Посада

доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Працює в Поліському національному університеті з 2011 р.

Педагогічний стаж – 10 років 6 місяців

Професійний стаж – 11 років

 

Scopus Author ID: www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218955260 h-index = 1 ORCID ID: 0000-0003-2817-0477

Google Scholar: Google Академія, h-index = 2

 

 

Базова освіта:

Диплом спеціаліста Житомирського Державного Університету ім. І. Франка від 30 червня 2005р., спеціальність – «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія і хімія».

Диплом магістра Житомирського державного технологічного університету від 31 грудня 2018 р. Спеціальність – туризм, ОП: Туризмознавство, Професійна кваліфікація: магістр з туризму.

Навчальні курси: туризмознавство, організація екскурсійної діяльності, геокологія, міжнародний та регіональний ринок туристичних послуг, рекреаційні ресурси України.

 

Активності та досягнення:

 • Член журі ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, секція екологія (2012-2013рр.)
 • Член громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України» м. Київ (з 2019 р.)
 • Член Житомирської обласної організації «Всеукраїнського товариства краєзнавців» ( з 2021р.)

 

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка за вагомий особистий внесок у розвиток Житомирського національного агроекологічного університету, сумлінну працю та високий професіоналізм (2017р.)

Підвищення кваліфікації

 • Курси підвищення кваліфікації наукових працівників при Інституті агроекології та природокористування НААН України. Посвідчення № 19 від 29.09.2016 року.
 • Національний університет біоресурсів і природо-користування України. ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001601-16 (01 грудня 2016р. – 15 грудня 2016 р.), 108 год.

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю:

 • Чернишова Т. М. Аналіз туристичних потоків на території Житомирської області / Доповідь на I Всеукраїнській науково-практичній конференції: Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети 26 травня 2017 року (Житомир, 2017)

 

Закордонні стажування:

 • Онлайн-стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща 27.08.2020р.-29.09.2020р. (6 ECTS, 180 год). Сертифікат Nr 16/NS/ 2020.
Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Молюски роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) фауни України: генетична структура популяцій, каріологічні та морфологічні особливості» (спеціальність: 03.00.08 – зоологія; науковий керівник – кандидат біологічних наук Гарбар О. В.) (Київ, 2011р.)

Сфера наукових інтересів

екологічний, культурно-пізнавальний, гастрономічний, сільський туризм, розвиток регіонального туризму, національний ринок туристичних послуг, створення регіональних туристичних магнітів, особливості екскурсійного обслуговування та туристичних подорожей.

Загальна кількість публікацій

всього за період науково-педагогічної діяльності опубліковано 54 науково- методичних праць, них за профілем кафедри туризму опубліковано 26 науко-методичних праць. У співавторстві видано 3 посібників

Основні наукові та методичні праці:

Навчальні посібники:

 • Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / І. К. Нестерчук, Г. Л. Махорін, С. В. Тищенко, Т. М. Чернишова. Житомир: Вид. ПП «Рута», 2019. 188с.
 • Рекреаційні ресурси України: навч. посіб. / Т. М. Чернишова, І. К. Нестерчук, Б. Л. Шевчук, С. В. Тищенко, А.С. Осіпчук. Житомир: ЖНАЕ, 2019. 130с.
 • Технологія готельної справи: навч. посіб. / І. К. Нестерчук, Б. Л. Шевчук, Т. М. Чернишова, С. В. Тищенко, А.С. Осіпчук. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 224с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Nesterchuk, I., Osipchuk, A., Chernyshova, T., Shevchuk, B., & Bondarenko, E. Ethnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical geographical, soil and ethnographic zoning of the right-bank Polissia. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2020. V 30, no. 2 supplement.- P. 788–793.

