Посада

Cтарший викладач кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2008 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 2008 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 році захистила дисертацію на тему «Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємством» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • дослідження процесу відродження;
 • формування та ефективність використання виробничого потенціалу у сільськогосподарських підприємствах;
 • формування та розвиток біоекономічної системи на сільських територіях.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В. Мотивації інноваційного розвитку аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2014. – № 9, ч.7. – С. 90-94.
 • Грабчук І. Ф., Бугайчук В. В. Еколого-економічний розвиток кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук // Матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С 250-254.
 • Бугайчук В. В. Напрями відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств / В. В. Бугайчук // Наук. вісн. Херсонського. держ. ун-ту. Сер. [«Економічні науки»]. – 2015. – № 13. – С. 90-94.
 • Бугайчук В. В. Перспектива відродження виробничого потенціалу сільськогоподарських підприємств / В. В. Бугайчук // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/3-2015/46.pdf
 • Бугайчук В. В, Бугайчук О. В. Інноваційна складова виробничого потенціалу в основі розвитку органічного виробництва / В. В. Бугайчук, О. В. Бугайчук // Матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С 246-250.
 • Бугайчук В. В. Стратегічний розвиток аграрних підприємств / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – Вип. №2 (51), т.2. – С. 54-59.м
 • Бугайчук В. В. Метод DEA (аналіз оболонки даних): теоретичний та практичний аспект визначення ефективності кормовиробництва / І. Ф. Грабчук, В. В. Бугайчук, Н. В. Мужицька // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», випуск 3 (7), 2016. – С 67-78.
 • Бугайчук В. В. Кластеризація сільськогосподарських підприємств Житомирської області за рівнем виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук, Н. В. Мужицька // International-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Giobalization: Conference Proceedings. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – pages 95-98.
 • Бугайчук В. В. Умови відродження виробничого потенціалу / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 28-30.
 • Бугайчук В. В. Теоретичні основи ефективності кормовиробництва [Електронний ресурс] / В. В. Бугайчук, І. Ф. Грабчук // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua