Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1987 р. закінчив Луцький державний педагогічний інститут. Спеціальність «Історія» 7. 030 301. Кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства».

Тема дисертації та рік захисту

В 1997 р. захистив дисертацію на тему «Антиукраїнська політика російського самодержавства на поч. ХХ ст. 1900-1914 рр.» на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського університету ім. Т.Шевченка і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Російсько-українські стосунки (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.

Українська національна ідея.

Загальна кількість публікацій
 • Автор понад 60 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Про перші щоденні українські газети (1905 – 1914 рр.). Образ епохи // Культурне середовище Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тези доп. міжнар. наук. конф., 20–22 листоп. 1995 р. – К.: Будинок вчених НАН України, 1995. – С.66–71.
 2. Зародження та розвиток ідей самостійництва і сепаратизму як різновиду інтегрального націоналізму в Україні // Глобалізація політики в контексті сучасної політичної культури: досвід і перспективи Східної Європи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: ХДПУ, 1996. – С.139–141.
 3. Український соціал-демократичний рух та національне питання на початку ХХ ст. (1900–1914 рр.) // Зб. наук. пр. викладачів кафедри історії (КДЛУ). К., 1997. – Вип.1, ч.1. – С.16–24.
 4. Політика російського самодержавства щодо українського національно-визвольного руху (1990 – 1914 рр.). – Житомир: Полісся, 1997. – 92с.
 5. Український національно-ліберальний рух та національна ідея на початку ХХ ст. // Матеріали наук.-практ. конф. – Житомир: ІПСТ, 1998. – С.55–57.
 6. Тернистий шлях відродження і становлення української національної преси як виразника духовності (1905-1914 рр.) // Духовність українства: зб. наук. пр. / ЖДПУ. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – Вип.1. – С.66–68.
 7. Національна ідея в українському соціал-демократичному русі на початку ХХ ст. // Духовність українства: зб. наук. пр. / ЖДПУ. – Житомир: ЖДПУ, – 2001. – Вип.3 – С.153–159.
 8. Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Національна інтелігенція в історії та культурі України в ХХ – ХХІ ст.» 26–27 жовтня 2006 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету ім. М Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – С.83–
 9. Антиукраїнська політика і практика російського самодержавства ХХ ст. // Духовність українства: зб. наук. пр. / ІПСТ. – Житомир: ІПСТ, 2004. – Вип.7. – С.94–102.
 10. Історія світової та української культури. Курс лекцій: навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 228с. (у співавт. Лавринович М.І.).
 11. Український етнос. Збірник наукових праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку». Випуск 18. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», – 2006. – С. 193-197.
 12. Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Національна інтелігенція в історії та культурі України в ХХ – ХХІ ст.» 26-27 жовтня 2006 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету ім.. М Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – С.83-92.
 13. Історичний аналіз релігійних засад військової служби. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. – Книга І. – С. 746-754.
 14. Українська мова та національне відродження України. Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Вип. 48. № 6. – С. 120-127.
 15. Особливості формування української національної ідеї (ІІ половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Гілея: науковий вісник. – К., 2012. – Вип. 62. № 8. – С. 148-155.
 16. Релігійний фактор у формуванні національної ідентичності українства. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – С. 255-264.
 17. «Історичні аспекти пізнання релігійного феномену українства». Міжнародна науково-теоретична конференція. Сборник научных докладов «Наука в современном мире». Ч. 1. Лодзь, 29-31.05.2013 р. С. 16-23.
 18. «Державницька ідея в українській політичній думці періоду середньовіччя». Міжнародна науково-теоретична конференція «Теория и практика актуальных научных исследований», Варшава, 29-30.06.2013.
 19. Релігійний фактор у формуванні національної ідентичності українства. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – С. 255–
 20. «Державницька ідея в українській політичній думці періоду середньовіччя». Міжнародна науково-теоретична конференція «Теория и практика актуальных научных исследований», Варшава, 29–06.2013.
 21. Визначальні ідеї російського націоналізму періоду самодержавства / Актуальные научные проблемы: рассмотрение, решения, практика: сб. наук. док. научн. докл. (29–30.06.2015р.).– Гданськ, 2015.– Ч. 6. - С. 12–17.
 22. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько-шляхетської еліти (історіографічні підходи) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Вид. Гілея, 2017. – Вип. 119 (4). – С. 122–125.
 23. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / наукова монографія / А. Ц. Сініцький / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк, В. П. Шевчук та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – Т. І. – Житомир, Вид-во «Рута», 2018. – 300 с., з іл.
 24. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / А.Ц.Сініцький / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – , з іл. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с. – С.39–47; 48–59; 92–95; 96–99.
 25. Дережавотворча роль науково-освітянської еліти доби Української революції 1917–1921 рр. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (№ 3) Ч. 1. Історичні науки – С. 149–154. 
 26. Дережавотворча роль західно-української науково-освітянської еліти доби Української революції 1917–1921 рр.// Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (№ 4) Ч. 1. Історичні науки – С. 184–188.