Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук РФ ВЕАК №135 від 03.09.2012 р

Дані про вищу освіту
 • Житомирський сільськогосподарський технікум, 1982 "Технік-механік" ГТ-1 № 107010 від 05.11.1982 р.
 • Житомирський сільськогосподарський інститут, 1990," Зооінженер" НВ № 866881 від 27.11.1990
Тема дисертації та рік захисту
 • В 1999 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: "Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і накопичення 137Сs в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних ґрунтах Полісся України" та отримав науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю "Екологія".
Сфера наукових інтересів
 • вивчення стану А-вітамінного живлення різних вікових груп худоби та супровідних за цих умов годівлі і утримання, вивчення впливу екологічних факторів на ріст, розвиток та продуктивність живих організмів.
Загальна кількість публікацій

Автор більше 200 наукових та науково-методичних праць

Коротка біографія

З 1982 року працював на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, завідувача відділу моніторингу, радіологічних досліджень та сертифікації продукції. З 2003 року та по теперішній час за сумісництвом  провідний науковий співробітник. На посаді доцента ЖНАЕУ із 2002р. по теперішній час.

В 1999 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: "Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і накопичення 137Сs в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних ґрунтах Полісся України" та отримав науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю "Екологія".

З 2003 року по 2006 рік – докторант Інституту агроекології та біотехнології

В 2007 році пройшов курс підвищення кваліфікації в Державному екологічному інституті.

В 2012 році захистив докторську дисертаційну роботу на тему: "Управління екологічною безпекою на основі комплексного радіоекологічного моніторингу" та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю "Екологічна безпека".

       В 1991році закінчив курси підвищення кваліфікації Київського національного університету  ім. Т.Г.Шевченка, за спеціальністю "Радіометрія та радіоекологія"  №458  від  08.06.1991р.

В 2013 році підвищив кваліфікацію Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Створення електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному процесі" Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12 СПК 880880 від 14.06.2013р.

В 2013 році закінчив курси підвищення кваліфікації наукових працівників при Інституті агроекології ї природокористування НААН за спеціальностями: Агроекологічний моніторинг; Економіка природокористування та охорона навколишнього природного середовища; збереження біорізноманіття та біобезпека. Посвідчення №6 від 13 .09.2013р.

Керівник фундаментальних досліджень. Основні напрямки наукової роботи: радіоекологічний моніторинг у зоні Полісся України; біоеконверсія землеробства; вирощування та переробка сільськогосподарських культур в умовах біоекологізації землеробства, моніторинг джерел водопостачання, моніторинг міграції ксенобіотиків в агроекосистемах та селітебних територіях.

Всю свою наукову діяльність присвятив розвитку агропромислового комплексу України та Полісся зокрема, приймаючи участь на семінарах з механізації, агротехніки, радіоекології та ін.

Результатами науково-дослідної роботи Володимира Петровича впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво. За період роботи в Інституті сільського господарства Полісся ним розроблено і впроваджено 5 раціоналізаторських пропозицій з значним економічним ефектом, 7 наукових розробок, які увійшли складовою частиною в чисельні республіканські, державні зональні і обласні рекомендації з питань ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях. На завдання по виконанню природоохоронних заходів Житомирською обласною радою під керівництвом Фещенка В.П. в 2010 році були розроблені прогностичні моделі міграції ксенобіотиків і радіонуклідів в агроекосистемах та сільських селітебних територіях.

З 1984 року працює з науковцями агрокомплексів Болгарії, Чехії, Німеччини та Польщі.

В співпраці з Чеським аграрним університетом і Інститутом тропіків та субтропіків за редакцією Фещенка В.П. видано посібник Методологія створення наукових проектів екологічних досліджень.

Проводив спільні із вченими Польщі, Чехії та Німеччини дослідження технологій вирощування сільськогосподарських культур з застосуванням меліорантів, добрив, регуляторів і біостимуляторів росту рослин на радіоактивно забруднених територіях.

За підсумками змагань профмайстерності в 1987 році нагороджений за перше місце дипломом та золотою медаллю АПК Болгарії "ПЪРВИНЕЦ В СЪРЕВНОВАНИЕ".

З 2002 року голова Житомирського товариства радіобіологів.

З 2007 року Експерт з екологічної експертизи та сертифікації Експертного центру "Укрекобіокон" реєстраційне свідоцтво №349 від 6 грудня 2007р.

З 2008 року голова громадської організації агроекологів України в Житомирській області.

Заступник голови ради Корольовського товариства охорони навколишнього середовища.

З 2011 року заступник голови науково-експертної ради Державної інспекції сільського господарства України, керівник секції Стандартизації, сертифікації та методології інспектування.

З 2012 року заступник голови комісії Громадської ради при Мінприроди України

З 2013 року голова комісії  Громадської ради при Житомирській обладміністрації з питань екологічної безпеки,  раціонального використання природних ресурсів.

Автор більше 200 наукових та науково-методичних праць, з них видано:

монографії:

Інтродукція рослин та біоекоконверсія землеробства Полісся;

Раціональне використання радіоактивно деградованих торфово-болотних та заплавних ґрунтів.підручники, та посібники:

 • Екологія;
 • Соціальна екологія;
 • Экология человека;
 • Метрологія та методологія досліджень в радіоекології;
 • Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник;
 • Екологічна стандартизація і сертифікація;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Моніторинг довкілля;
 • Основи та методологія наукових досліджень;
 • Екологія людини:
 • Основи наукової діяльності.

рекомендації:

 • Методичні рекомендації по вирощуванні середели посівної на корм і насіння;
 • Методичні рекомендації з вирощування лядвенцю рогатого на корм і насіння;
 • Технологія вирощування сильфію пронизанолистого на корм і насіння; Науково-методичні рекомендації по вирощуванні козлятника східного на корм і насіння;
 • Технологічний проект по організації сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях;
 • Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з екології; Вирощування пелюшко-вівсяної сумішки в умовах біоекологізації землеробства; Методичні вказівки до лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни "загальна екологія"

Видано 14 типових навчальних програм для підготовки фахівців в вищих аграрних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Проводить активну роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, під керівництвом підготовлено аспірантів до здобуття наукового ступеня шість кандидатських дисертацій.

Призначався головою Державної екзаменаційної комісії з екології у вищих навчальних закладах України.

Був ініціатором та організатором:

чотирьох Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Вода. Проблеми та шляхи вирішення", восьми науково-теоретичних конференцій "Екологія людини" і науково-практичних конференцій з міжнародною участю "Радіоекологія" та І Всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю.


Фещенко Володимир Петрович має в собі кращі риси спеціаліста, вченого та педагога, що свідчить про його вагомий внесок в розвиток екологічної освіти науки, удосконалення методології, досліджень та навчання. Професійно грамотний, ерудований, досвідчений авторитетний науковець та практик.

Основні наукові та методичні праці:
 • інформація відсутня