Кафедра економіки і підприємництва є однією з випускних кафедр ЖНАЕУ та структурною ланкою системи єдиної агроекологічної освіти в області та Північно-Західному регіоні України. Професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує свою діяльність на підготовку фахівців з розв’язання актуальних економічних проблем за допомогою сучасних інформаційних систем, економічного аналізу та стратегічного розвитку, методів залучення капіталу, оптимізації його структури, проведення наукових досліджень.

Історія кафедри

Кафедра заснована 6 серпня 1999 року під назвою економіки АПК, керівником якої був доктор економічних наук, професор Ходаківський Є.І. З 2000 по 2013 роки завідувачем кафедри була заслужений економіст України к.е.н., проф. Павловська Л.Д. Згідно рішення, ухваленого в березні 2012 року Вченою радою університету, кафедра була перейменована в кафедру економіки підприємства. Нині кафедрою економіки і підприємництва завідує доктор економічних наук, професор, член Вченої ради ЖНАЕУ та Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських робіт Ткачук Василь Іванович.

Колектив кафедри економіки і підприємництва ЖНАЕУ

Колектив кафедри економіки і підприємництва

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка».

Презентація ОПП "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП Магістр 2020 

Каталог вибіркових дисциплін 2020

Каталог вибіркових дисциплін 2019

Силабуси дисциплін ОПП Економіка

ОПП Економіка

Презентація ОНП "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ОНП Економіка

Каталог вибіркових дисциплін "Економіка"

Силабуси дисциплін ОНП Економіка

Анкета (опитувальник) 

Звіт опитування аспірантів

Навчально-методична література

Методичні рекомендації переддипломної практики ОС Магістр

Методичні рекомендації до курсового проєкту з «Стратегія підприємства»

Методичні рекомендації до курсового проекту з «Економічна діагностика»

Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт ОС «Бакалавр»

Методичні рекомендації викладацька практика (доктор філософії)

Методичні вказівки «Соціально-економічний розвиток сільських територій» (доктор філософії)