Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2007 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію менеджера-економіста. В 2007 році вступив до аспірантури Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистив дисертацію на тему «Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • інвестиційне забезпечення підприємств;
 • аналіз системних ризиків;
 • інноваційний потенціал підприємств;
 • розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті Євроінтеграції
 • економічне обґрунтування господарських рішень.
Загальна кількість публікацій

Загальна кількість науково-методичних праць – 34. Співавтор монографії: «Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств». Автор конспектів лекцій з навчальних дисциплін: «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Світове сільськогосподарське виробництво», «Економіка та фінанси підприємства».

Основні наукові та методичні праці:
 • Ходаківський В. М. До шляхів подолання інвестиційної кризи в сільському господарстві / В. М. Ходаківський, Л. Д. Павловська // Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 586–593 (Особистий внесок автора: розроблено рекомендації щодо подолання інвестиційної кризи в сільському господарстві, 0,3 друк. арк.).
 • Ходаківський В. М. Перебудова системи відносин учасників процесу інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирщини / В. М. Ходаківський // Зб. наук. пр. Таврійського держ агротехнол. ун-ту. Сер. : Екон. науки. – 2010. – № 1 (9) – С. 361–365.
 • Ходаківський В. М. Інноваційний підхід до залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства Житомирської області / В. М. Ходаківський // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 594–599.
 • Ходаківський В. М. Пріоритети інвестиційного забезпечення сільськогоспо-дарських підприємств Житомирщини в сучасних умовах господарювання / В. М. Ходаківський // Формування ринкової економіки. – 2010. – Спец. вип. : Економіка підприємства: теорія і практика. Ч. 2. – С. 369–376.
 • Ходаківський В. М. Пріоритетні напрями інвестування в сільськогосподарські підприємства Житомирської області / В. М. Ходаківський // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 1 (47). – С. 335–340.
 • Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно-забруднених територій Житомирської області / В. М. Ходаківський // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. : Економіка і менеджмент. – 2013 – Вип. 6 (57). – С. 177–180.
 • Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ризику [Електронний ресурс] / В. М. Ходаківський // Економіка. Управління. Інновації / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 2013. – №1(9). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2013_1/pdf/13hvmvyr.pdf
 • Ходаківський В. М. Іноземні інвестиції в економічний розвиток Житомирської області / В. М. Ходаківський // Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали четвертої міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених, 30 трав. 2008 р. – Житомир : ДАУ, 2008. – С. 257–260.
 • Ходаківський В. М. Інвестиційний клімат в аграрному секторі економіки України / В. М. Ходаківський // Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали п’ятої міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених, 28 трав. 2009 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – С. 172–175.
 • Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирщини: сучасний рівень та пріоритети / В. М. Ходаківський, Л. Д. Павловська // Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю екон. ф-ту, 25–26 листоп. 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – С. 92–96 (Особистий внесок автора: проведено аналіз сучасного рівня та охарактеризовано пріоритети інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської області, 0,1 друк. арк.).
 • Ходаківський В. М. Проблеми інвестування в сільськогосподарські підприємства Житомирщини та шляхи їх подолання / В. М. Ходаківський // Формування стратегії розвитку регіонального АПК : матеріали шостої міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених, 14 трав. 2010 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – С. 29–31.
 • Ходаківський В. М. Схема залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства Житомирщини / В. М. Ходаківський, Л. Д. Павловська // Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – С. 163–166 (Особистий внесок автора:розроблено схему залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства Житомирської області, 0,1 друк. арк.).
 • Ходаківський В. М. Інвестування аграрного сектора економіки як фактор стимулювання зайнятості у галузі / В. М. Ходаківський // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2011 р. : у 2 ч. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – Ч. 2. – С. 273–283.
 • Ходаківський В. М. Формування багатоваріантності інвестиційного забезпечення / В. М. Ходаківський // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» / Відп. ред. М.Г. Єпішко. – Дніпропетровськ: ДАУ, – Вип. 2, – 2014.– С. 331-337 (фахова публікація).
 • Ходаківський В. М. Вибір оптимальних рішень у процесі інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств В. М. Ходаківський // Науково-практичний журнал. Інвестиції: практика та досвід. / Відп. ред. Л. П. Клименко. – К.: ДКС «Центр», – Вип. 8, – 2015.– С. 38-42 (фахова публікація).
 • Ходаківський В. М. Визначення основних чинників ефективного інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / В. М. Ходаківський, // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (51), т. 2. – С. 67-75 (1,06 д. а.).
 • Павловська Л. Д., Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств // Монографія / Л. Д. Павловська, В. М. Ходаківський. – Житомир : Полісся, 2015. – 235 с
 • International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltiga Publishing
 • Ходаківський В. М. // Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі // В. М. Ходаківський / Науково-практичний журнал «Агросвіт», Гол. ред. Л. Ю. Мельник. – К.: ТОВ ДКС «Центр», – Вип. 5, – 2016.– С. 3-9 (0,92 д. а.).