 

Опубліковані наукові праці у закордонних виданнях:

 • Chernyshova, A. Osipchuk, S. Tyshchenkо Analysis of the tourist services market in Ukraine: problems and prosperts. Zeszyty Naukowe WSTiE, t. 17, nr 1/2020, s. 21-32

Опубліковані наукові праці у вітчизняних фахових виданнях категорії «Б»:

 • Чернишова Т. М., Дунаєвська О. Ф. Внесок Житомирського агроекологічного університету у розвиток музейної справи Житомира. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка Географічні науки. 2017. В. 8. С. 146-151.
 • Чернишова Т., Рябцева Н. Особливості територіальної організації об’єктів релігійної інфраструктури в районах Житомирської області. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2018. Вип. 803: Географія. С. 47-52.
 • Чернишова Т. М. Особливості розвитку агротуристичного продукту Житомирського регіону (на прикладі агросадиби «Поліська хата»). Географія та туризм: Наук. зб. наук. КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2019. Вип. 51. С. 45 – 51.
 • Чернишова Т. М. Аналіз соціально-економічних ресурсів Житомирщини як факторів розвитку сільського туризму в регіоні. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 814: Географія. С. 98-104.
 • Чернишова Т. М. Аналіз природних рекреаційно-туристичних ресурсів Житомирщини для розвитку сільського туризму в регіоні. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: географічні науки. Луцьк, 2020. Вип. 1 (405). С. 111 – 117.

Опубліковані наукові праці апробаційного характеру:

 • Чернишова Т. М. Музеї Житомира як основна складова пізнавально-туристичних ресурсів міста. Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, (27 – 28 квітня 2017 р).Ужгород: ПП «Інвазор», 2017. С.151-154.
 • Чернишова Т. М. Перспективи розвитку екологічного туризму на території Житомирської області. Наука. Молодь. Екологія-2017: Зб. матеріалів ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Житомир, 25 травня 2017 року. Житомир. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,2017. – С. 147-149.
 • Чернишова Т. М. Аналіз туристичних потоків на території Житомирської області. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 26 травня 2017р. Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2017. С. 151-155.
 • Чернишова Т. М. Аналіз діяльності сільських зелених садиб у контексті глобалізації. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 25 травня 2018р. Житомир: Вид-во О. О. Євенок, 2018. С. 105-110.
 • Чернишова Т. М. Основні складові та фактори формування сільського туристичного продукту Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, С. 133-136.
 • Чернишова Т. М. Філоненко О.Є. Загальні перспективи розвитку курортного курортного господарства Карпат. Менеджмент суб‘єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів VI Міжнар. наук.-практ.конф. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С.621-623.
 • Чернишова Т. М. Огляд ресурсів історико-культурних рекреаційних ресурсів Житомирщини для розвитку сільського туризму. The 6th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020). Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.
 • Нестерчук І. К., Чернишова Т. М. Імплементація гастрономічного туризму в прикордонних регіонах. Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11-12 листопада 2020р. Чернівці: Технодрук, 2020. С. 111-115.

 

Основні науково-методичні публікації:

 • Чернишова Т. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» для підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм. Житомир: ЖНАЕУ. 2020. 73с.
 • Тарасова В.В., Нестерчук І. К., Чернишова Т. М. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Сільський туризм» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм. Житомир: ЖНАЕУ. 2020. 30с.
 • Чернишова Т. М. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм. Житомир: ЖНАЕУ. 2020. 28с.

 

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Філоненко О. «Курортне господарство» (2019р., Всеукраїнський конкурс науково-прикладних робіт «Майбутнє туристичної галузі», учасник) на базі географічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

 

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Гастрономічний туризм: теоретично-методологічний конструкт та перспективи імплементації гастрономічних досліджень у сфері туризму рекреації» (Державний реєстраційний номер 0119U103398) – відповідальний виконавець;
 • «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму» (Державний реєстраційний номер 0119U103399) – співвиконавець;
 • «Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся» (Державний реєстраційний номер 0117U007357) – співвиконавець.

Контакти:

Тел.:  +380675913103

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 5, корпус 1