Посада

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2008 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація спеціаліст з «обліку і аудиту»). Протягом 2008–2013 навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 році захистила дисертацію на тему «Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів
 • дослідження процесу відродження;
 • формування та ефективність використання виробничого потенціалу у сільськогосподарських підприємствах;
 • розвиток циркулярної економіки та біоекономіки в Україні.
Загальна кількість публікацій

Загальна кількість публікацій – понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Зокрема, є співавтором:

міжнародних колективних монографій:

 • Бугайчук В.В., Грабчук І.Ф., Кубрак С.В. Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Innovations in the development of socio-economic system: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Colective monograph. Vol. 3. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2016. – Р.120–135.
 • Bugaichuk V. V., Grabczuk I. F., Razumna A.Product quality: methodology and praxis. The Visegrad four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor. Riga, Latvia: «Izdevnieciba «Baltija Publishing»», 2017. – Р. 1–14.
 • Bugaichuk V. V., Kobylynska T. V., Моtuzka O. M. The structure of agricultural activities at enterprises: a comparative analysis. Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. Vol. 1. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. p. 29–43.
 • Bugaichuk V. V., Grabczuk I. F. Clusterization, optimization and prognosis revival production potential of agricultural enterprises. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 P. 218–224.
 • Bugajczuk Wita W., Grabczuk Inna F., Kobylyńska Tetiana W. Formation and strategic directions of development of the market of energy services in Ukraine. INNOWACJE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology.– Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. S. 12–27. 
 • Bugaichuk V., Grabchuk I. Increasing energy supply and energy efficiency in the agrarian sector of Ukraine's economy. Modern Technologies in Economy and Management: Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 193-206.
 • Bugaichuk V.,Grabczuk I., Kubrak S., Awang S.R. Management of a production potential of agricultural еnterprises: problems of theory and methodology. Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes. Monograph. Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. Bibliogr. Iliustr. P. 31-41.
Основні наукові та методичні праці:
 • Bugaichuk V., Grabchuk I., Tymchak V., Orlykovskyi M. Efficiency of the Innovative Use of Waste from Fruit and Vegetable Production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: Research Papers. 2019. Vol. 45, № 2. P. 119-128.
 • Бугайчук В.В., Грабчук І. Ф. Biotechnologia jako podstawa bioekonomii. Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених. Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет». 2017. С 519-524.
 • Бугайчук В.В., Грабчук І. Ф. Біоекономіка як лейтмотив розвитку сучасного суспільства. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 106–112.
 • Бугайчук В.В., Грабчук І. Ф. Підвищення якості молока у сільськогосподарських підприємствах та приватних домогосподарствах. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С 63-70. URL: http://economyandsociety.in.ua
 • Bugaichuk V.V., Kubrak S.V. Academic integrity as a principle of consious society development. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян. Республіка Польща. Варшава. 11.03 – 23.03.2019. Варшава. 2019. С. 33-37.
 • Бугайчук В., Скидан О. Розвиток дуальної форми здобуття освіти в Житомирському Національному агроекологічному університеті. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України». 17 жовтня 2019 року, Науково-методичний центр ВФПО. Київ. 2019. С.9-12.
 • Грабчук І.Ф., Опалов О.А., Бугайчук В.В. Біоекономічний напрям підвищення якості продукції підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. № 43. С. 58-65.
 • Бугайчук В.В., Грабчук І. Ф. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисциплін «Економіка підприємства»та «Економічні процеси у підприємстві» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Житомир: Вид. ЖНАЕУ, 2020. 38 с.
 • Бугайчук В.В., Грабчук І. Ф. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Внутрішньо-економічний механізм підприємства» (для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»). Житомир: Вид. ЖНАЕУ, 2020. 48 с.