Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1991 році закінчила Вінницький сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства». У 2007 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Інноваційний розвиток аграрних підприємств.

Загальна кількість публікацій

Співавтор монографії: «Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва».

Основні наукові та методичні праці:
  • Грабчук І. Ф. Мотивації інноваційного розвитку аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька //Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2014. – № 9, ч.7. – С. 90-94.
  • Грабчук І. Ф. Стратегічний розвиток аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – Вип. №2 (51), т.2. – С. 54-59.
  • Грабчук І. Ф. Еколого-економічний розвиток кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С 250-254.
  • Грабчук І. Ф. Метод DEA (аналіз оболонки даних): теоретичний та практичний аспект визначення ефективності кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», випуск 3 (7), 2016. – С 67-78.
  • Грабчук І. Ф. Кластеризація сільськогосподарських підприємств Житомирської області за рівнем виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук, Н. В. Мужицька // International-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Giobalization: Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – pages 95-98.
  • Грабчук І. Ф. Умови відродження виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 28-30.
  • Грабчук І. Ф. Теоретичні основи ефективності кормовиробництва [Електронний ресурс] / В.В. Бугайчук, І.Ф. Грабчук // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua