Кафедра економіки і підприємництва є однією з випускних кафедр ЖНАЕУ та структурною ланкою системи єдиної агроекологічної освіти в області та Північно-Західному регіоні України. Професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує свою діяльність на підготовку фахівців з розв’язання актуальних економічних проблем за допомогою сучасних інформаційних систем, економічного аналізу та стратегічного розвитку, методів залучення капіталу, оптимізації його структури, проведення наукових досліджень.

Історія кафедри

Кафедра заснована 6 серпня 1999 року під назвою економіки АПК, керівником якої був доктор економічних наук, професор Ходаківський Є.І. З 2000 по 2013 роки завідувачем кафедри була заслужений економіст України к.е.н., проф. Павловська Л.Д. Згідно рішення, ухваленого в березні 2012 року Вченою радою університету, кафедра була перейменована в кафедру економіки підприємства. Нині кафедрою економіки і підприємництва завідує доктор економічних наук, професор, член Вченої ради ЖНАЕУ та Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських робіт Ткачук Василь Іванович.

Колектив кафедри економіки і підприємництва ЖНАЕУ

Колектив кафедри економіки і підприємництва

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» з наступних спеціальностей: 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства», «Аграрна економіка та сталий сільський розвиток», «Інтелектуальна економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Підприємництво та бізнес», «Торгівельна діяльність», «Біржова діяльність».

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання близько 50 дисциплін: Економіка підприємства, Підприємництво у сфері послуг, Інфраструктура підприємницької діяльності, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Стратегія підприємства, Економіка та організація інноваційної діяльності, Потенціал і розвиток підприємства, Управління витратами, Планування бізнесу (планування та контроль на підприємстві), Економіка логістичних систем, Регіональна економіка, Цінита ціноутворення, Економіка органічного виробництва, Соціальна економіка, Підприємництво та бізнес-культура, Демографія, Вступ до фаху, Інвестування, Комерційна діяльність, Фінансова санація та банкрутство підприємства, Інституціональна економіка, Внутрішній економічний механізм підприємства, Аграрна економіка, Сільський туризм, Облік і оподаткування нематеріальних активів, Управління інтелектуальним капіталом, Венчурний бізнес, Інновінг та управління власним розвитком, Інтелектуальний супровід реформ, Технологічний аудит та патентно-конюнктурні дослідження, Публічно-приватне партнерство в інтелектуальній економіці, Інтелектуальні ландшафти і трансфер знань, Комерціалізація інтелектуального продукту, Інтелектуальна економіка, Економіко-математичне обґрунтування проектів, Стратегічний розвиток підприємства, Економічна діагностика, Державне регулювання економіки, Економічна безпека, Експертиза товарів, Інформаційні системи управління підприємством (1С : ERP), Біржовий ринок, Інформаційні системи управління біржовою діяльністю (1С : ERP).

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу і надає практичну допомогу спеціалістам у впроваджені результатів наукових досліджень у виробництво. НДР колективу здійснюється у таких напрямах:

  • формування економічного потенціалу аграрних підприємств;
  • забезпечення диверсифікації діяльності аграрних підприємств;
  • інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств;
  • відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств;
  • інноваційний розвиток аграрних підприємств;
  • формування ефективного конкурентного середовища аграрних підприємств.