Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю „Менеджмент ЗЕД”. В 2003 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Державному вищому навчальному закладі «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів
 • конкурентне середовище;
 • соціальна економіка
 • біоекономіка;
 • сільська економіка.
Загальна кількість публікацій

Всього 110 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 36 фахових публікацій, 32 – тези наукових конференцій, 3 – монографії, 42 – науково-методичних праць, 3 авторських свідоцтва.

 

Основні наукові та методичні праці:

 • Кравчук Н.І. Інфраструктурне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. 2013. 4 [21]. С. 226-229.
 • Кравчук Н.І. Сучасний рівень інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1. 11 стор - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_58. (0,79 д.а.)
 • Кравчук Н.І. Інвестиційні процеси в сільськогосподарських підприємствах: моделювання та оцінювання ризиків. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1-2(2). С. 119-128. (0,52 д.а.)
 • Кравчук Н.І., Яремова М.І. Забезпечення конкурентоспроможності: регіональний аспект. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (51), т. 2. С. 29-37. (0,48 д.а.)
 • Кравчук Н.І. Теоретико-методичні аспекти формування конкурентних переваг в контексті регіонального розвитку. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаїв: Вид-во: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. № 11. 2016. С. 580-583. Режим доступу: http://global-national.in.ua (0,48 д.а.).
 • Кравчук Н.І., Яремова М.І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54), т. 2. С. 88-95. (0,5 д.а.)
 • Tkachuk V., Kravchuk N., Kilnitska O., Shevchuk K.. Energy efficiency and conservation as a strategic vision of the agricultural entities’ competitiveness increasing. Економічний часопис-ХХІ. 2016. №160(7-8). C. 71-76. (0.9 д.а.)
 • Кравчук Н.І. Діагностика конкурентного середовища суб’єктів аграрного підприємництва. Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 травня 2016 р.). У 2-х частинах. Дніпропетровськ: НО «Перспектива». 2016. Ч. 1. 132 с. (0,2 д.а.)
 • Kravchuk N., Tarasovych L., Yaremova M. Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. № 3. No. 2. P. 66–72.
 • Kravchuk N.I., Tarasovych L.V., Yaremova M.I. Preconditions of formation and development of socially oriented economy in Ukraine. International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Pat II, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania : Baltija Publishin. 200 pages. P. 79-82.
 • Кравчук Н.І., Тарасович Л.В., Яремова М.І. Адаптація вітчизняних суб’єктів молочної галузі до європейських стандартів якості в умовах формування політики сільського розвитку. International scientific conference The global competitive environment : development of modern social and economic systems, Apriel 21, 2017. Chisinau, Republic of Moldova : Baltija  Publishing. 176 p. p. 32-34. (0,2 д.а.)
 • Кравчук Н.І., Мельник В.О. Перспективи виробництва біопалива як альтернативного джерела енергії в Україні. International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, Part I, December 22th, 2017. Lisbon, Portugal : Baltija Publishing. P. 44-48. (0,25 д.а.)
 • Кравчук Н.І., Кільніцька О. С., Тарасович Л. В. Біоекономіка : генезис і сучасні імперативи. Бізнесінформ. №2. 2018 р. С. 8-18. (1,01 д.а.).
 • Кравчук Н.І., Кільніцька О.С., Ходаківський В.М. Детермінанти розвитку сільської економіки. Наукові горизонти. Ж.: Житомирський національний агроекологічний університет. Вип. 6(69). 2018. С. 17-27 (1,10 д. а.; власний внесок автора – 0,35 д.а.)
 • Kravchuk N., Kilnitska O., Khodakivskyi V., Misevych M. European strategy for the development of alternative energy. Eastern journal of European studies. 10 (1). 2019. 271-297. (1,5 д.а.)
 • Ткачук В.І., Кравчук Н.І., Кільніцька О.С. Соціально-економічні детермінанти продовольчої незахищеності населення України. Проблеми економіки. № 3(41). 2019. С. 263-274. (1,31 д.а.)
 • Кравчук Н.І., Данилюк Я.О. Ретроспективний аналіз та сучасні тренди світового ринку м’яса в контексті формування продовольчої безпеки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 6 (23) 2019. (0,66 д.а.)
 • Кільніцька О.С., Кравчук Н.І., Верлюк М.М. Заробітна плата як стимулюючий фактор підвищення продуктивності праці та сільського розвитку в Україні. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України: монографія /за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ: «Центр учбової літератури», 2019.  352 с. С. 66-83.
 • Кравчук Н.І. Соціальні аспекти органічного підприємництва. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VIІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2020 р. Житомир: Вид.-во ПНУ, 2020.  С. 155-160. (0,20 д.а.)
 • Кравчук Н.І. Конюнктуроутворюючі чинники сільського ринку праці. Пріоритетні напрями економіки: наукові дискусії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2020 р. Житомир: Вид.-во ПНУ, 2020. С. 55-60. (0,20 д.а.)