Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1988 закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія», кваліфікація «Викладач історії та суспільствознавства».

Тема дисертації та рік захисту

В 2002 р. захистив дисертацію на тему «Німці Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) на засіданні спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 07.00.05 «Етнологія» і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Німці в історії Волині – Житомирщини.
 • Всесвітня історія.
Загальна кількість публікацій
 • Автор близько 80 наукових праць

 • Основні наукові та методичні праці:
 • Лютеранська церква на Волині та її роль в шкільному житті поселенців / друга пол. ХІХ – початок ХХ ст. Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ міжнародної конференції. – Львів, 1999. – С.159 – 164.
 • Русифікація царським урядом німецької школи на Волині у 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. Наукові праці Кам”янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки, - Кам”янець-Подільський, 1999. – Т.3/5/. – 165-170.
 • Українсько-німецькі взаємовпливи у господарському та культурному житті Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 10. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – С.89-91.
 • Волинські німці в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (історіографічний огляд проблеми). Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць Київського Національного університету. Випуск 16. – К., 2004. – С.160 – 164.
 • Волинські німці в період столипінської аграрної реформи. Житомиру 1120 (884 – 2004): Науковий збірник “Велика Волинь” / Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.31. – Житомир, 2004. – С.292-298.
 • Німці Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: політико-правовий аспект. Житомир, Волинь.2004. 165 с.
 • Методичний посібник для вступників до ДАУ зі спеціальності 5.060101 “Правознавство”. Житомир, 2004. – 23 с.
 • Традиційна обрядовість німців Волинської губернії в кінці ХІХ – на поч.. ХХ ст. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – С.163-167.
 • Господарські та культурно-релігійні взаємовпливи української та німецької громад Волині (кінець XIX – початок XX століть) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 115(12). – К., 2016. – С. 24–27.
 • Трагічна доля німців Житомирщини у 20-х – середині 30-х рр. ХХ ст. / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ТОВ НВП «ВІР», 2018. – Вип. – С.60–63.
 • Німці Волині – Житомирщини в 40–50-х роках ХХ ст. та процеси їх реабілітації / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; ТОВ НВП «ВІР», 2018. – Вип. – С.27–31.
 • Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. –, з іл. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с. – С. 16–23; С. 82–87; С. 24–30; С. 31–38; С. 34–37; С. 75–79.
 • Німці Волині – Житомирщини в 40–50-х рр. XX ст. та процеси їх реабілітації // О. Г. Суліменко, І. А. Мельничук / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 133 (№ 6) – К., 2018. – С. 27–30.
 •  Німецька колонізація Волинської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. (історіографічний огляд німецькомовних джерел) // О. Г. Суліменко, І. А. Мельничук / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 142 (№ 3) – К., 2019. – С. 104–107.
 • Релігійні вірування німців-колоністів Волинської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. // О. Г. Суліменко, І. А. Мельничук / Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – Вип. 57. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. 2019. – С. 44–48.