Посада

Доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

Кандидат біологічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1990 році закінчила з відзнакою Львівський державний медичний інститут, здобула спеціальність – «Фармація».

Тема дисертації та рік захисту

У 2007 році захистила дисертаційну роботу на тему: “Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення” в Національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступень кандидата біологічних наук.

Сфера наукових інтересів

Рекреалогія, рекреаційні ресурси та їх раціональне використання, курортологія, радіобіологія, клітинна біологія.

Загальна кількість публікацій

Загальна кількість наукових праць – більше 200 публікацій, з них у фахових виданнях – 33 публікацій. Навчальний посібник – 1. Навчально-методичних праць – 24.

Основні наукові та методичні праці:
 • Дунаевская О. Ф. Особенности морфологии селезёнки у жвачных и лошадей / О. Ф. Дунаевская // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции. – Гродно: ГГАУ, 2015. – С. 190-191.
 • Дунаєвська О. Ф. Вікові особливості морфометричних показників селезінки тварин // І Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки»: збірник статей. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2015. – С. 102-104.
 • Горальський Л. П. Морфологія селезінки у сільськогосподарських тварин / Л. П. Горальський, О. Ф. Дунаєвська // Наук. вісник Львівського нац. ун-ту вет. медицини ім С. З. Гжицького – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61). – Ч. 2. – С. 7-13.
 • Дунаєвська О. Ф. Особливості морфології селезінки овець романівської породи / О. Ф. Дунаєвська // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; Вип. 82, Т. 2, К. 2. – Запоріжжя, 2015. – С. 171-177.
 • Дунаевская О. Ф. Особенности морфологии селезёнки овец романовской породы / О. Ф. Дунаевская // Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії. Зб. тез доповідей УІ конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, м. Запоріжжя, 16-18 вересня 2015 р. / під ред. проф. М. А. Волошина. – Запоріжжя: ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», 2015. – С. 39.
 • Дунаевская О. Ф. Влияние условий содержания и удельной активности рациона питания на животных из радиоактивно загрязненной местности / О. Ф. Дунаевская, И. Н. Сокульский, Н. Л. Колесник //Материалы Международной научной конференции «Агроэкологические аспекты развития АПК». – Брянск: ГАУ, 2015. – С. 5-7.
 • Дунаєвська О. Ф. Морфогенез селезінки у хребетних тварин / О. Ф. Дунаєвська // Наук. вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». – К.: НУБіП України, 2015. – Вип. 227. – С. 81-87.
 • Дунаєвська О. Морфологічні особливості селезінки амфібій / О. Дунаєвська // Сб. науч. тр. «Актуальные научные исследования в современном мире»: материалы VII Междунар. науч.-практ. инт.-конф., 24-25 ноября. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 7, ч. 5. – С. 15-18.
 • Житов І. А. Особливості впливу електромагнітного випромінювання на селезінку тварин / І. А. Житов, О. Ф. Дунаєвська // Зб. статей тридцять п’ятої Міжнародної науково-практич. конф. «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (24-27 листопада). – Запоріжжя, 2015. – С. 24-25.
 • Дунаєвська О. Ф. Макроскопічні особливості селезінки хребетних / О. Ф. Дунаєвська, В. С. Васильченко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2015. – № 1 (1). – С. 135-138.
 • Дунаєвська О. Ф. Мікроскопічні особливості та морфометричні показники білої пульпи селезінки овець / О. Ф. Дунаєвська // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – Запоріжжя, 2015. – № 2. – С. 123-131.
 • Дунаєвська О. Ф. Особливості морфології селезінки коней / О. Ф. Дунаєвська // Вісник Проблем біології і медицини. – Полтава, 2015. – Вип.4. – Т. 2 (125) – С. 75-78.
 • Горальский Л. П. Морфометрические особенности селезёнки сельскохозяйственных животных / Л. П. Горальский, О. Ф. Дунаевская // Научный медицинский вестник. Биологические науки. – 2015. – № 2 (2). – С. 68-75.
 • Дунаєвська О. Ф. Гістологічні особливості опорно-скоротливого апарату селезінки хребетних тварин / О. Ф. Дунаєвська // Научные труды SWorld. – 2015. – Вып. 4 (41). – Т 12. – С. 135-138.
 • Дунаєвська О. Ф. Особливості регуляції функціонування селезінки в організмі тварин / О. Ф. Дунаєвська // Сб. матер. V межнародной научно-практической конференции «Наука в современном мире». Биологические науки (21 января 2016 г.), г. Киев. – К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Ч. 1. – С. 6-9.
 • Дунаєвська О. Ф. Особливості морфології селезінки кролів / О. Ф. Дунаєвська // Вісник Проблем біології і медицини. – Полтава, 2016. – Вип.1. – Т. 1 (126) – С. 80-83.
 • Дунаєвська О. Ф. Мікроскопічна будова та морфометричні показники селезінки сома (Siluris glanis L.) / О. Ф. Дунаєвська // Рибогосподарська наука України. – Київ, 2016. – № 1 – С. 80-89.
 • Васильченко В. С. Роль обміну ліпопротеїнів та селезінки в розвитку атеросклеротичного процесу / В. С. Васильченко, О. Б. Кучменко, О. Ф. Дунаєвська, М. П. Мостов׳як // Зб. наук. праць «Біологічні дослідження – 2016» (10-11.03.2016). – Житомир, 2016. – С. 66-67.
 • Горальський Л. П. Гістоархітектоніка легенів та периферичних органів імуногенезу статевозрілих собак, вирощених на забрудненій радіонуклідами території / Горальський Л. П., Хоменко З. В., Сокульський І. М., Дунаєвська О. Ф. // Вісник ЖНАЕУ. - 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 435-442.
 • Дунаєвська О. Ф. Особливості гістоархітектоніки селезінки жаби озерної (Rana ridibunda P.) / О. Ф. Дунаєвська // Вісник Проблем біології і медицини. – Полтава, 2016. – Вип.1. – Т. 2 (127) – С. 43-47.
 • Дунаєвська О. Ф. Особливості судинного русла селезінки хребетних тварин / О. Ф. Дунаєвська // Международное периодическое научное издание «Научный взгляд в будущее». – 2016. – Вып. 1 (1). – Т. 9 «Сельское хозяйство. Биология». – С. 63-68.
 • Дунаєвська О. Ф. Морфологічні особливості білої пульпи селезінки хребетних тварин / О. Ф. Дунаєвська // Вісник Проблем біології і медицини. – Полтава, 2016. – Вип.2. – Т. 3 (130) – С. 20-24.
 • Dunaievska O. F. Morphological features of the splenic red pulp / O. F. Dunaievska // Innovative solutions in modern science № 4(4), 2016. – Р. 88-99.
 • Дунаевская О. Ф. Особенности структуры паренхиматозных органов щенков под влиянием радиационного фактора внешней среды / О. Ф. Дунаевская, З. В. Хоменко // Научный медицинский вестник. Биологические науки. – 2016. – № 2 (4). – С. 111-122.
 • Дунаєвська О. Ф. Морфометричні особливості лімфоїдних вузликів селезінки ссавців / О. Ф. Дунаєвська // Біологія тварин. – Львів, 2016. – №3. – Т. 18. – С. 136.
 • Дунаєвська О. Ф. Морфологічні особливості селезінки голубів та курей / О. Ф. Дунаєвська // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Біологія. – 2016. – Вип.40. – С. 24-28.