Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1991 році закінчила Вінницький сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства». У 2007 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради ДК № 000146 Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів
 • інноваційний розвиток підприємств;
 • ефективність функціонування підприємств та галузей аграрного сектору економіки;
 • якість сільськогосподарської продукції.
Загальна кількість публікацій

Співавтор монографії: «Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва».

Основні наукові та методичні праці:
 • Грабчук І. Ф. Мотивації інноваційного розвитку аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька //Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2014. – № 9, ч.7. – С. 90-94.
 • Грабчук І. Ф. Стратегічний розвиток аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – Вип. №2 (51), т.2. – С. 54-59.
 • Грабчук І. Ф. Еколого-економічний розвиток кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С 250-254.
 • Грабчук І. Ф. Метод DEA (аналіз оболонки даних): теоретичний та практичний аспект визначення ефективності кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», випуск 3 (7), 2016. – С 67-78.
 • Грабчук І. Ф. Кластеризація сільськогосподарських підприємств Житомирської області за рівнем виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук, Н. В. Мужицька // International-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Giobalization: Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – pages 95-98.
 • Грабчук І. Ф. Умови відродження виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 28-30.
 • Грабчук І. Ф. Теоретичні основи ефективності кормовиробництва [Електронний ресурс] / В.В. Бугайчук, І.Ф. Грабчук // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 • Grabczuk F. Product quality: methodology and praxis / I. F. Grabczuk, V. V. Bugaichuk, K.A. Razumna // The Visegrad four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. Riga, Latvia: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2017. – Р. 1-14.
 • Грабчук І. Ф. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області / В.В. Бугайчук, І.Ф. Грабчук, С.В. Кубрак // Innovations in the development of socio-economic system: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Colective monograph. – Vol. 3. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2016. – Р.120–
 • Грабчук І. Ф. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва / Л. Д. Павловська, І. Ф. Грабчук // Монографія. Житомир: Вид-во «Полісся», 2012. – 314 с.
 • Грабчук І. Ф. Забезпечення сільськогосподарською сировиною підприємств харчової промисловості / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №22. – С. 98-119. Режим доступу до журналу:http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
 • Грабчук І. Ф. Пріоритетні напрями розвитку кормової бази / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №16. – С 128–140. Режим доступу до журналу:http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 • Грабчук І. Ф. Методологічні підходи до визначення ефективності кормовиробництва на інноваційній основі / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Ю. Б. Бродський // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства», – Університет Лейпцигу, Германія, факультет економіки та менеджменту, 2017. – С. 138–144. (0,5 у. д. а. з яких автором самостійно виконано 0,3 у. д. а.).
 • Грабчук І. Ф. BIOTECHNOLOGIA JAKO PODSTAWA BIOEKONOMII / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених “Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку”» (27 грудня). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С 519–524.
 • Грабчук І. Ф. Забезпечення конкурентоспроможності органічної сільськогосподарської продукції / І. Ф. Грабчук, Т. В. Кобилинська // Матеріали VІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека» (25 травня). – Житомир: Вид-во «Полісся», 2018. – С 524–529.
 • Грабчук И. Ф. Методические основы возрождения производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий / В. В. Бугайчук, И.Ф. Грабчук // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХ Международной научно-практической конференции (21 апреля 2017 г.). − Гродно: ГГАУ, 2017. – С. 20–
 • Грабчук І. Ф. Формування інноваційної складової у кормо виробництві / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Т. В. Грабчук // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part 1, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing.– P. 56-59.
 • ГрабчукІ. Ф. Умови відродження виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 28–30.