Посада

Старший викладач кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Державну агроекологічну академію України м. Житомира і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Радіоекологія».

Тема дисертації та рік захисту

У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Еколого-технологічне обґрунтування технологічного процесу знезаражування органічних відходів тваринництва» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук із спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів

Екологічні особливості функціонування природних та штучних екосистем на території Полісся, екологічний туризм.

Загальна кількість публікацій

Загальна кількість наукових праць – близько 28 публікацій, з них 1 навчальний посібник, патент, у фахових виданнях – 9 публікацій.

Основні наукові та методичні праці:
 • Інженерна екологія: Ч II. / [Б.А. Шелудченко, В.В. Дорощенко, В.І. Котков, І.А. Шелудчеко]. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2001. – 220 с.
 • Рябцева Н.О. Обґрунтування термохімічного режиму приготування органо-мінерального добрива-меліоранта при знезараженні органічних відходів / Н.О. Рябцева // Агроекол. журнал. – 2009. – Спец. вип.– С. 286-289.
 • Рябцева Н.О. Моделювання термохімічного процесу обеззараження гною як метод оцінювання ефективності існуючих технологій дезінвазії / Н.О. Рябцева // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Херсон, 2010. – № 72. – С. 168-174.
 • Рябцева Н.О. Вплив теплотворної здатності оксиду кальцію на агрохімічні показники органо-мінеральної суміші / Н.О. Рябцева // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – №1(28). – С. 362-369.
 • Рябцева Н.О. Енергетична ефективність застосування органо-мінеральних меліоративних сумішей при вирощування хмелю / Н.О. Рябцева, І.В. Шудренко // Агропромислове виробництво Полісся. – 2011. – №14. – С. 89-92.
 • Грабар І.Г. Моделювання процесу знезаражування відходів з позиції хімо-термо-активаційних процесів арреніусівського типу / І.Г. Грабар, Н.О. Рябцева // Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технологічного університету. – 2011. – Спец. вип.: до VI наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – C. 209-212.
 • Рябцева Н.О. Ефективність знезаражування органічних відходів тваринництва оксидом кальцію / Н.О. Рябцева, Д.В. Фещенко // Вісник Білоцерківського національного аграрного університету. Агробіологія. – 2011. – №6 (86). – С. 72-77.
 • Довгій Ю. Ю. Порівняльна ефективність знезаражування гною різних видів сільськогосподарських тварин реагентами хімічної природи / Ю. Ю. Довгій, Д. В. Фещенко, Н. О. Рябцева, В. А. Корячков, О. А. Згозінська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. - №2 (69). – С. 92-94.
 • Рябцева Н.О. Аналіз термічного процесу при знезаражуванні органічних відходів тваринництва / Н.О. Рябцева // Наука. Молодь. Екологія – 2009: зб. матеріалів V наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 43-45.
 • Рябцева Н.О. Розробка математичної моделі опису термічного режиму приготування органо-мінеральної сумішки / Н.О. Рябцева // Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених [«Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва»]. – К.: Інститут агроекології УААН, 2009. – С. 89-90.
 • Рябцева Н.О. Залежність врожайності та якості продукції хмелю від внесеного органо-мінерального добрива / Н.О. Рябцева // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів та студентів [«Інновації для сільського господарства»]. - Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2009. – С. 8-9.
 • Патент на винахід № 43059 А України, С 09 К 17/40, С 05 G 3/04. Спосіб отримання біологічно-знезараженого органо-мінерального добрива-меліоранта / Б.А. Шелудченко, І.Г. Грабар, Н.О. Пінчук [та ін.]; заявник та патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет. – № 200101 03 08; заявл. 15.01.2001; опубл. 15.11.2001, Бюл. №10.
 • Рябцева Н.О. Вплив внесення меліоративної знезараженої гноє-вапняної суміші на урожай шишок хмелю / Н.О. Рябцева // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в системі захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів»]. - Житомир, 2014 р. – С. 53-53.
 • Рябцева Н. О. Ефективність застосування гноє-вапняної суміші в сучасних умовах / Н. О.Рябцева // Материали VII міжнародної науково практичної конференції («Оброзованието и наука та на XXI век – 2012»), (17-25 октомври 2012). – София: «Бял ГРАД-БГ», 2012. – С. 67-69.
 • Рябцева Н. О. Визначення оптимального складу і рівня ефективності рецептури гноє-вапняної суміші за еко-гігієнічними та агроекологічними аспектами / Н. О. Рябцева // Materially VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference [«zpravy vedecke ideje – 2012»], (27 rijna – 05 listopadu 2012 roku). – Praha: Publishing House «Education and Science», 2012. Р. – 39-41.
 • Кока Б. Застосування оксиду кальцію – екобезпечний шлях утилізації органічних відходів тваринництва / Б. Кока, Н.О. Рябцева [Електронний ресурс] // Студентські читання – 2013. Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2014. – т 4. Режим доступу: Студентськінаукові читання-2013 (Том IV)
 • Нурмухаммедов А.К. Розвиток фузаріозної гнилі коренеплодів на різних за стійкістю сортах та гібридах цукрових буряків / А.К. Нурмухаммедов, О.М. Невмержицька, Н.О. Рябцева // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження академіка В.Ф. Пересипкіна [“Фітопатологія: сучасність і майбутнє»]. – К.: 2014. – С. 61-62.