• Посада

   Доцент кафедри економіки і підприємництва

   Науковий ступінь

   Кандидат економічних наук

   Вчене звання

   Доцент кафедри економіки агропромислового комплексу

   Дані про вищу освіту

   У 1996 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобула кваліфікацію економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

   У 2002 р. завершила навчання в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ).

   Тема дисертації та рік захисту

   Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика на тему «Формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві» захистила у 2004 році в Інституті демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України (м. Київ).

   Сфера наукових інтересів
     • демографія;
     • економіка праці та соціально-трудові відносини;
     • ціни та ціноутворення.
   Загальна кількість публікацій

   Загальна кількість праць складає 95 публікацій, з них 67 наукових (у тому числі 27 включено до Переліку наукових фахових видань України, 2 у міжнародних наукометричних базах SCOPUS і WoS, 5 у колективних монографіях) та 18 – навчально-методичного характеру (у тому числі 1 посібник у співавторстві).

   Основні наукові та методичні праці:
   • Tkachuk V. І., Kravchuk N. І., Kilnitska O. S., Shevchuk K. V. Еnergy conservation as a strategic alternative of competitiveness enhancement of entities of agrarian concern // Економічний часопис-ХХІ. 2016. №160(7-8). C. 71-76. (фахове видання, міжнар. бази: Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directori та ін.)
   • Кільніцька О. С., Кравчук Н. І. Оцінка номінальної та реальної заробітних плат в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2017. – № 1. – С. 23–27 (фахове видання, міжнар. база Index Copernicus).
   • Кільніцька О. С. Теоретичні основи та принципи політики сталого розвитку сільських територій // Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Житомир, 18 травня 2017 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 125–131.
   • Кільніцька О. С., Соколова А.О. Ідентифікація  соціально-економічних чинників формування зайнятості сільського населення Західного Полісся // Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні : колективна монографія. – Умань: видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 124–132.
   • Кильницкая Е. С. Определение монопольной власти предприятия на рынке и ее влияние на ценообразование // Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends: International scientific-practical conference, 11–12 September 2017 Burgas Bulgaria, 2017. P. 25–28.
   • Кільніцька О. С., Кравчук Н. І. Оцінка витрат населення на продовольчі товари та споживча поведінка українських домогосподарств. Органічне виробництво і продовольча безпека: тези VI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24–25 травня 2018 р.). Житомир: Видавець О. О. Євенок. 2018. С. 163–167.
   • Кравчук Н. І., Кільніцька О. С., Ходаківський В. М. Детермінанти розвитку сільської економіки / Наукові горизонти. 2018. № 6. (фахове видання).
   • Yaremova M. I., Kilnitska O. S. World bioeconomy overview // Украйна –България – Европейски союз: съвременно състояние и перспективы» : сборник с доклади от VI международна научна конференция. – Варна: Издательство «Наука и икономика», 2018. – С.404–408.

Протягом 2016–2018 рр. брала участь у наступних наукових конференціях в Україні:

  •  
   ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі» (Житомир, ЖНАЕУ, 19 травня 2016 р.);
  • V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2016 р. : Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки (Львів, 23–27 травня 2016 р.).
  • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту», (м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 жовтня 2016 р.);
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях» (м. Житомир, ЖНАЕУ, 18 травня 2017 р.);
  • V Міжнародний бізнес-форум «Наука–бізнес–освіта: стратегічне партнерство» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 08 червня 2017 р.).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Кооперативні читання: 2017 рік» (м. Житомир, ЖНАЕУ, 2 вересня 2017 р.).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» (м. Житомир, ЖНАЕУ, 28 листопада 2017 р.)
  • VI Міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир, ЖНАЕУ, 24–25 травня 2018 р.).

  Брала участь в таких зарубіжних конференціях:

  • International Scientific and Practikal Conference «Economik and legal management procedures of overcoming the social crisis». – London, June 28 – Juie 06, 2012.
  • International Scientific-Practical Conference «Kryzys finansowy – przebieg і skutki spoleczno-gospodarcze w Europie Srodkowej і Wschodniej». – Poland, Lublin, Katolicki Uniwersitet Lubelski, 2012.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця» (Білорусь, Брест, 2012 р.);
  • International Scientific-Practical Conference «Aktual problems of economies of post-communist countries at current» (Georgia, Tbilisi, Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2013, 2014)
  • Международная научно-практическая конференция «Инновационные решения в экономике и управлении» (Литва, Каунас, 19–20 июня 2014 г.)
  • Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy (Poland, Opole, The Academy of Management and Administration in Opole, October, 23-27, 2014).
  • International scientific-practical conference «Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends», Burgas, Bulgaria, 11-12 September
  • International scientific conference «Ukraine-Bulgaria-European Union: contemporary state and perspectives», Warna, Bulgaria, 17 September