Посада

Старший викладач кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2005 році закінчила з відзнакою Житомирський Державний Університет ім. І. Франка, здобула спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія і хімія» та кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 року захистила дисертаційну роботу на тему «Молюски роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) фауни України: генетична структура популяцій, каріологічні та морфологічні особливості» в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Сфера наукових інтересів

Екологічні особливості функціонування природних та штучних екосистем на території Полісся, екологічний та сільський зелений туризм.

Загальна кількість публікацій

27 публікацій, з них у фахових виданнях – 12 публікацій. Навчально-методичних праць – 8 публікацій.

Основні наукові та методичні праці:
 • Чернышова Т. М. Генетическая стрктура популяций и морфологическая изменчивость Limax cinereoniger Wolf, 1803 (Limacidae) на територии Украины / Т. М. Чернишова, А. В. Гарбар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012.– С. 300–304.
 • Гарбар О. В. Каріотипи видів роду Viviparus Montfort, 1810 (Gastropoda: Viviparidae) фауни України / Гарбар О. В., Т. В.Андрійчук, Т. М. Чернишова, // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Біологія № 20. Біологія: 3б. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 4. – С. 67–72.
 • Чернишова Т. М. Мінливість роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) фауни України / Т. М. Чернишова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2013. – Випуск 62. – С. 227–233.
 • Чернишова Т. М. Видовий склад та поширення молюсків роду Limax на території Полісся / Т. М. Чернишова, Пінкіна Т. В. // Матеріали VI Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», присвячена 150–річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса, 13–17 травня 2013 р.). – Одеса: Печатний дом, 2013. – С. 110–111.
 • Pinkina T. V., Pinkin A. A., Chernushova T. M. The integrated investigation into the indirect еffects of the ionizing radiation and the direct еffects of heavy metal ions on Lymnaea stagnalisbiological characteristics / Pinkina T. V., Pinkin A. A., Chernushova T. M.// Problemy współczesnej malakologii – 2013: mat. XXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne. – Świnoujście, 2013. – S. 39–40.
 • Чернишова Т. М. Видовий склад та екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus / Т. М. Чернишова, Т. В. Пінкіна // Наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – т. 1. –С. 167–169.
 • Чернишова Т. М. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДУ LIMAХ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОСТЕПУ / Т. М. Чернишова // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (24–27 лютого 2014 р., м. Донецьк). – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. – 64 с.
 • Чернишова Т. М. Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax / Т. М. Чернишова // Вісник Черкаського Університету. Серія Біологічна, 2014. – № 2 (295). – С. 115–121.
 • Чернишова Т. М. Екологічні особливості поширення молюсків роду Limax на території Житомирської та Київської областей / Т. М. Чернишова, Т. В. Пінкіна // Наукові читання – 2014. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2014. – т.2 – С. 159–160.
 • Чернишова Т. М. Біохіміко-генетичні дослідження слизнів / Т. М. Чернишова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2014. – Випуск 67. – С. 91–97.
 • Пінкіна Т. В. Показники виживання ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) за впливу детергентів / Т. В. Пінкіна, Т. М. Чернишова, Пінкін А.А. // Materiály XI mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2015». – Díl 12. Lékařství. Biologické vědy.Zvěrolékařství.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 49–53.
 • Чернишова Т. М. Каріотипи видів родини Limacidae (Gastropoda: Pulmonata) / Т. М. Чернишова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – №6. С. 27–35.
 • Чернишова Т. М. Антропогенний вплив на екологічні особливості поширення наземних молюсків родини Helicidae (Gastropoda: Pulmonata) на території Ємільчинського району Житомирської області / Т. М. Чернишова // Наукові читання – 2016. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016 – С. 126–128.
 • Chernyshova T. M. Ecological features of the distribution of terrestrial gastropods of the family Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) in the territory Eymilchino district of Zhytomyr region [Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems: Extended Abstracts]. VІІІ International Conference. – Ukraine, Dnipropetrovsk: Lira, 2015. – P. 195–197.
 • Чернишова Т. М. Синантропні види слизнів родини Limacidae на території Житомирської області / Т. М. Чернишова // [Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології]. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12–14 квітня 2016 року, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 150–151.
 • Чернишова Т. М. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ СЛИЗНІВ LIMAX MAXMUS (LINNAEUS, 1758) (PULMONATA: LIMACIDAE) ЯК ШКІДНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ / Т. М. Чернишова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, 2016. – Випуск 41. – С. 68 – 72.
 • Чернишова Т. М. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ ПІДРОДУ LIMACUS (PULMONATA: LIMACIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ / Т. М. Чернишова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Випуск 72, 2016. – С. 120–124.