Посада

Доцент кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчила історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та українська мова і література». У 2008 році закінчила магістратуру історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та отримала кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач історії». З 2009 р. до 2012 р. навчалася в аспірантурі кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Тема дисертації та рік захисту

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Екологічна проблематика у православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз» (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство) на спеціалізованій вченій раді К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.

Сфера наукових інтересів

Екофілософія, екологічна етика, філософське осмислення еліти, християнська глобалістика, актуальні проблеми сучасного релігієзнавства.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 40 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Мельничук В. В. Християнський вимір екологічних проблем : монографія / А. А. Герасимчук, І. К. Вітюк, В. В. Мельничук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 232 с.
 2. Мельничук В. В. Взаємодія людини і природи як межа толерантності / Мельничук Вікторія // "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності": Міжнародна науково-теоретична конференція, 1 – 2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2015. – С. 42–43.
 3. Мельничук В. В. Антропоцентризм versus екоцентризм: перспективи вирішення екологічних проблем / Мельничук В. В. // "Дні науки філософського факультету – 2016", Міжн. наук. конф. (2016 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2016", 20–21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – Ч. 3. – С. 105–107.
 4. Мельничук В.В. Християнський вимір глобальних демографічних проблем: філософсько-релігієзнавчий аналіз / Мельничук В.В. // III International Scientific and Practical Conference "Modern Methodology of Science and Education" (May 31, 2017, Dubai, UAE). – S. 42–46.
 5. Мельничук В.В. Екологічні імперативи формування української еліти в умовах євроінтеграції / Мельничук В.В. // Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Житомир17 листопада 2017 р.). – С. 181185.
 6. Мельничук В.В. Наукова еліта в умовах євроінтеграції України / Мельничук В.В. // «Modernization of educational system world trends and national peculiarities». – Kanaus: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018. – P. 161164.
 7. Мельничук В.В. Філософські аспекти екологічної освіти студентів економічних спеціальностей / Мельничук В.В. // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи: Збірник матеріалів V Науково-методичної конференції (09 лютого 2018 р.) – Харків: ХІФ КНТЕУ, 2018. – С. 271274.
 8. Мельничук В.В. Філософські аспекти формування екологічної свідомості студентської молоді / Мельничук В.В. // «Наука. Молодь. Екологія – 2018». – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С. 2427.
 9. Мельничук В.В. Ціннісні орієнтації української еліти: сучасний стан та перспективи / Мельничук В.В. // Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 432434.
 10.  Мельничук В.В. Філософське осмислення ролі еліти у вирішенні глобальних екологічних проблем / Мельничук В.В. // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2018. – Випуск №131. – С. 292295.
 11.  Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / Наукова монографія / В. В. Мельничук / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк, В. П. Шевчук та ін. / За ред. І. А. Мельничука. – Т. І. – Житомир: Вид-во «Рута», 2018. – 300 с.: С.217-225.
 12. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / В.В.Мельничук / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. / За ред. І. А. Мельничука. –, з іл. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с. – 12,5 д.а. – Особистий внесок – С. 148155.
 13. Мельничук В.В. Християнське осмислення техніки в контексті глобальних екологічних проблем: філософсько-релігієзнавчий аналіз // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип 1. Філософські науки. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка. – С. 5459.
 14. Мельничук В.В. Релігійна складова національної ідентичності українців // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (№4). Ч. 2. Філософські науки. – С. 106109.