Посада

доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2005 р. закінчив факультет лісового господарства ЖНАЕУ, здобув спеціальність «Інженер-еколог лісового господарства».

Тема дисертації та рік захисту

У 2015 році захистив дисертаційну роботу на тему «Управління лісокористуванням в умовах радіоактивного забруднення» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Сільський зелений туризм, управління лісокористуванням в умовах радіоактивного забруднення, забруднення радіонуклідами лісових екосистем України.

Загальна кількість публікацій

30 публікацій, з них у фахових виданнях – 20. Навчально-методичних праць – 10, навчальних посібників – 2, підручників – 2, монографій  -1.

Основні наукові та методичні праці:
 • Мартинчук І. В. Сучасний стан забруднення радіонуклідами лісових екосистем України / І. В. Мартинчук // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 2. – С. 88–94.
 • 2. Андреєва О. Ю. Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів / О. Ю. Андреєва, І. В. Мартинчук // Вісн. Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. Фітопатологія та ентомологія. – 2017. – № 1/2. – С. 11–17.
 • 3. Залучення іноземних інвестицій до розвитку зеленого туризму / О. В. Скидан, О. Г. Булуй, М. Ф. Плотнікова, І. В. Мартинчук // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку : матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнар. участю, 29 листоп. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 48–50.
 • 4. Публічне управління у розвитку сільських територій / О. В. Скидан, О. Г. Булуй, І. В. Мартинчук, М. Ф. Плотнікова // Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 28 листоп. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 97–102.
 • 5. Мартинчук І. В. Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності / І. В. Мартинчук, О. В. Скидан, М. Ф. Плотнікова // Наукова молодь–2017 : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, 14 груд. 2017 р. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – С. 294–297.
 • 6. Андреєва О. Ю. Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів / О. Ю. Андреєва, І. В. Мартинчук // Вісник ХНАУ. Серія "Фітопатологія та ентомологія". – 2017. – № 1. – С. 11–17.
 • 7. Андреєва О. Ю. Економічні аспекти вирубування дерев, заселених стовбуровими шкідниками, у соснових лісах Полісся / О. Ю. Андреєва, І. В. Мартинчук // Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 2. С. 31—36.
 • 8. Andreieva O. Y. Health condition and colonization of stem insects in Scots pine after ground fire in Central Polissya / O. Y. Andreieva, O. P. Zhytovа, I. V. Martynchuk // Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2018, Vol. 60 (3), 143–153
 • 9. Николюк О. М. Методика оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк, І. В. Мартинчук // Проблеми економіки. – 2018. – № 1 (35). – С. 207–213.
 • 10. Мартинчук І. В. Зелений туризм у розвитку сільських територій / І. В. Мартинчук, М. Ф. Плотнікова, М. Ю. Ващенко // Наука. Молодь. Екологія – 2018 : зб. матеріалів ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 трав. 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 136–140.
 • 11. Плотнікова М. Ф. Зелений туризм як механізм багатофункціонального розвитку / М. Ф. Плотнікова, І. В. Мартинчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 12. – С. 98–106.
 • 12. Плотнікова М. Ф. Пермакультура як механізм забезпечення благополуччя тварин / М. Ф. Плотнікова, І. В. Мартинчук // Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19−20 квіт. 2018 р. – К. : НУБіП України, 2018. ‒ С. 158−159.