Посада

Професор кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

доктор історичних наук

Вчене звання

професор


Відмінник освіти, Орден Знак Пошани

Дані про вищу освіту

Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика і фізика". Кваліфікація "Вчитель математики".

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 р. захистила дисертацію на тему «Сільське підприємництво доби капіталістичної модернізації України: 1861-1914 рр.» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.02. у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова і отримала науковий ступінь доктора історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Сільське підприємництво (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Загальна кількість публікацій

Автор більше 80 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:

Монографії

 • Романюк Н.Й. Навчальний посібник. Гриф Міністерства освіти і науки України № 14/18.2–1917 від 5 серпня 2004 р. Українська та зарубіжна культура. – Житомир: Видавництво Державного агроекологічного університету, 2005.– 188с.
 • Романюк Н.Й. (у співавторстві). Навчальний посібник. На засадах Болонського процесу. – К.: Національний аграрний університет. – 2006. – 228 с.
 • Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861–1914 рр. /Романюк Н.Й. - Житомир: Полісся, 2012. – 600 с. (Рецензії:ЯрмошикІ.І. Нове видання з історії підприємництва в Україні. Рецензія на монографію: Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861–1914 рр. / Н.Й. Романюк. - Житомир: Полісся, 2012 / І.І. Ярмошик // Гілея. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 70. – С. 878; Щербак Н.О. Господарі українських ланів. Рецензія на монографію: Романюк Н.Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. / Н.Й. Романюк – Житомир: Полісся, 2012 / Н.О. Щербак // Грані. – Дніпропетровськ: Вид-во „Грані”, 2013. – №4. – С.153
 • Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / Н.Й.Романюк / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – , з іл. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с.: іл.  – С.58–63.

Статті у  наукових фахових виданнях

 1. 1.Романюк Н.Й. Регіональна політика в контексті конституційної реформи / Н.Й. Романюк // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: зб. наук. праць. – К. 2004. − Спец. вип. – С. 112–
 2. Романюк Н.Й. Природно-кліматичні, соціально-економічні та етнічні чинники виробничої спеціалізації у Волинській губернії (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: зб. наук. праць. – К. 2006. − Спец. вип.  – С. 186–
 3. Романюк Н.Й. Підприємництво в аграрних відносинах у контексті історизму / Н.Й. Романюк // Історія науки і біографістика. [Електронний ресурс] − № 2. 2009. – Режим доступу: www.nbuv.qov.ua
 4. Романюк Н.Й. Етнічні аспекти підприємництва в губерніях Південно-Західного краю (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Гілея. – К. 2006. Вип. 6. – С.23-30.
 5. Романюк Н.Й. Витоки підприємництва на Волині / Н.Й. Романюк //Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2006.− Вип. 10. (спец.) − С. 174-181.
 6. Романюк Н.Й. Зміна соціального складу населення України  у зв'язку з розвитком підприємництва: характеристика тенденцій (друга половина XIX ст. — початок XXст.) / Н.Й. Романюк //Проблеми історії України: зб. наук. праць. – К. 2007.− С. 207 - 212. Романюк Н.Й. Приватне землеволодіння в контексті підприємництва в умовах аграрних перетворень другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наукових праць – Житомир, 2010. – Т. 5. – С. 25–32.
 7. Романюк Н.Й. Підприємницький аспект розвитку ремісництва та кустарних промислів України / Н.Й. Романюк // Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. − Вип. 19. Ч. 1. − С. 155-163.
 8. Романюк Н.Й. Основні тенденції розвитку підприємництва у промисловості України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ. 2008. − № 11. −С.200-207                                                                                                    
 9. Романюк Н.Й. Підприємництво в аграрних відносинах у контексті історизму / Н.Й. Романюк // Історія науки і біографістика. [Електронний ресурс] − № 2. 2009. – Режим доступу: www.nbuv.qov.ua
 10. Романюк Н.Й. Промислове підприємництво другої половини XIX - початку XX ст.: політико-історичні умови розвитку / Н.Й. Романюк // Історичні записки: зб. наук. праць. – Луганськ, 2009. − Вип. 21  – С. 154-161.                  
 11. Романюк Н.Й. Особливості розвитку підприємництва у сфері аграрного виробництва (90-ті р.р.XIXст.-1917р.) / Н.Й. Романюк //Проблеми історії України. − зб. наук. праць. - К. 2010.–  С. 52-57.
 12. Романюк Н.Й. Підприємницька діяльність євреїв Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наук. праць – Житомир. 2009. – Т. 3. − С. 80-84.
 13. Романюк Н.Й. Приватне землеволодіння в контексті підприємництва в умовах аграрних перетворень другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наукових праць – Житомир, 2010. – Т. 5. – С. 25-32.               -
 14. Романюк Н.Й. Благодійна та меценатська діяльність підприємців Південно-Західного краю (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Волинські історичні записки: зб. наук. праць – Житомир, 2011. – Т.6. – С. 29-36.
 15. Романюк Н.Й. Правові умови розвитку сільського підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Н.Й. Романюк // Гілея: зб. наук. праць. – К. 2013. − Вип. 71. – С. 85–90.
 16. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / наукова монографія / Н. Й. Романюк / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, , В. П. Шевчук та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – Т. І. – Житомир, Вид-во «Рута», 2018. – 300 с.: С.48–65.
 17. Романюк Н.Й. Діяльність підприємців у розвитку промисловості в сільській місцевості Київської, Подільської і Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Грані. 2013. − № 6. – С. 19-23.
 18. Романюк Н.Й. Кооперация и ее роль в развитии предпринимательства крестьян Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) / Н.Й. Романюк // Наука Красноярья. 2013.− № 4. – С. 23-40.        
 19. Романюк Н.Й. Роль підприємництва в розвитку аграрного сектора економіки Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) /Н.Й. Романюк // Український історичний журнал. – 2013.− № 3.  – С. 113-127.
 20. Романюк Н.Й. Правові умови розвитку сільського підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Н.Й. Романюк // Гілея: зб. наук. праць. – К. 2013. − Вип. 71. – С. 85-90.
 21. Господарська діяльність і підприємництво поляків на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / «Поляки на Україні» ІІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ 25 квітня 2018 р. С. 96–100.
 22. Господарська діяльність поляків на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Tęcza. – № 1. – 2019. – С. 21–22.
 23. Зміни в системі землеволодіння і землекористування у Правобережній Україні та їх наслідки: 1861–1914 рр. // Вісник аграрної історії. – Випуск 25–26. – Київ, 2018. – С. 34–41.
 24. Етнічні громади Правобережної України в історичних дослідженнях // Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – № 7 (380). – 2018. – С. 32–47.