Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри економіки агропромислового комплексу

Дані про вищу освіту

У 1996 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобула кваліфікації економіст-організатор сільськогосподарського виробництва; в 2002 р. завершила навчання в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ).

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика на тему «Формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві» захистила у 2004 році в Інституті демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України (м. Київ).

Сфера наукових інтересів
 • демографія;
 • формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання та переміщення персоналу в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки;
 • ціни та ціноутворення.
Загальна кількість публікацій

Загальна кількість праць складає 80 публікацій, з них 62 наукових (у тому числі 20 у фахових виданнях, 1 в міжнародній наукометричній базі SCOPUS, 4 у колективних монографіях) та 18 – навчально-методичного характеру (у тому числі 1 посібник у співавторстві)..

Основні наукові та методичні праці:
 • Кильницкая Е. С. Индексный метод как инструмент анализа динамики цен / Е. С. Кильницкая // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. – Вып. 15(2013). – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2013. – 452 с.; С. 176-185.
 • Кильницкая Е. С. Государственное регулирование цен и ценообразования в Украине / Е. С. Кильницкая // Aktual problems of economies of post-communist countries at current stage: Мaterials of reports made at the international scientific-practical conference held at Paata Gugushvili Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in 2013. – Tbilisi, 2013. – P. 35–39.
 • Кільніцька О. С. Соціальний захист самостійно зайнятого населення у сільському господарстві / О. С. Кільніцька // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. статей за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Житомир, 10 квітня 2014 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Жит. нац. агроекологічний університет. – Ж.: ЖНАЕУ, 2014. – 365 с. – С. 159-161.
 • Кільніцька О. С. Стан світового ринку молока і молочної продукції та особливості його функціонування в Україні / О. С. Кільніцька, М. Г. Звягінцев // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т. 1. – Полтава : ПДАА. – 2014. – 358 с. – С. 149-155. (фахове видання).
 • Кільніцька О. С. Ціновий моніторинг та якість молока в Україні / О. С. Кільніцька // Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. наук. статей за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24-25 квітня 2014 р.) – Житомир: Вид-во «Полісся», 2014. – 536 с. – С. 392-396.
 • Кільніцька О. С. Особливості та оцінка сучасної кон’юнктури ринку робочої сили сільських територій Волинської області. Аналіз рівня зайнятості і безробіття сільського населення / О. С. Кільніцька // Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект: кол. монографія / [В. І. Ткачук, А. О. Соколова, О. В. Голій та ін.]; за ред. В. І. Ткачука, Видавництво ПП «Рута», 2014. – 356 с. – С. 34-49.
 • Кильницкая Е. С. Проблемы развития инновационной деятельности предприятий в Украине и пути их решения / Е. С. Кильницкая, М. Г. Звягинцев // Инновационные решения в экономике и управлении: сборн. научн. статей международной научно-практической конференции (Kaunas–Vilnius–Klaipėda, 19–20 июня 2014 г.)
 • Кильницкая Е. С. Методы определения производительности труда и ее оценка в сельском хозяйстве Украины / Е. С. Кильницкая // Aktual problems of economies of post-communist countries at current stage: Мaterials of reports made at the international scientific-practical conference held at Paata Gugushvili Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in 2014. – Tbilisi, 2014. – P. 35–39.
 • Кільніцька О. С. Ціновий паритет в Україні: проблеми, оцінка та напрями забезпечення / О. С. Кільніцька // Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy (October, 23-27 2014 Opole, Poland) The Academy of Management and Administration in Opole, 2014. – P. 36-39.
 • Кільніцька О. С. Стан та проблеми розвитку скотарства в Україні / О. С. Кільніцька, Ю. В. Тарасюк // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 39-46 (фахове видання).
 • Кільніцька О. С. Диференціація ставки податку на додану вартість як напрям зменшення нерівності доходів населення / О. С. Кільніцька, В. В. Бугайчук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.–практ. конф. (Житомир, 19 травня 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України; Житомир. нац. агроекол. ун.-т. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С.179-181.
 • Кільніцька О. С. Відновлювальна енергетика як стратегічний напрям розвитку аграрного підприємництва. / О. С. Кільніцька, Н. І. Кравчук // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет конференції (23-27 травня 2016 р.). Проблематика 2016 р. : Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 25-28.
 • Ткачук В. І. Енергозбереження як стратегічна альтернатива підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва / В. І. Ткачук, Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька, К. В. Шевчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71-76. // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html (фахове видання, Міжнародна економ. база SCOPUS).