Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2008 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація спеціаліст з «обліку і аудиту»). Протягом 2008–2013 навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 році захистила дисертацію на тему «Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів
 • дослідження процесу відродження;
 • формування та ефективність використання виробничого потенціалу у сільськогосподарських підприємствах;
 • розвиток циркулярної економіки та біоекономіки в Україні.
Загальна кількість публікацій

Загальна кількість науково-методичних праць – 71.

Співавтор монографій:

 1. Bugajczuk Wita W. Formation and strategic directions of development of the market of energy services in Ukraine / Inna F. Grabczuk, Wita W. Bugajczuk, Tetiana W. Kobylyńska // INNOWACJE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology.– Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. – S. 12–27. 
 2. Bugaichuk V. V. Product quality: methodology and praxis / I. F. Grabczuk, V. V. Bugaichuk, A. Razumna // The Visegrad four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. Riga, Latvia: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2017. – Р. 1–14.
 3. Bugaichuk V. V. The structure of agricultural activities at enterprises: a comparative analysis / V. V. Bugaichuk, Kobylynska T. V., Моtuzka O. M. // Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – Vol. 1. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – p. 29–
 4. Bugaichuk V. V. Clusterization, optimization and prognosis revival production potential of agricultural enterprises / I. F. Grabczuk, V. V. Bugaichuk // Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – P. 218–224.
 5. Грабчук І. Ф. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області / В.В. Бугайчук, І.Ф. Грабчук, С.В. Кубрак // Innovations in the development of socio-economic system: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Colective monograph. – Vol. 3. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2016. – Р.120–135.

Основні наукові та методичні праці:

 • Бугайчук В.В. Біоекономіка як лейтмотив розвитку сучасного суспільства / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 106–112.
 • Бугайчук В.В. Забезпечення сільськогосподарською сировиною підприємств харчової промисловості / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №22. – С. 98–119. Режим доступу до журналу:http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
 • Бугайчук В.В.Перспективи розвитку органічного виробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Разумна К.А. // Матеріали VІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека» (25 травня). – Житомир: Вид-во «Полісся», 2018. – С 524-529.
 • Бугайчук В.В. BIOTECHNOLOGIA JAKO PODSTAWA BIOEKONOMII / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених “Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку”» (27 грудня). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С 519–
 • Бугайчук В.В. Стратегічні напрями розвитку біоекономіки / В.В. Бугайчук, К.А. Разумна //Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: тези Всеукр. науково-практ. конференції (18 травня 2017 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 40–46.
 • Бугайчук В.В. Методические основы возрождения производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий / В. В. Бугайчук, И. Ф. Грабчук // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХ Международной научно-практической конференции (21 апреля 2017 г.). − Гродно: ГГАУ, 2017. – С. 20–
 • Бугайчук В.В. Формування інноваційної складової у кормо виробництві / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Т. В. Грабчук // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part 1, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing.– P. 56–59.
 • Бугайчук В.В. Кластеризація сільськогосподарських підприємств Житомирської області за рівнем виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук, Н. В. Мужицька // International-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Giobalization: Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – pages 95–98.
 • Бугайчук В.В. Умови відродження виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 28–
Основні наукові та методичні праці:
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В. Мотивації інноваційного розвитку аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2014. – № 9, ч.7. – С. 90-94.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В. Еколого-економічний розвиток кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С 250-254.
 • Бугайчук В. В. Напрями відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств / В. В. Бугайчук // Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2015. – № 13. – С. 90-94.
 • Бугайчук В. В. Перспектива відродження виробничого потенціалу сільськогоподарських підприємств / В. В. Бугайчук // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/3-2015/46.pdf
 • Бугайчук В. В, Бугайчук О. В. Інноваційна складова виробничого потенціалу в основі розвитку органічного виробництва / В. В. Бугайчук, О. В. Бугайчук // Матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С 246-250.
 • Бугайчук В. В. Стратегічний розвиток аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – Вип. №2 (51), т.2. – С. 54-59.м
 • Бугайчук В. В. Метод DEA (аналіз оболонки даних): теоретичний та практичний аспект визначення ефективності кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», випуск 3 (7), 2016. – С 67-78.
 • Бугайчук В. В. Кластеризація сільськогосподарських підприємств Житомирської області за рівнем виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук, Н. В. Мужицька // International-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Giobalization: Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – pages 95-98.
 • Бугайчук В. В. Умови відродження виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 28-30.
 • Бугайчук В. В. Теоретичні основи ефективності кормовиробництва [Електронний ресурс] / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua