Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2007 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію менеджера-економіста. В 2007 році вступив до аспірантури Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистив дисертацію на тему «Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • інвестиційне забезпечення підприємств;
 • аналіз системних ризиків;
 • інноваційний потенціал підприємств;
 • розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті Євроінтеграції
 • економічне обґрунтування господарських рішень.
Загальна кількість публікацій

(Має 72 публікації, з них 38 наукові, 34 навчально-методичного характеру та 1 авторське свідоцтво, у тому числі 21 наукова праця, опублікована у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту дисертації опубліковано 54 праці, з них 25 наукових та 29 навчально-методичного характеру. Опубліковано: 4 тези в закордонних виданнях ЄС, видано 1 монографію у співавторстві, 11 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 1 публікація входить до наукометричної бази Scopus.)

 

Основні наукові та методичні праці:

 • Ходаківський В. М. Схема залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства Житомирщини / В. М. Ходаківський, Л. Д. Павловська // Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – С. 163–166 (Особистий внесок автора:розроблено схему залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства Житомирської області, 0,1 друк. арк.).
 • Ходаківський В. М. Інвестування аграрного сектора економіки як фактор стимулювання зайнятості у галузі / В. М. Ходаківський // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2011 р. : у 2 ч. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – Ч. 2. – С. 273–283.
 • Ходаківський В. М. Формування багатоваріантності інвестиційного забезпечення / В. М. Ходаківський // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» / Відп. ред. М.Г. Єпішко. – Дніпропетровськ: ДАУ, – Вип. 2, – 2014.– С. 331–337 (фахова публікація).
 • Ходаківський В. М. Вибір оптимальних рішень у процесі інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств В. М. Ходаківський // Науково-практичний журнал. Інвестиції: практика та досвід. / Відп. ред. Л. П. Клименко. – К.: ДКС «Центр», – Вип. 8, – 2015.– С. 38-42 (фахова публікація).
 • Ходаківський В. М. Визначення основних чинників ефективного інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / В. М. Ходаківський, // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (51), т. 2. – С. 67–75 (1,06 д. а.).
 • Павловська Л. Д., Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств // Монографія / Л. Д. Павловська, В. М. Ходаківський. – Житомир : Полісся, 2015. – 235 с.
 • International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltiga Publishing.
 • Ходаківський В. М. // Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі // В. М. Ходаківський / Науково-практичний журнал «Агросвіт», Гол. ред. Л. Ю. Мельник. – К.: ТОВ ДКС «Центр», – Вип. 5, – 2016.– С. 3–9 (0,92 д. а.).
 • Ходаківський В. М. Розподіл пріоритетів інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Житомирської області / В. М. Ходаківський // матеріали третьої науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнародною участю «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку» (м. Житомир, 29 листопада 2017 року). – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – С. 114–116 (0,19 д. а.).
 • Ходаківський В. М. Сучасні аспекти залучення та використання інвестицій сільськогосподарськими підприємствами Житомирської області // В. М. Ходаківський: International Scientific Conference «Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise» – Baltija. – Part 1 November 17th, 2017. Le Mans, France – Ч. 1 – pp. 140–143 (0,26 д. а.).
 • Ходаківський В. М. Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах // В. М. Ходаківський, М. А. Місевич, Г. В. Циганенко / Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», Гол. ред. Л. П. Клименко. – К.: ТОВ ДКС «Центр», – Вип. 4, – 2018.– С. 45–51 (1,81 д. а.; власний внесок автора – 1,11 д.а.; індексація видання в науково-метричних базах: Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar).
 • Місевич М. А. Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високо товарних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області // М. А. Місевич, В. М. Ходаківський, Г. В. Циганенко / Науково-практичний журнал «Агросвіт», Гол. ред. Л. Ю. Мельник. – К.: ТОВ ДКС «Центр», – Вип. 3, – 2018.– С. 19–24 (1,32 д. а.; власний внесок автора – 0,88 д.а.; індексація видання в науково-метричних базах: Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar).
 • Ходаківський В. М. Забезпечення економічного розвитку в контексті біоенергетичних альтернатив сільськогосподарських підприємств Житомирської області // В. М. Ходаківський, Н. І. Кравчук, М. А. Місевич, / Науково-практичний журнал «Агросвіт», Гол. ред. Л. Ю. Мельник. – К.: ТОВ ДКС «Центр», – Вип. 12, – 2018.– С. 12–19 (1,21 д. а.; власний внесок автора – 0,53 д.а.; індексація видання в науково-метричних базах: Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar).
 • Kravchuk N, Kilnitska O, Misevuch M, Khodakivskyy V. European strategy for the development of alternative energy (Європейська стратегія розвитку альтернативної енергетики). Eastern Journal of European Studies. ISSN: 2068-651X (print) / 2068-6633. 2019. Vol. 10(1). P. 271-297 (Scopus. 1,40 д. а.; власний внесок автора – 0,35 д.а);
 • Прус Р.С., Місевич М. А., Суханова А.Г., Ходаківський В.М. Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств. Науково-практичний журнал «Агросвіт». Гол. ред. Л. Ю. Мельник. К. ТОВ ДКС «Центр». Вип. 21. 2019. С. 93-99 (Index Copernicus. 1,25 д. а.; власний внесок автора – 0,42 д.а);
 • Козіревич А.В., Лень І.І., Ходаківський В.М. Сучасні умови інвестиційного забезпечення сталого розвитку основних видів діяльності підприємств агропромислового комплексу Ружинського району житомирської області. Науково-практичний журнал «Агросвіт». Гол. ред. Л. Ю. Мельник. К. ТОВ ДКС «Центр». Вип. 22. 2019. С. 60-68 (Index Copernicus. 1,32 д. а.; власний внесок автора – 0,51 д.а);