Посада

Старший викладач кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Дані про вищу освіту

У 1997 р. закінчила Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Історія», кваліфікація «Історик, викладач».

Тема дисертації та рік захисту

У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (спеціальність 070001 «Історія України») та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук

Сфера наукових інтересів

Аграрна історія України, політична історія та політичні процеси в сучасній Україні

Загальна кількість публікацій

Автор понад 40 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Марченко С.Д. Поширення агрономічних знань на Волині на початку ХХ століття / С. Д. Марченко // Житомиру – 1120 (884 – 2004): Науковий збірник «Велика Волинь»: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.31 / Голов. редактор М. Ю. Костриця. – Житомир: Косенко, 2004. – С.255 – 259.
 2. Марченко С.Д. Формування політичної свідомості у студентської молоді / С. Д. Марченко // Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я. Матеріали другої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів (14-15 грудня 2005 року). – Житомир, 2006. – С.102 – 109.
 3. Марченко С.Д. Перебудова структури та форм діяльності підприємств переробної промисловості України (1990-ті – початок ХХІ ст.) / С. Д. Марченко // Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць / Гол. ред. М.А.Журба. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 1. – С.131 – 139.
 4. Марченко С.Д. Аграрна реформа в Україні: наміри та наслідки / С. Д. Марченко // Zbior raportow naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badan naukowych”. (29.07.2013 – 31.07.2013) – Lublin: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 136 str. – Str. 15 – 19.
 5. Марченко С. Д. Аграрна еліта у політичному просторі сучасної України / С. Д. Марченко // Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 17 листопада 2017 р.). – Житомир, 2017. – С.170-175.
 6. Марченко С. Д. Нові форми організації праці в сільському господарстві України у 80-х роках ХХ століття / С. Д. Марченко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь, 2018. – Вип.21. – С.44-51.
 7. Марченко С. Д. Еволюція політичних поглядів Івана Фещенка-Чопівського / С. Д. Марченко // Україна та її еліти в контексті цивілізаційного розвитку Європи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 16 листопада 2018 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С.94-97.
 8. Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні у 1990-х – 2000-х роках: історичний аспект / С. Д. Марченко // Наукові читання – 2013. Науково-теоретичний збірник. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – Т.2. – 396 с. – С.377 – 381.
 9. Марченко С.Д. Суперечливі процеси розвитку аграрного виробництва та продовольчі труднощі у 1980-ті роки/ С. Д. Марченко // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. К., 2010. – С.96 – 104.
 10. Марченко С.Д. Переробна сфера агропромислового комплексу в контексті реалізації Продовольчої програми (80-ті рр. ХХ століття) / С. Д. Марченко // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. – К., 2007. – С.183 – 187.
 11. Марченко С. Д. Законодавчі засади початкового періоду аграрної реформи в Україні (1990–1994 рр.) // Гілея: науковий вісник. – 2019. –Вип.143 (№4). Ч.1. Історичні науки – С.93–97.
 12. Трансформація українського суспільства та його еліти в контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / С. Д. Марченко, О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – Житомир, Вид-во «Рута», 2019. – 200 с.: С.100–105.