштів тур підприємств / В. В. Тарасова // Економіка та суспільство: елек. наук. фах. вид., Мукачево, 2019.