Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю „Менеджмент ЗЕД”. В 2003 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Державному вищому навчальному закладі «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів
 • конкурентне середовище;
 • альтернативна енергетика;
 • біоекономіка;
 • сільська економіка.
Загальна кількість публікацій

Всього 95, з них: 30 фахових публікацій, 28 – тези наукових конференцій, 1 – монографія, 36 – науково-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:
 • Кравчук Н. І. Інвестиційні процеси в сільськогосподарських підприємствах: моделювання та оцінювання ризиків / Н. І. Кравчук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. –– № 1-2(2). – С. 119-128. (фахове видання)
 • Кравчук Н. І. Забезпечення конкурентоспроможності: регіональний аспект / Н. І. Кравчук, М. І. Яремова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. –– № 2 (51), т. 2 – С. 29-37. (0,48 д.а.) (фахове видання)
 • Кравчук Н. І. Теоретико-методичні аспекти формування конкурентних переваг в контексті регіонального розвитку / Н. І. Кравчук. // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» – Миколаїв: Вид-во: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського – № 11. – 2016. – Режим доступу: http://global-national.in.ua (0,48 д.а.). (фахове видання)
 • Кравчук Н. І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України / Н. І. Кравчук, М. І. Яремова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2016. –– № 1 (54), т. 2 – С. 88-95. (0,5 д.а.) (фахове видання)
 • Tkachuk V. ENERGY CONSERVATION AS A STRATEGIC ALTERNATIVE OF COMPETITIVENESS ENHANCEMENT OF ENTITIES OF AGRARIAN CONCERN / V. І. Tkachuk, N. І. Kravchuk, O. S. Kilnitska, K. V. Shevchuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71-76. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html (0.9 д.а.)
 • Кравчук Н. І. Оптимізація прибутковості зерновиробництва / Н. І. Кравчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін: ( м. Одеса, 29-30 квітня 2016 р.) / відпов. За випуск С. О. Якубовський. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. – С. 129-132. (0,2 д.а.)
 • Кравчук Н. І. Діагностика конкурентного середовища суб’єктів аграрного підприємництва / Н. І. Кравчук // Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 травня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – 132 с. (0,2 д.а.)
 • Кравчук Н. І. Відновлювальна енергетика як стратегічний напрям розвитку аграрного підприємництва / Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-27 травня 2016 р). Проблематика 2016 р.: Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 160 с. С. 25-28. (0,3 д.а.)
 • Kravchuk, N. I CURRENT LEVEL OF REGIONAL COMPETITIVENESS / N. I Kravchuk, M. I. Yaremova // Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції: матеріали між. наук.-практ. конф. (27 травня, 2016 р., м. Каунас, Литва).
 • Кравчук Н. І. Розвиток тваринництва України: наслідки економічних реформ / Н. І. Кравчук, О. В. Федоров // Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи: зб. матер. між. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – С. 22-25.
 • Tkachuk Еnergy conservation as a strategic alternative of competitiveness enhancement of entities of agrarian concern / V. І. Tkachuk, N. І. Kravchuk, O.S. Kilnitska, K. V. Shevchuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71–76. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html (0.9 д.а.)
 • Кравчук Н. І. Відновлювальна енергетика як стратегічний напрям розвитку аграрного підприємництва / Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23–27 травня 2016 р). Проблематика 2016 р.: Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 160с. С. 25– (0,3 д.а.)
 • Kravchuk, N. I Сurrent level of regional competitiveness/ N. I Kravchuk, M. I. Yaremova // Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції: матеріали між. наук.-практ. конф. (27 травня, 2016 р., м. Каунас, Литва).
 • Кравчук Н.І. Біоекономіка як стратегічна альтернатива розвитку аграрних підприємств / Н.І. Кравчук// Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку. Тези ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів, з міжнародною участю (29 листопада, 2017 р.) – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 107– (0,4 д.а.)
 • Кравчук Н.І., Мельник В.О. Перспективи виробництва біопалива як альтернативного джерела енергії в Україні. International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, Part I, December 22th, 2017. Lisbon, Portugal : Baltija Publishing. P. 44– (0,25 д.а.)
 • Кравчук Н.І., Кільніцька О. С., Тарасович Л. В. Біоекономіка : генезис і сучасні імперативи. Бізнесінформ. №2. 2018 р. С. 8– (1, 01 д.а.). 22 науково-метричні бази.
 • Ходаківський В. М., Кравчук Н. І., Місевич М. А. Забезпечення економічного розвитку в контексті біоенергетичних альтернатив сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Науково-практичний журнал «Агросвіт». Гол. ред. Л. Ю. Мельник. – К.: ТОВ ДКС «Центр», – Вип. 12, – 2018.– С. 12–19 (1,21 д. а.; власний внесок автора – 0,53 д.а.; Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar)