Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

кандидат філософських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1984 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1984 по 1986 рр. працювала асистентом кафедри марксизму-ленінізму Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту. З 1986 по 1989 рр. була аспірантом кафедри історичного матеріалізму філософського факультету КДУ.

Тема дисертації та рік захисту

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Спілкування як спосіб відтворення духовного життя суспільства ” (спеціальність “Історичний матеріалізм”) на спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.

Сфера наукових інтересів
 • Проблеми духовного життя та духовної культури суспільства, проблеми філософії науки.
Загальна кількість публікацій

Автор близько 80 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 • Особливість національного менталітету українців та європейська орієнтація // Сучасна українська нація: мова, історія, культура.–Матеріали наук.-практ.конф. –Львів, 2016. – С. 330 – 332.
 • Про особливість філософії у контексті її стосунків з наукою //Дні науки філософського факультету КНУ ім.. Т.Шевченка.– Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції.– Ч.УІ.– Київ, 2016. – С.127 – 128.
 • Спілкування і людська суб’єктивність // Наукове забезпечення АПК в умовах центрального полісся і північного лісостепу України. – Житомир, 1992. – С.3–96.
 • Світогляд як результат взаємодії науки з іншими елементами духовного життя суспільства// Знання. Освіта. Освіченість.: Зб. матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. конф. 28–29 вересня 2016 р.– Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 162–165.
 • Орієнтири освіти крізь призму парадигмальних змін у сучасній культурі // Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасному етапі: наук. зб. Житомирської філії МАУП. – Житомир, 1999. – С.23–25.
 • Про гуманітарно-естетичний підхід у викладанні “Основ екологічної культури” // Педагогічна Житомирщина. – 1999. – №2. – С.19 – 24.
 • Про спорідненість української та індійської культур // Україна: минуле, сучасне, майбутнє: до 10 – річчя незалежності України. – Житомир, 2001. – С.161 – 164.
 • Національна ідея в контексті становлення всезагальної історії // Україна: минуле, сучасне, майбутнє: до 10 – річчя незалежності України. – Житомир, 2001. – С.57–60.
 • Концепція художньо-естетичного виховання // Методологія і методика виховання студентів: навч.-метод. посіб. – Житомир, 2004. – С.51 – 60.
 • Національно-культурна ідентичність у глобалізованому світі // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали Х міжнародної наукової конференції. (Острог, 12–13 травня 2017 року)/ ред. кол.: І.Д.Пасічник, Д.М. Шевчук та ін.- Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2017. – Вип. 18. – С. 58–61.
 • Два погляди щодо розуміння давньоруського живопису // Історія релігій в Україні. Наук. Щорічник. – Львів, 2009, кн..ІІ, с.624-628.
 • Толерантність як принцип спілкування індивідів та культур // Вісник Житомирського державного університету ім.. І.Франка. – Житомир, 2009, - №43, с.15-18.
 • Погляд на спілкування у контексті сучасності // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г.С.Сковороди. – Суми, 2009. – С.85-86.
 • Філософія /навчально-методичні рекомендації для студентів агроекологічного університету/ - Житомир, ЖНАЕУ, 2011.
 • «Філософський погляд на любов»// Матеріали VІІ науково-практичних конференції. Житомир, 2012. – С.209-214.
 • Філософія про сенс любові // Формування особистості студента: професія, суспільство, сім'я. – Матеріали VII наук.-практ. конф. молодих вчених, магістрів, студентів. – Житомир, 2012.
 • Проблема співвідношення наукового і позанаукового знання в посткласичну епоху // Житомир, ЖНАЕУ,2013.
 • Дивне життя О. О. Любіщева // Україна та її еліти в контексті цивілізаційного розвитку Європи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 16 листопада 2018 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С.78–83.
 • Аристотель – засновник науки (соціокультурні та епістемологічні детермінанти наукової програми мислителя) // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, 2018. – Вип. 20. – С. 115–120.
 •  Віра і знання: до питання релігійності вчених // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, 2019.– Вип.23. 
 • Знання і віра у філософії Блеза Паскаля / С.Ф.Шевчук, Л.Р.Кондратюк// Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 4–5 квітня 2019 р., м. Тернопіль: Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – С. 124–126֪ 
 •  Учити бути людиною: філософські засади педагогічного мислення /Л.Р.Кондратюк, С.Ф.Шевчук// Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration. II International scientific conference, October 26, 2018, Leipzig University, С. 141–144.  
 • Трансформація українського суспільства та його еліти в контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / С. Ф. Шевчук, Л. Р. Кондратюк, О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – Житомир, Вид-во «Рута», 2019. – 200 с.: С.116–121.