Посада

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1991 році закінчила Вінницький сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства». У 2007 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради ДК № 000146 Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів
 • інноваційний розвиток підприємств;
 • ефективність функціонування підприємств та галузей національної економіки;
 • якість продукції.
Загальна кількість публікацій

Загальна кількість публікацій – понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Зокрема, є співавтором:

– вітчизняних та міжнародних колективних монографій:

 • Грабчук І. Ф. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, Л. Д. Павловська. – Житомир : Полісся, 2012. – 314 с.
 • Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В., Кубрак С.В. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Innovations in the development of socio-economic system: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Colective monograph. Vol. 3. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2016. – Р.120–135.
 • Grabczuk I. F., Bugaichuk V. V.,  Razumna K. A. Product quality: methodology and praxis. The Visegrad four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. Riga, Latvia: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2017. – Р. 1–14.
 • Grabczuk I. F., Bugaichuk V. V. Clusterization, optimization and prognosis revival production potential of agricultural enterprises. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 P. 218–224.
 • Grabczuk Inna F., Bugajczuk Wita W., Kobylyńska Tetiana W. Formation and strategic directions of development of the market of energy services in Ukraine. INNOWACJE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology.– Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. S. 12–27. 
 • Grabchuk I., Bugaichuk V. Increasing energy supply and energy efficiency in the agrarian sector of Ukraine's economy. Modern Technologies in Economy and Management: Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 193-206.
 • Grabczuk I., Bugaichuk V., Kubrak S. Awang S.R. Management of a production potential of agricultural еnterprises: problems of theory and methodology. Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes. Monograph. Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. Bibliogr. Iliustr. P. 31-41.


 • наукових і методичних праць:
 • Grabchuk I., Bugaichuk V., Tymchak V., Orlykovskyi M. Efficiency of the Innovative Use of Waste from Fruit and Vegetable Production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: Research Papers. 2019. Vol. 45, № 2. P. 119-128.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В.В. Biotechnologia jako podstawa bioekonomii. Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених. Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». 2017. С 519-524.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В.В. Біоекономіка як лейтмотив розвитку сучасного суспільства. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 106–112.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В, Мужицька Н. В.  Мотивації інноваційного розвитку аграрних підприємств. Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2014. – № 9, ч.7. – С. 90-94.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В, Мужицька Н. В.   Стратегічний розвиток аграрних підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – Вип. №2 (51), т.2. – С. 54-59.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В.В. Підвищення якості молока у сільськогосподарських підприємствах та приватних домогосподарствах. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С 63-70. URL: http://economyandsociety.in.ua
 • Грабчук І.Ф., Опалов О.А., Бугайчук В.В. Біоекономічний напрям підвищення якості продукції підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. № 43. С. 58-65. 
 • Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В., Разумна К. А. Каталізатори розвитку органічного сектору. Матеріали VІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека» (21 травня). – Житомир: Вид-во «Полісся». 2020. С 261-265. 
 • Грабчук І.Ф., Мельник Л.М. Чинники стійкості конкурентного статусу підприємства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку економіки: наукові дискусії» (20 травня). – Житомир: ЖНАЕУ. 2020. С 35-40. 
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В.В. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисциплін «Економіка підприємства»та «Економічні процеси у підприємстві» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Житомир: Вид. ПНУ. 2020. 38 с.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Внутрішньо-економічний механізм підприємства» (для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»). Житомир: Вид. ПНУ, 2020. 48 с.